Aggrastat

Aggrastat

Aggrastat nedir ne için kullanılır, Aggrastat nasıl kullanılır, Aggrastat ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IV

Tirofiban HCl

Ambalaj: 

0.25 mg/mLx50 mL’lik konsantre Solüsyon içerenflakon.

Endikasyon: 

Heparinile birlikte unstabil anjina ya da Q dalgası oluşturmayan miyokardenfarktüslü hastalarda kardiyak iskemik olayların önlenmesinde veaynı zamanda, koroner anjiyoplasti ya da aterektomi uygulanan koroneriskemik sendromlu hastalarda tedavi edilen koroner arterin ani kapanmasınabağlı olarak gelişen kardiyak iskemik komplikasyonların önlenmesindeendikedir.

Kontra Endikasyon:

 Trombosit agregasyonunun inhibisyonu kanamariskini artırdığı için, tirofiban HCl, aktif iç kanaması olan hastalarda,intrakraniyal kanama öyküsü olanlarda, intrakraniyal tümör, arteriyovenözmalformasyon ya da anevrizması olanlarda ve daha önceden tirofibanHCl, kullanımının ardından trombositopeni gelişen hastalardakontrendikedir. Tirofibana karşı aşırı duyarlığı olan hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: 

Gastrointestinal kanama ya da klinik açıdan anlamlıgenitoüriner kanama öyküsü de dahil olmak üzere yakın zamanda(<1 yıl) kanaması olanlar; koagülopati, trombosit bozukluğu yada trombositopeni öyküsü olduğu bilinenler; trombosit sayısı<150 000 hücre/mm3olanlar; 1 yıl içinde serebrovaskülerhastalık öyküsü olanlar; 1 ay içinde büyük cer-rahi işlem ya da şiddetlifiziksel travma geçirenler; aort diseksiyonunu düşündüren öykü,bulgu ve belirtileri olanlar; kontrol altına alınamayan şiddetlihipertansiyon (sistolik kan basıncı >180 mmHg ve/veya diastolikkan basıncı >110 mmHg); akut perikardit; hemorajik retinopatisiolanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli böbrek yetersizliğiolan hastalarda tirofiban dozu azaltılmalıdır.Gebelik süresince sadece potansiyelyararı, fetüs üzerindeki potansiyel riskinden fazla ise kullanılmalıdır.Tirofibanın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. İlacınanne için önemi göz önüne alınarak, ya ilacın kullanımı kesilmeliya da emzirme kesilmelidir.

Yan Etkileri: 

Tirofiban HCl, heparin ve aspirinlebirlikte kullanıldığında en sık bildirilen yan etki kanamadır (sızıntışeklinde ya da hafif derecede). Kanamanın dışında bulantı, ateş vebaş ağrısı bildirilmiştir.Üşüme ve subfebril ateş ile birlikte trombosit sayısındaazalma da görülebilir. Feçeste ve idrarda gizli kan gö-rülebilmektedir.

İlaç Etkileşimleri: 

Tirofibanın aspirin ve heparinlekombine kullanımı, heparin ve aspirinin tek başlarına kullanımıile karşılaştırıldığında kanamada bir artış gö-rülmüştür. Tirofibanınhemostazı etkileyen diğer ilaçlarla (örn. varfarin) birlikte kullanımındadikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: 

Aggrastatflakonu, kullanılmadan önce seyreltilmelidir.IV yoldan uygulanır. Aynı hattan heparinle birlikte verilebilir.Hastanın ağırlığı esas alınarakbolus dozu ve infüzyon hızı hesaplanırken de dikkatli olunmalıdır.Klinik araştırmalarda, kontrendike olmadığı takdirde hastalar aspirinalmışlardır.Unstabil Anjina Pektoris veya Q Dalgası OluşturmayanMiyokard Enfarktüsü: Aggrastat, heparinle kombine olarak, başlangıçta 30 dakikasüreyle 0.4 mg/kg/-dak enfüzyon hızı ile intravenöz olarak uygulanmalıdır.Başlangıç enfüzyonu tamamlandıktan sonra, idame enfüzyon hızı 0.1mg/kg/dak olmalıdır.Anjiyoplasti/Aterektomi: Anjiyoplasti/aterektomisırasında -Aggrastatbaşlanılan hastalarda,Aggrastatheparinle kombine olarak başlangıçta10mg/kg bolus dozunda 3 dakika süreyle,bunun ardından 0.15mg/kg/dakikaidame enfüzyon hızı ile uygulanmalıdır.Aggrastat’ın sürek enfüzyon dozu 36 saatsüreyle uygulanmalıdır. İşlem tamamlandıktan sonra heparin kesilmelidir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...