Glivec

Glivec

Kapsül

NovartisPharma

İmatinib mesilat

Ambalaj: 100 mgx120 kapsül.

Glivec

Film Tablet

İmatinib mesilat

Ambalaj: 400 mgx10 ve 30 tablet.

Endikasyon: Kronikmiyeloid löseminin (KML) blast krizi, hızlanmış fazında olan ya dainterferonalfa tedavisiyle başarı sağlanamayan kronik fazda bulunan hastalarıntedavisi için endikedir. Ayrıca, rezekte edilemeyen ve/veya metastatik malignGIST olan erişkin hastaların tedavisi için de endikedir.

Kontra Endikasyon: Aktif madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birinekarşı aşırı duyarlılık

Uyarılar: Gastrointestinal bozukluk riskini minimuma indirmek içingıdalarla ya da büyük bir bardak suyla birlikte alınmalıdır. Karaciğerbozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hastaların yaklaşık%1-2’sinde ciddi sıvı retansiyonu (plevra efüzyonu, ödem, pulmoner ödem, asit)ortaya çıktığı bildirilmiştir.Bu nedenle, hastalarda kilo kontrolü önerilir. Açıkçagerekli olmadığı sürece gebelik sırasında kullanılmamalıdır. İmatinib kullanananneler bebeklerini emzirmemelidir. Hastalara araba ya da araç kullanırkendikkatli olunması önerilmelidir, baş dönmesi ya da bulanık görmeye nedenolabilir.

Yan Etkileri: En sık bildirilen ilaçla ilişkiliadvers olaylar hafif bulantı, kusma, diyare, miyalji, kas krampları ve döküntüolmuştur. Yüzeyel ödemler, tüm çalışmaların ortak bir bulgusu olmuş, daha çokperiorbital ya da alt ekstremite ödemleri şeklinde ortaya çıkmıştır.

İlaç Etkileşimleri: Ketokonazol,itrakonazol, eritromisin, klaritromisin metabolizmayı azaltabilir ve imatinibkonsantrasyonlarını artırabilirler. Deksametazon, fenitoin, karbamazepin,rifampisin, fenobarbital ile eşzamanlı uygulama imatinibe maruz kalmayıazaltabilir. İmatinib, simvastatinin ortalama Cmaksve AUCdeğerlerini sırasıyla 2- ve 3.5 kat arttırmaktadır. Bu nedenle, dar birterapötik pencereye sahip CYP3A4 substratlarıyla (örn. siklosporin ya dapimozid) birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır ve hastalardan parasetamoliçeren reçete dışı tedavilerden sakınmaları istenmelidir. İmatinib,triazolobenzodiyazepinler, dihidropiridin kalsiyum kanal blokerleri, bazıHMgCoA redüktaz inhibitörleri, örn. statinler, plazma düzeyleriniyükseltebilir. Varfarin ile eşzamanlı uygulama sırasında protrombin zamanıuzaması gözlenmiştir.

Doz Önerisi: Tedavi, KML ya da GIST bulunan hastaların tedavisindedeneyimi olan bir hekim tarafından başlatılmalıdır.Kronik Miyeloid Lösemide (KML) Dozaj: Kronik faz KML bulunan hastalar için önerilenGlivecdozajı400 mg/gün, hızlanmış faz ya da blast krizi bulunanlar için önerilen dozaj ise600 mg/gün’dür.GastrointestinalStromal Tümörlerde (GIST) dozaj: Rezekteedilemeyen ve/veya metastatik malign GIST bulunan hastalar için önerilenGlivecdozu 400mg/gün’dür. Değerlendirmelerin tedaviye yetersiz yanı-tı ortaya koymalarıdurumunda, advers ilaç reaksiyonları göstermeyen hastalarda dozun 400 mg’den600 mg’ye yükseltilmesi düşünülebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.