Tababet Uzmanlık Tüzüğü

Tababet Uzmanlık Tüzüğü

Tüzük hükümlerine göre, öğrenim, eğitim ve uygulama yapmak ve bilimsel esaslara göre yetiştirilmek üzere atanan kişi anlamına gelir.

Tarihi:18.04.1973 

 

Sayısı:14511 

 


TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ

 

 


     Resmi Gazete
     Tarih: 18.4.1973; Sayı:14511 

     Kapsam: 
     Madde 1- Türkiye’de tababet dallarında uzman olmak ve uzmanlık belgesi almak bu Tüzük hükümlerine tabidir. 

     Asistan tanımı: 
     Madde 2 - (Değişik: 5.7.1983 - 83/6834 K.) 
     Bu Tüzükte geçen asistan deyimi, tababet dallarından birinde uzman olabilmek için bilgi ve becerisini geliştirmek amacıyla özel mevzuatına ve bu Tüzük hükümlerine göre, öğrenim, eğitim ve uygulama yapmak ve bilimsel esaslara göre yetiştirilmek üzere atanan kişi anlamına gelir. 
     3 üncü maddede yazılı kurumlarda uzmanlık eğitimi görmekte olanlar, ünvan ve kadroları ne olursa olsun, bu Tüzüğün uzmanlık eğitimi ve uzmanlık belgesi yönünden asistanlar için öngörüldüğü esaslara tabidirler. 
     Yabancı uyruklular, bu Tüzükte kendileri için öngörülen koşulları taşımak kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilebilirler. 

     Uzman yetiştirmeye yetkili kurumlar: 
     Madde 3 - Uzmanlar; tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yetkili kılınan sağlık kurumlarında yetiştirilir. 
     (Ek : 25.5.1981- 8/3024 K.) Ancak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı kurumlardaki iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel şirurji, kadın hastalıkları ve doğum asistanlarının, ilk ve son yılları dışındaki en çok bir yıllık asistanlık çalışmalarını yetkili kılınan sağlık kurumları dışında kalan Devlet Hastanelerinde yapmalarına Bakanlıkça karar verilebilir.18 nci maddede sözü edilen yeterllk fişleri, bu süre için, yanlarında çalıştıkları uzmanlar tarafından doldurulur. 

     Asistanlıkla bağdaşmayan görevler: 
     Madde 4- Asistanlar, bu Tüzük hükümlerine göre saptanan, eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları dışında kamu ve özel kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız hiç bir görev alamazlar, muayenehane açamazlar, çalıştıkları uzmanlık dalının uygulanmasından sayılmayacak işlerle görevlendirilemezler. 

     Tababet Uzmanlık Dalları, Yan Dalları ve Asistanlık Süreleri: 
     Madde 5 - (Degişik : 5.7.1983 - 83/6834 K.) 
     Tababet uzmanlık ana ve yan dalları; bunlardaki eğitim süreleri ve rotasyonlar ek çizelgede gösterilmiştir. 
     Klinik ve laboratuvar şefleri ya da özel mevzuatına göre yetkili kılınan bilim dalı başkanları, asistanlara, çizelgede öngörülmeyen rotasyonları yaptırmayayetkilidir. 
     Bakanlıkça yetkili kılınan sağlık kurumlarında uzmanlık öğrenimi yapmakta olan asistanlar, Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde, eğitim amacıyla, uzmanlık eğitimi veren başka sağlık kurumlarında, ilgili fakültelerin kabul etmesi koşuluyla da tıp fakülteleri hastanelerinde çalıştırılabilirler. 

     Asistan olma şartları: 
     Madde 6 - (Değişik : 5.7.1983 - 83/6834 K.) 
     Asistanlığa atanabilmek için; 
     A -1 ) Türk vatandaşı, olmak ya da Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş, ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin 2527 sayılı Kanun kapsamında sayılmak, 
     2) Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 
     3) Taksirli suçlar dışında, ağır hapis ya da 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile Devlet şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, son iki yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak, 
     4) Askerlikle ilgili bulunmamak ya da askerlik hizmetini yapmış olmak, bu görevi ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut Askerlik Kanununun 86 ve 89 uncu maddelerinde görülen durumlardan birine girmemiş ve askerliğini yapmamış olanlar bakımından uzmanlık yapacakları dal için bu Tüzüğün 5 inci maddesinde gösterilen sürelerin sonuna kadar otuz iki yaşından gün almayacak durumda olmak, 
     5) Atanmak için başvurma ve atanma sırasında bağlı, bulundukları meslek odalarında, geçici süreyle de olsa, meslekten uzaklaştırılmış bulunmamak, 
     6) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına sağlık yönünden engeli bulunmadığını 3 üncü maddede belirtilen kurumların sağlık kurullarından alınan raporla belgelemek, 
     B - Türkiye’de tabiplik yapmaya yetkili olmak ya da, 
     1 ) Ortodonti ve diş protezi uzmanlık eğitimi için diş hekimliği fakültesi ya da diş hekimliği yüksek okulu, 
     2) Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitimi için fen fakültesi biyoloji bölümü ya da veteriner fakültesi, 
     3) Biyokimya ve klinik biyokimya uzmanlık eğitimi için fen fakültesi ya da dengi fakültelerin kimya, biyoloji bölümünü, kimya yüksek okulu, eczacılık fakültesi, eczacılık yüksek okulu ya da veteriner fakültesi, 
    4) Tıbbi farmakoloji uzmanlık eğitimi için eczacılık fakültesi ya da eczacılık yüksek okulu, fen fakültesi kimya bölümü ya da kimya yüksek okulu, 
     5) Tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanlık eğitimi için, fen fakültesi biyoloji bölümü ya da veteriner fakültesi, 
     6) Fizyoloji uzmanlığı eğitimi için, fen fakültesi biyoloji ve kimya bölümleri ya da kimya yüksek okulu ya da veteriner fakültesi, mezunu olmak, 
     C - Asistanlık sınavını kazanmış olmak, 
     gerekir. 
     Muvazzaf askerlik hizmetlerini sınav gününden üç ay sonra bitirecek olanlar asistanlık sınavına girebilirler. 

     Yabancıların asistanlıkları: 
     Madde 7- Türkiye’de uzman olarak yetişmek isteyen yabancı uyruklular; 
     a)Türkiye veya yabancı ülkelerde resmen tanınmış bulunan tıp fakültelerinden yahut 6 ıncı maddede yazılı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, 
     b) Türkiye’de asistanlık yapmalarına engel halleri bulunmadığı yetkili mercilerce saptanmış olmak, 
     c) Türkiye’de ikametlerine yetkili mercilerce izin verilmiş olmak, 
     d) Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bilmek, 
     e) Asistanlık süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını gösterir bir belge vermek,şartıyla aylıksız olarakasistanlığa kabul olunabilirler. 

     Asistanlığa giriş sınav yeri ve günleri: 
     Madde 8 - Asistanlığa giriş sınavları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıncayılda en az bir defa olmak üzere Ankara’da yapılır. Sınav yer ve günleri 3 ay önceden saptanarak bütün illere duyurulur. Gerektiğinde yayım yoluyla da ilan edilir. 
     Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi ise sözü edilen giriş sınavlarını özel mevzuatına göre kendi kurumlarında yaparlar. 
     (Değişik : 21.9.1987- 87/12004 K) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme merkezinin yürüttüğü asistanlığa giriş sınavlarında Tüzüğün, 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası uygulanmaz. 

     Asistanlık için başvurma: 
     Madde 9 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca açılan asistanlık sınavlarına girmek isteyenler, sınav gününden 30 gün önce Bakanlıkta bulunacak şekilde yazılı olarak Bakanlığa başvururlar. Bu günden sonraki başvurmalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
     İstekliler, başvurmalarında, asistan olmak istedikleri dal ve sınava girecekleri yabancı dili belirtirler. Sınava giriş fişi, sınav gününden 15 gün önce kendilerine gönderilir veya verilir. 
     Sınav kazandıkları bildirilenler, 6 ncı maddede yazılı , şartları haiz olduklarına ilişkin belgeleri, bildirim gününden itibaren 15 gün içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verirler. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında görevli bulunanların sadece diploma ve sicil numaralarını bildirmeleri ve askerlik durumlarının 6 ncı maddenin A fıkrası (d) bendinde yazılı, şartlara uygunluğunu belgelendirmeleri yeterlidir. 
     (Değişik : 21.9.1987- 87/12004 K) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme merkezinin yürüttüğü asistanlığa giriş sınavlarında Tüzüğün, 9 uncu maddesinin 1 inci ve 2 inci fıkrası uygulanmaz. 

     Sınav konusu ve kapsamı: 
     Madde 10 - (Değişik: 5.7.1983 - 83/6834 K.) 
     Asistanlık sınavları, yabancı dil ve meslek bilgileri dallarında yapılır. 
     Sınavlarda başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden, yabancı dilde en az 60, meslek bilgilerinde en az 70 puan almak gerekir. Meslek bilgileri sınavına girebilmek için, yabancı dil sınavını başarmış olmak zorunludur. Yabancı dil sınavı, yılda iki kez Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yetkili kılınan bir kurumca yapılır. 
     Yabancı dil sınavında başarı gösterenler, buna ilişkin sınav sonuçlarının Bakanlıkça ilan edilen tarihten başlayarak 2 yıl içerisinde bu Tüzük hükümlerine göregirecekleri sınavlarda yabancı dil sınavından bağışık tutulurlar. 
     Halk sağlığı ve aile hekimliği dallarında uzmanlık eğitimi görecekler meslek sınavına tabi tutulmazlar. Ancak, bu dallarda uzmanlık eğitimine başlayanlar, bu tarihten itibaren beş yıl süreyle başka bir dalda asistanlık sınavına giremezler. 
     (Değişik : 21.9.1987- 87/12004 K) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme merkezinin yürüttüğü asistanlığa giriş sınavlarında Tüzüğün, 10 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının ilk cümlesi uygulanmaz. 

     Asistanlık sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi: 
     Madde 11- Asistanlık sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, Tababet Uzmanlık Kurulunun saptayacağı esaslara göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte belirtilir. 
     Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademesi bu hususu kendi mevzuatına göre düzenler. 
     (Değişik : 21.9.1987- 87/12004 K) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme merkezinin yürüttüğü asistanlığa giriş sınavlarında Tüzüğün, 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası uygulanmaz. 

     Asistanlığa atanma: 
     Madde 12 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca açılan asistanlık sınavını kazananlara aşağıdaki işlem uygulanır: 
     Her uzmanlık dalı asistanlık sınavını kazananlar için, meslek grubu sınavında yüksek puan alanlardan başlayarak kadro sayısı kadar, asil ve yedek liste düzenlenir. Meslek grubu puanlarının eşitliği halinde yabancı dil sınav puanı yüksek olanlara öncelik tanınır. Bunda da eşitlik olursa kura çekilir. Hazırlanan bu listeler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ilan olunur. 
     Listede asıl olarak adları bulunanlar asistanlık yapmak istedikleri kurum ve kuruluşlarının öncelik sırası da kaydetmek suretiyle hangi kurum veya kuruluşlarda görevlendirilmek istediklerini bir dilekçe ile ilanın yapıldığı günden başlayarak 30 gün içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirmek zorundadırlar. 
     (Değişik: 5.7.1983 - 83/6834 K.) Sınavı kazananlar, çalışmak istedikleri kurum ve kuruluşlar ve meslek bilgi puanları, bu puanların eşitliği halinde eş durumları gözönüne alınarak boş asistanlık kadrolarına atanırlar. 
     (Değişik: 5.7.1983 - 83/6834 K.) Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair 2514 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre asistanlık sınavına girip kazananların atamaları, Devlet hizmeti yükümlülüğünü bitirdiklerinde yapılır. 
     (Değişik : 21.9.1987- 87/12004 K) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme merkezinin yürüttüğü asistanlığa giriş sınavlarında Tüzüğün, 12 inci maddesi uygulanmaz.      Tababet Uzmanlık Kurulu: 
     Madde 13 - Tababet Uzmanlık Kurulu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının seçeceği 6, kuruluş tarihi sırasıyla 2 tıp fakültesinin 2 yılda bir seçecekleri birer, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin seçeceği 1, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün seçeceği 1 ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyinin seçeceği 1 üyeden oluşur. 
     Yukarıda adı geçen kurumlar asil üye sayısı kadar da yedek üye bildirirler. 
     Tababet Uzmanlık Kurulu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının çağrısı üzerine toplanır. İlk toplantıda Kurul, başkanını kendi üyeleri arasından seçer. Toplantılar en az 8 üyenin katılması ile açılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

     Tababet Uzmanlık Kurulu üyelerinin nitelikleri, görev süreleri ve Kurulun çalışma şekli 
     Madde 14 - Kurumlarınca Tababet Uzmanlık Kuruluna seçilecek asil ve yedeküyelerin asistan yetiştirmeğe yetkili uzman olması şarttır. 
     Bunların hizmet süreleri 2 yıl olup süresi bitenler tekrar seçilebilirler. 
     Tababet Uzmanlık Kurulunun çalışma şekli ve bununla ilgili diğer hususlar 11 inci maddede sözü edilen yönetmelikte belirtilir. 

     Tababet Uzmanlık Kurulunun Görevleri: 
     Madde 15 - Tababet Uzmanlık Kurulunun görevleri, tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışında; 
     a) Asistan yetiştirmeğe yetkili kılınacak sağlık kurum ve birimlerinin niteliklerini, 
     b) Asistan yetiştirmeğe yetkili kılınacak uzmanların niteliklerini, 
     c) Asistanlık eğitimi plan ve programlarının esaslarını, 
     d) (Değişik:15.7.1974 - 7/8761 K.) Asistanlığa giriş sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını, 
     (Değişik : 21.9.1987- 87/12004 K) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme merkezinin yürüttüğü asistanlığa giriş sınavlarında Tüzüğün, 15 inci maddesinin (d) bendi uygulanmaz. 
     e) Uzmanlık sınav jürilerinin oluşum esaslarını, 
     f) Uzmanlık sınav şeklinin esaslarını, 
     saptamaktır. 

     Yetkinin kaldırılması: 
     Madde 16- Tababet Uzmanlık Kurulunun koyduğu esaslara göre niteliklerini kaybeden sağlık kurum ve birimleriyle uzmanlara tanınan yetkili, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca geri alınır ve buradaki asistanlar, durumu müsait olan diğer bir sağlık kurumu veya birimine nakledilirler. 

     Yan dal asistanlığı: 
     Madde 17 - Yan dal için asistanlık sınavı yapılmaz. Şu kadar ki, yan dal asistanlığına başvurmak için uzmanlık ana dalında ve yurt içinde en az 2 yıl meslek uygulaması yapmış olmak şarttlr. 
     Bu niteliği taşıyanlar asistan olmak istedikleri yan dal şefince uzmanlıktaki başarıları, uzman olduktan sonraki mesleki yayımları ve yabancı dil bilgileri gözönünde tutulmak suretiyle yapılacak teklif üzerine kadro olanakları içinde atanırlar. 

     Asistanların yeterlik fişi:  
     Madde 18 - Asistan yetiştiren şefler asistanların birinci derecede amiri olup 6 ayda bir bunların meslek bilgileri, meslek uygulama, göreve bağlılık, çalışma ve yönetme yetenekleri ile ahlaki durumlarına dair yeterlik fişlerine görüş ve kanaatlarını yazıp gizli olarak sağlık kurumlarının baştabip veya müdürlerine verirler. Bu fişler, tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yetkili organlara, diğer kurumlarda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gizli olarak gönderilir. 
     Bu belgeler üzerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda, bir defa olumsuz not alan asistan yazı ile uyarılır. Üst üste iki defa olumsuz not alan asistanın çalıştığı sağlık birimi değiştirilir. Aynı kurumda başka birim olmaması halinde kurum değiştirilir. 
     Üç defa olumsuz not alan asistanın hizmet süresi ne olursa olsun asistanlıkla ilişkisi kesilir. Bu suretle asistanlıkla ilişkisi kesilenler bir daha aynı uzmanlık dalına asistan olarak alınamazlar. 

     Asistanlıktan sayılamıyacak süreler: 
     Madde 19 - Yıllık kanuni izin süresi dışında, eylemli olarak asistanlıkta geçmiyen süreler, 5 inci maddede yazılan asistanlık sürelerine eklenir. 

     Asistan tezi: 
     Madde 20 - Asistanların, uzmanlık sınavına girebilmek için, o uzmanlık dalına ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur. Tez konusu, klinik veya laboratuvar şefi tarafından seçilir ve asistanlık süresinin en geç ilk yarı süresi sonunda asistana bildirilir. Tezler, uzmanlık dalı ile ilgili orjinalliği haiz bilimsel bir inceleme ve araştırma niteliğinde olur ve asistanlık süresinin bitiminden 4 ay önce değerlendirilmek üzere tez değerlendirme jürisine verilir. Jüri, tezi 30 gün inceleyerek görüşünü bildirmek zorundadır. 

     Tez değerlendirme jürilerinin kuruluşu ve tezlerin değerlendirilmesi: 
     Madde 21- Tez değerlendirme jürisi 3 kişiden oluşur. Birisi ilgili asistanın şefidir; diğer iki üye baştabip veya müdür tarafından aynı dal veya bu dala yakın dal şeflerinden seçilir. Jüri çalışma tarzını kendisi düzenler. Kararlar çoğunlukla alınır. Jüri üyeleri çekimser kalamazlar. Tezin reddi halinde yazılı gerekçeyle sonuç asistana bir hafta içinde bildirilir. 

     Tezi kabul edilmeyen asistanlar: 
     Madde 22 - Tezi kabul edilmeyen asistanlar, jürinin gerekçesindeki esaslara göre sonucun kendilerine tebliğinden itibaren en geç 6 ay içinde gereken düzeltmeleri yaparak aynı tezi değerlendirme jürisine verirler. Bu defa da tezi reddedilen asistanların asistanlıkla ilişkileri kesilir. 

     Uzmanlık sınav zamanları: 
     Madde 23 - Tıp Fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışında uzmanlık sınavları yılda en az iki defa olmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ilan edilen zamanlarda ve her bölgede, her uzmanlık dalı için saptanan uzmanlık sınav jürileri tarafından yapılır. Sınav sonuçları o yer Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü yolu ile 15 gün içinde Bakanlığa bildirilir. 

     Uzmanlık sınav jürisinin kuruluşu: 
     Madde 24 - Tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışında uzmanlık sınavı jürinin kuruluşu, çalışma şekilleri ve bunlarla ilgili diğer hususlar, Tababet Uzmanlık Kurulunun saptayacağı esaslara göre 11 inci maddede sözü edilen yönetmelikte belirtilir. 

     Uzmanlık sınavına girebilme ve başarı durumunun saptanması: 
     Madde 25 - Uzmanlık sınavına girebilmek için asistanlık süresinin tamamlanması ve asistanlık tezinin tez değerlendirme jürisince kabulü gerekir. Teorik ve pratik uzmanlık sınavının ne şekilde yapılacağı ve sonuçların hangi ölçülere göre değerlendirileceği ve uzmanlık sınav tutanağının ne biçimde düzenleneceği Tababet Uzmanlık Kurulunun koyacağı esaslara göre 11 inci maddede sözü edilen yönetmelikte belirtilir. Uzmanlık sınavında başarı gösteremiyenler asistanlıkla ilişkileri kesilmeksizin sonraki ilk dönemde bir defa daha sınava girerler. Bunda da başarı gösteremeyenler artık o dalda uzman olamazlar. 

     Yurt dışında yapılan asistanlıklar ile ilgili işlemler 
     Madde 26 - (Değişik: 12.4.1993 - 93/4270 K.) 
     Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili bir sağlık kurumunda asistanlık yapmış olan Türk vatandaşlarının aldıkları belgeler, talepleri halinde 5 inci maddeyle bu Tüzüğe eklenen Çizelgede belirtilen eğitim süreleri ve Türkiyede merkezi asistanlık giriş sınavından geçerek başarılı olup olmadıkları yönünden, bu Tüzük hükümleri çerçevesinde; biçimsel yönden Sağlık Bakanlığınca, bilimsel yönden de tıp fakülteleri veya eğitim hastanelerince oluşturulacak bilim jürilerince incelenir 
     Bu inceleme sonunda; 
     A) Yurt dışında asistanlıkta geçen süreler, 5 inci maddeyle bu Tüzüğe eklenen Çizelgede öngörülen sürelerden az ise, ilgilileri, merkezi asistanlık giriş sınavısına girmek zorundadırlar. Bu sınavda başarılı olanlar, dört ay içerisinde uzmanlık eğitimine başlarlar. Uzmanlık eğitimine başlayanların yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin asistanlık sürelerinden indirilebilmesi için, ayrıca, asistanlığa başladıktan sonra ilk açılacak Kamu Personeli Dil Sınavında veya Sağlık Bakanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılacak dil sınavında, eğitim gördükleri ülkenin dilinden 100 üzerinden 60 ve daha yukarı puan almış olmaları gerekir. Bu sınavda da başarılı olanların eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek, uygun görülen süreler, Türkiyede yapacakları asistanlık sürelerinden düşülür. 
     B-a) Yurt dışında asistanlıkta geçirdikleri süreler, ilgili dal için bu Tüzükte öngörülen süreye uygun ve uzmanlık belgesi almamış olduğu anlaşılanlar, tez verme koşulu da aranarak, üç defadan çok olmamak üzere 23 üncü maddede öngörülen uzmanlık sınavına girebilirler. 
     b) Yurt dışında asistanlıkta geçirdikleri süreler ilgili dal için bu Tüzükte öngörülen süreye uygun ve uzmanlık belgesi almış olduğu anlaşılanlar hakkında 27 nci madde hükümleri uygulanır. 
     C) Türkiyede başladığı asistanlığı yurt dışında sürdürdüğü anlaşılanların, aynı dalda, yabancı ülkede asistanlıkta geçirdikleri süreler, Türkiye’de asistanlıktan ayrılış ve yurt dışında asistanlığa başlayış tarihleri arasındaki süre altı aydan fazla olmamak koşuluyla yurt içinde asistanlıkta geçen süre ile birleştirilmek suretiyle değerlendirilir. Bu süre Tüzükte öngörülen süreden az ise, eksik süre tamamlattırılır. Süreleri tam olduğu anlaşılanlar ile eksik süreleri Türkiye’de tamamlayanlar hakkında, yurt dışında uzmanlık belgesi almış olup olmamaları hallerine göre (B) bendi uyarınca işlem yapılır. 
     Türkiye’de asistanlığa başladıktan sonra yurt dışına gidenlerden ayrı dalda asistanlık yapanlar hakkında durumlarına göre (A) veya (B) bendi hükümleri gereğince işlem yapılır. 
     D) Yurt dışında asistanlığa başlayan yabancı uyrukluların 7 inci maddeye göre asistanlığa alınabilmeleri için, esasları Sağlık Bakanlığınca saptanan bir sınava girmeleri zorunludur. Bunların Türkiye’de yaptıkları asistanlık, Türk vatandaşlarına yurt dışındaki asistanlıkları kabul edilerek değerlendirmeye tabi tutulur. 
     E) Tıpta uzmanlık eğitimi için resmi kurumlar adına yurt dışına gönderilecek olanların da, merkezi asistanlık giriş sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almış olmaları gerekir. Bunlardan, uzmanlık eğitimini yurt dışında tamamlamadan Türkiyede asistanlığa devam etmek isteyenlerin asistanlığa alınmalarında, durumlarına göre yukarıdaki (A) ve (B) bendi hükümleri uygulanır. 

     Yabancı ülkelerde uzman olan Türklere ait işlem ve uzmanlık unvanı: 
     Madde 27 - Yabancı bir ülkenin uzman yetiştirmeye yetkili bir sağlık kurumundan uzmanlık unvanını kazananların belgeleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca incelenir. Yapılan uzmanlık çalışmasının süresi, bu Tüzüğün 5 inci maddesinde öngörülen sürelere eşit ise, muvazzaf asker olmayan tabipler, Bakanlıkça saptanacak bir Türkiye tıp fakültesi öğretim üyelerinden, muvazzaf asker tabipler Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesörlerinden kurulu, en az 3 kişilik bir jüri tarafından sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarı kazananların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça tescil edilir. Yabancı ülkelerde halk sağlığı uzmanı olan tabiplerin uzmanlık çalışmalarının süresi bu Tüzüğün 5 inci maddesinde öngörülen süreye eşit ise, belgeleri Bakanlıkça tescil edilir. Yabancı ülkelerden aldıkları uzmanlık belgelerini yukarıdaki esaslar çerçevesinde tescil ettirmeyenler uzmanlık unvanı kullanamazlar. 

     Tababet uzmanlık belgesi ve tescili: 
     Madde 28 - Uzmanlık belgesinin şekil ve kapsamı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca saptanır. Bu şekil ve kapsama uymayan belgeler geçersizdir. Uzmanlık sınavını kazananların uzmanlık belgeleri, jürilerce tutulan tutanağa dayanılarak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca düzenlenir ve tescil edilir. 

     Tescilin yapılmaması veya iptali: 
     Madde 29-Asistanlığın bu Tüzükte belirtilen hüküm ve esaslara uygun olarak yapılmadığının anlaşılması halinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tescil işleminin yapılmamasına veya yapılmış ise iptaline yetkilidir. 

     Uzmanlık yetkisi: 
     Madde 30 - Uzmanlık belgesi alan tabip ve diş tabipleri, kamu ve özel sektöre ait klinik, enstitü, laboratuvar veya diğer sağlık kurumlarında uzmanlıkları ile ilgili faaliyette bulunmak ve mesleklerini serbest olarak uygulamak yetkisine sahiptirler. Bu Tüzüğün 6 ncı maddesi B bendinin b, c, d, e ve f fıkralarında belirtilen fakülte veya yüksek okul mezunu olup da bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar uzmanlıkları ile ilgili çalışmaları yapmaya yetkilidirler; hasta muayene ve tedavisi yapamazlar. 

     EK MADDE 1 - (EK: 5.7.1983 - 83/6834 K.) 
     Bu Tüzükte geçen "Gülhane Askeri Tıp Akademisi" deyimi, "Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve 
Fakültesi" biçiminde değiştirilmiştir. 

     EK MADDE 2 - (EK: 11.8.1987 - 87/12004 K.) 
     Asistanlığa giriş sınavları, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca gerekli görüldüğü ve Yüksek öğretim Kuruluyla anlaşma sağlandığı hallerde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. Bu durumda başvuru, sınavın kapsamı ve biçimi, değerlendirme, seçme ve yerleştirme işlemleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında düzenlenecek bir protokolle belirlenir. 
     Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin yürüttüğü asistanlığa giriş sınavlarında, bu Tüzüğün 8 inci maddesinin birinci fıkrası, 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi, 11 inci maddesinin birinci fıkrası, 12 nci maddesi ile 15 inci maddesinin (d) bendi hükümleri uygulanmaz. 

     Geçici Madde 1 - (Ek: 7.6.1990 - 90/578 K.) 
     Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte kardiyoloji, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları, spor hekimliği, çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi, kalp ve damar cerrahisiyle plastik ve rekonstrüktif cerrahi yan dallarında asistanlık çalışması yapmakta olanlarla yan dal asistanlık sınavını kazanmış olup da asistanlık çalışmasına henüz başlamamış olanlar sınavı kazandıkları tarihte yürürlükte olan Tüzük hükümlerine tabidirler. 

     Geçici Madde 2 - (Ek: 7.6.1990 - 90/578 K.) 
Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte kardiyoloji bilim dalı bulunan tıp fakültesi hastahanelerinde en az bir yıldan beri kardiyoloji ağırlıklı iç hastalıkları uzmanlık çalışması yapmakta olanlar, bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde kurumlarına başvurmaları ve kardiyoloji bilim dalı başkanının kabulü halinde, kardiyoloji ana bilim dalında uzmanlık eğitimine devam ederler, Bunların iç hastalıkları uzmanlık eğitiminde geçirdikleri süreler kardiyoloji uzmanlığı süresinden sayılır. 

     Geçici Madde 3 - (Ek: 7.6.1990 - 90/578 K.) 
     Bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi aldıktan sonra Yurt içinde veya Yurt dışında beş yıl süreyle çocuk enfeksiyon hastalıkları, neonatoloji yan dallarında araştırma ve inceleme yapmak ve bu alanda bilimsel yayınlarda bulunmak suretiyle bilgi, görgü ve becerilerini geliştirip bu dallarda uzmanlık belgesi almak isteyenlerden bu Tüzüğün yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde başvurmaları halinde, çalışmalarıyla ilgili belgeler Sağlık Bakanlığı Tababet Uzmanlık Kurulunca değerlendirilerek, uygun görülenlere Bakanlıkça uzmanlık belgesi düzenlenir ve uzmanlıkları tescil edilir. 

     Madde 31- 17 Ağustos 1962 gün ve 6/821 sayılı Kararname ile yürürülüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğü ile bu Tüzüğün bazı hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin 10 Ağustos 1963 gün ve 6/2061 sayılı, 4 Ağustos 1964 gün ve 6/3381 sayılı ve 28 Temmuz 1969 gün ve 6/12214 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Tüzükler yürürlükten kaldırılmıştır. 

     Madde 32 - 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmî Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer. 

     Madde 33 - Bu Tüzük hükümlerini Adalet,Milli Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür. 
 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...