Amikozit

Amikozit

Flakon IM/IV

Eczacıbaşı

Amikasin sülfat

Ambalaj: 100 mg/2 mLx1 Flakon

: 500 mg/2 mLx1 Flakon.

Endikasyon: Duyarlı bakterilerinneden olduğu ciddi enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir.Klinik çalışmalar, amikasinin septisemi (neonatal sepsis dahil),ciddi solunum yolu enfeksiyonları, kemik ve eklem, santral sinirsistemi (menenjit dahil), cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, intraabdominalenfeksiyonlar (peritonit dahil), yanık ve postoperatif enfeksiyonlarda(postvasküler cerrahi dahil) ve komplike ve tekrarlayan üriner sistemenfeksiyonlarında etkili olduğunu göstermiştir.

Kontra Endikasyon: Amikasinekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. Aminoglikozidler arasındaçapraz alerji sozkonusu olduğundan, bu ilaçlara karşı aşırı duyarlıköyküsü olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Parenteral aminoglikozid tedavisigö-ren hastalar, aminoglikozidlerin ototoksisite ve nefrotoksisitepotansiyeli nedeniyle yakın klinik gö-zetim altında tutulmalıdır.Böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalarda ve önerilen dozlardan dahayüksek dozlarda ve/veya uzun süreli tedavi gö-ren hastalarda aminoglikozidlerebağlı nefrotoksisite ve ototoksisite riski daha yüksektir. Aminoglikozidler,gebe kadınlarda fetusa zarar verebilirler. Sağlanacak potansiyelyararın fetusa yö-nelik muhtemel zararlardan daha önemli olduğunakarar verilirse, hekim önerisiyle gebelerde uygulanabilir.Süt veren annelerde dikkatlekullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Bütünaminoglikozidler işitme, denge fonksiyonuna ve böbreğe toksik etkigösterme ve nö-romüsküler blok oluşturma potansiyeline sahiptirler.Amikasindaha çok işitme fonksiyonlarını etkiler. Aminoglikozid türeviilaçlarla yapılan tedavinin ardından akut nö-romüsküler paralizive apne gelişebilir. Çok nadiren ciltte kızarıklık, ilaç ateşi, başağrısı, parestezi, tremor, bulantı ve kusma, eozinofili, artralji,anemi ve hipotansiyon bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer antibiyotiklerlefiziksel olarak karıştırılmamalıdır. Amikasinin diğer nö-rotoksikveya nefrotoksik ilaçlarla; özellikle basitrasin, sisplatin, amfoterisinB, sefaloridin, paramomisin, viomisin, polimiksin B, kolistin,vankomisin veya diğer aminoglikozidlerle birlikte veya fasılalıolarak; sistemik, oral veya topikal yoldan kullanılmasından kaçınılmalıdır.Güçlü diüretik ilaçlarla (etakrinik asit veya furosemid) birliktekullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: IM ve IV dozları aynıdır. erişkinler ve çocuklaragünde kilo başına 15 mg’lik iki eşit dozda (erişkinlere günde ikikere 500 mg) uygulanır. Yenidoğan ve prematürelere kilo başına 10mg’lik başlangıç dozundan sonra, günde kilo başına 15 mg iki eşitdozda uygulanır. Yaşamı tehdit eden ve/veyaPseudomonastürlerine bağlı enfeksiyonlardadoz, erişkinlerde her 8 saatte bir 500 mg’ye yükseltilebilir (ancakgünlük doz 1.5 gramı aşmamalı ve tedavi 10 günden daha uzun sürmemelidir.Tedavi boyunca verilen toplam doz, erişkinlerde 15 gramı geçmemelidir).İdrar yolunun orta şiddetteki enfeksiyonlarında (Pseudomonastürlerine bağlı olmayan enfeksiyonlar),günde kilo başına 7.5 mg iki eşit dozda (erişkinlerde günde ikikez 250 mg) verilir. Duyarlı mikroorganizmalara bağlı komplike olmamışenfeksiyonlarda,Amikozitö-nerilen dozlarda kullanıldığında, tedaviye24-48 saat içinde yanıt verir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.