Amikozit

Amikozit

Amikozit nedir ne için kullanılır, Amikozit nasıl kullanılır, Amikozit ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM/IV

Amikasin sülfat

Ambalaj: 

100 mg/2 mLx1 Flakon

: 500 mg/2 mLx1 Flakon.

Endikasyon: 

Duyarlı bakterilerin neden olduğu ciddi enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir.Klinik çalışmalar, amikasinin septisemi (neonatal sepsis dahil),ciddi solunum yolu enfeksiyonları, kemik ve eklem, santral sinir sistemi (menenjit dahil), cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, intraabdominal enfeksiyonlar (peritonit dahil), yanık ve postoperatif enfeksiyonlarda(post vasküler cerrahi dahil) ve komplike ve tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarında etkili olduğunu göstermiştir.

Kontrendikasyon: 

Amikasin Karşı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Aminoglikozidler arasında çapraz alerji söz konusu olduğundan, bu ilaçlara karşı aşırı duyarlılık öyküsü olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Parenteral aminoglikozid tedavisigö-ren hastalar, aminoglikozidlerin ototoksisite ve nefrotoksisite potansiyeli nedeniyle yakın klinik gözetim altında tutulmalıdır.Böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalarda ve önerilen dozlardan dahayüksek dozlarda ve/veya uzun süreli tedavi gören hastalarda aminoglikozidlere bağlı nefrotoksisite ve ototoksisite riski daha yüksektir. Aminoglikozidler,gebe kadınlarda fetusa zarar verebilirler. Sağlanacak potansiyel yararın fetusa yönelik muhtemel zararlardan daha önemli olduğuna karar verilirse, hekim önerisiyle gebelerde uygulanabilir.Süt veren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Bütün Aminoglikozidler işitme, denge fonksiyonuna ve böbreğe toksik etki gösterme ve nöromüsküler blok oluşturma potansiyeline sahiptirler.Amikasin Daha çok işitme fonksiyonlarını etkiler. Aminoglikozid türevi ilaçlarla yapılan tedavinin ardından akut nöromüsküler paralizi ve apne gelişebilir. Çok nadiren ciltte kızarıklık, ilaç ateşi, baş ağrısı, parestezi, tremor, bulantı ve kusma, eozinofili, artralji,anemi ve hipotansiyon bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Diğer antibiyotiklerle fiziksel olarak karıştırılmamalıdır. Amikasinin diğer nörotoksik veya nefrotoksik ilaçlarla; özellikle basitrasin, cisplatin, amfoterisin B, sefaloridin, paramomisin, neomisin, polimiksin B, kolistin,vankomisin veya diğer aminoglikozidlerle birlikte veya fasılalı olarak; sistemik, oral ve topikal yoldan kullanılmasından kaçınılmalıdır.Güçlü diüretik ilaçlarla (etakrinik asit veya furosemid) birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:

 IM ve IV dozları aynıdır. erişkinler ve çocuklara günde kilo başına 15 mg’lik iki eşit dozda (erişkinlere günde iki kere 500 mg) uygulanır. Yenidoğan ve prematürelere kilo başına 10mg’lik başlangıç dozundan sonra, günde kilo başına 15 mg iki eşit dozda uygulanır. Yaşamı tehdit eden ve/veya Pseudomonas türlerine bağlı enfeksiyonlar doz, erişkinlerde her 8 saatte bir 500 mg’ye yükseltilebilir (ancak günlük doz 1.5 gramı aşmamalı ve tedavi 10 günden daha uzun sürmemelidir.Tedavi boyunca verilen toplam doz, erişkinlerde 15 gramı geçmemelidir).İdrar yolunun orta şiddetteki enfeksiyonlarında (Pseudomonas Türlerine bağlı olmayan enfeksiyonlar),günde kilo başına 7.5 mg iki eşit dozda (erişkinlerde günde iki kez 250 mg) verilir. Duyarlı mikroorganizmalara bağlı komplike olmamış enfeksiyonlarda,Amikozit Önerilen dozlarda kullanıldığında, tedaviye 24-48 saat içinde yanıt verir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...