Aminocardol

Aminocardol

Ampul IV

Novartis Pharma

Teofilin etilendiamin

Ambalaj: 240mg/10 mLx3 ampul.

Aminocardol

Tablet

Teofilin etilendiamin

Ambalaj: 100mgx20 tablet.

Endikasyon: Bronşiyalastım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikülyetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksismal noktürnal dispnenintedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Herhangibir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Çeşitli kardiyak, renal ve hepatikhastalıklarda, hipoksemide, obstrüktif akciğer hastalıklarında,hipertansiyonda ve hipertiroidizmde dikkatle kullanılmalıdır.Yenidoğanlarda, korpulmonale, konjestif kalp yetmezliği olan yaşlıhastalarda, özellikle erkeklerde ve sigara içenlerde, teofilin uygulanırkençok dikkatli olmalıdır. Gebelerde, özellikle doğumdan kısa bir süreönce zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelerde teofilindikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Yüksek dozlardave ani IV uygulamada huzursuzluk, taşikardi, ekstrasistoller, palpitasyon,deri kızarıklıkları, ürtiker, hipotansiyon, konvülziyon, bulantı,kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, hiperventilasyon, anoreksi ve aşırıderecede susuzluk hissi gibi belirtiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilinlebirlikte, troleandomisin, eritromisin, linkomisin, klindamisin,simetidin, influenza aşısı, allopürinol ve tiyabendazol alan hastalardateofilin serum düzeyleri artabilir. Teofilin, efedrin veya diğersempatomimetik ilaçlarla birlikte verildiği zaman toksik sinerjizmgö-rülebilir. Teofilin, furosemid ve rezerpinin etkisini güçlendirirkendijital toksisitesini ve duyarlığını artırabilir. Teofilin, lityumkarbonat, propranolol ve fenitoinin etkisini azaltır. Oral antikoagülanlardiğer ksantin müstahzarlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Aminocardol Ampul: Akut olgularda 1 Ampul IV olarak yavaş şekilde (5dak) zerkedilir. Tercihen ilaç %5’lik 10-20 mL dekstroz veya %5’lik100-200 mL glikoz veya serum fizyolojik ile sulandırılıp uygulanır.Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında yükleme dozu yetişkinlerve çocuklar için 6 mg/kg’-dir. Sürek tedavisi olarak enfüzyonlar tekraredilir, 8-12 saatte bir, 4 mg/kg veya 8 mg/kg Ampul uygulanır.

Duyarlı bakteri türlerinin etkenolduğu sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabı gibi üst solunumyolları enfeksiyonları; akut ve kronik bronşit, lober ve bronkopnö-moni,ampiyem, akciğer absesi gibi alt solunum yolları enfeksiyonları;furonkül/apseler, selülit, yara enfeksiyonları, intraabdominalsepsis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; sistit, piyelonefrit,septik abortus, lohusa humması, pelvis enfeksiyonları, şankroidve gonore gibi üro-genital enfeksiyonlar ve osteomiyelit, septisemi,peritonit, ameliyat sonrası enfeksiyonlar gibi çeşitli enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Penisiline aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipteaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlarözellikle bir çok allerjene duyarlığı olan kişilerde ve parenteraluygulamada oral uygulamaya gö-re daha sık gö-rülmüştür. Böbrek fonksiyonbozukluğu amoksisilin ve potasyum klavulanat atılımını geciktirirsede, bozukluk diyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacındozajını azaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastayaoral yoldan uygulanmışsa da plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlugö-rülmedikçe gebelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlersüte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare, psö-domembranöz kolit,hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazis bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekreksiyonunuazaltır. Allopürinol ve semisentetik penisilinlerin birliktekullanımı halinde, iki ilacı birlikte alan hastalarda, tek başınasemisentetik penisilin alan hastalara gö-re raş insidansı yükselebilir.Disülfiram ile birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Amoklavin IV Flakon: Amoklavin IVile uygulanan tedavi, enfeksiyon kontrol altınaalındıktan sonra oral yoldan sürdürülebilir. Yetişkinler ve 12 yaşın üstündekiçocuklaraAmoklavin IVnormalde 8 saatte bir verilir. Gereğinde bu doz 6saatte bir uygulanr. 3 ay12 yaş arası çocuklarda olağan doz 8 saatte bir 30mg/kg'dir. Çok ağır enfeksiyonlarda bu doz 6 saatte bir 30 mg/kg olarakuygulanır.Prematürebebeklere 12 saatte bir 30 mg/kg olarak verilir. Perinatal süre içindekibebeklere de 12 saatte bir 30mg/kg olarak verilir ve bu doz daha sonra 8saatte bir 30mg/kg olarak arttırılır. (Her 30 mgAmoklavin IV, 25 mg amoksisilin ve 5 mg klavulanikasit içerir.)Cerrahi Profilakside Uygulanacak Doz: Yetişkinlere 1 saatten kısa sürencerrahi müdahaleler için anestezi indüksiyonu sırasındaAmoklavin IV'nin 1 kez verilmesi yeterliolmaktadır. Ancak uzun süreli operasyonlarda tedavinin sürdürülmesigerekebilir (24 saatte 4 doza kadar).

Amoklavin BİD Film Tablet: 625 mg Tablet: erişkinlere ve 12 yaşından büyükçocuklara (40 kg ve bunun üzerindeki çocuklar) 8 saatte bir 1 Tabletolarak verilir. otitis media, sinüzit, alt solunum yolu enfeksiyonlarıve ağır enfeksiyonlarda doz arttırılabilir.1 g Tablet: Erişkinlerin ve 12 yaşından büyükçocukların ağır enfeksiyonlarında günde 2 kez 1 Tablet olarak verilir.Hekim kontrolü olmaksızın 14 günden fazla sürdürülmemelidir.AmoklavinBİD Oral Süspansiyon: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda (örn.alt solunum yolu enfeksiyonları, tonsillit, deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları) günlük doz, vücut ağırlığının her kg’si için 25/3.6mg olarak hesaplanır ve doz iki eşit kısma bö-lünerek 12 saat araylaverilir. Daha şiddetli enfeksiyonlarda (örn. otitis media, sinüzit,pnö-moni, üriner sistem enfeksiyonları) günlük doz, vücut ağırlığınınher kg’si için 45/6.4 mg olarak hesaplanır ve bu doz iki eşit kısma bö-lünerek12 saat arayla verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.