Anafranil

Anafranil

Draje

Novartis Pharma

Klomipramin HCI

Ambalaj: 10mgx30 draje

: 25 mgx30draje.

Anafranil SR

Divitab

Klomipramin HCI

Ambalaj: 75mgx20 draje.

Endikasyon: Etiyolojisive semptomları değişik depresif durumların tedavisi, obsesifkompulsifsendromlar, fobiler ve panik ataklar, narkolepsiye eşlik eden katapleksi,kronik ağrılı durumlar ve enürezis noktürna (sadece 5 yaşından büyükhastalarda ve organik bir nedene bağlı olmayan durumlarda) endikedir.

Kontra Endikasyon: Klomipramineve dibenzazepin grubu trisiklik antidepresanlara karşı çapraz duyarlığıolan kişilerde kullanılmamalıdır. Klomipramin bir MAO inhibitörleriylekombinasyon şeklinde veya MAO inhibitö-rüyle tedaviden önceki veyasonraki 14 gün içinde verilmemelidir. Ayrıca moklobemid gibi selektif,reversibl MAoA inhibitörleriyle birlikte kullanımı kontrendikedir.Kısa bir süre önce miyokard enfarktüsü geçirmiş kişilere verilmemelidir.

Uyarılar: Trisiklik antidepresanlarınkonvülsiyon eşiğini düşürdüğü bilinmektedir ve klomipramin bu nedenle,epilepsili hastalarda ve örneğin etiyolojisi değişik beyin hasarında,nö-roleptiklerle birlikte kullanımda, alkol veya antikonvülsifözellikteki ilaçların yoksunluğu gibi hazırlayıcı faktörler olanhastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Klomipramin kardiyovaskülerbozuklukları, özellikle kardiyovasküler yetmezliği, kondüksiyonbozuklukları veya aritmileri olan hastalara özel bir dikkatle verilmelidir.Şiddetli karaciğer hastalığı ve adrenal medulla tümörleri olanhastalarda trisiklik antidepresanlar verildiğinde, hipertansifkrizleri provoke edebileceğinden, dikkat edilmelidir. Genel veyalokal anesteziden önce, anesteziste hastanın klomipramin aldığısöylenmelidir. Beklenen yarar fetüs üzerine potansiyel riskindendaha fazla olmadığı sürece, gebelikte klomipramin kullanımındankaçınılmalıdır. Klomipramin anne sütüne geçtiğinden, ilaç yavaşyavaş bırakılmalı veya hasta emziriyorsa bebek sütten kesilmelidir.Klomipramin kullanan hastalar bulanık görme, sersemlik ve diğermerkezi sinir sistemi belirtilerinin oluşma olasılığına karşıuyarılmalıdır.

Yan Etkileri: Yan etkileri,yorgunluk, uyku bozuklukları, ajitasyon, anksiyete, kabızlık,ağız kuruluğu gibi depresyon belirtilerinden ayırt etmek sıklıklazor olmaktadır. Eğer şiddetli nö-rolojik veya psikiyatrik reaksiyonlargö-rülürse, klomipramin kesilmelidir.

İlaç Etkileşimleri: Klomipramin,guanetidin, betanidin, rezerpin, klonidin ve alfametildopanınantihipertansif etkilerini azaltır veya ortadan kaldırır. Klomipramin,adrenalin, noradrenalin, isoprenalin, efedrin ve fenilefrin kardiyovasküleretkilerini artırabilir. Trisiklik antidepresanlar alkol ve diğermerkezi sinir sistemi depresanlarının (örneğin barbitüratlar,benzodiyazepinler veya genel anestetikler) etkilerini artırabilir.Trisiklik antidepresanlar, fenotiyazin, antiparkinson ajanlar,antihistaminikler, atropin, biperiden gibi ilaçların göz, merkezisinir sistemi, bağırsak ve mesane üzerine olan etkilerini artırabilirler.Trisiklik antidepresanlar kinidin tipi antiaritmik ilaçlarla birlikteuygulanmamalıdır. Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin, nikotinve oral kontraseptifler klomipraminin metabolizmasını hızlandırabilirve plazma konsantrasyonlarını düşürebilir, dolayısıyla klomipramininetkisinde azalmaya neden olabilirler. Fenitoin ve karbamazepininplazma düzeyleri artabilir, yan etkiler gö-rülebilir. Tiyoridazinile kombinasyon ciddi kardiyak aritmiye neden olabilir. Trisiklikantidepresanlar, kumarin türevi ilaçların antikoagülan etkileriniartırabilirler.

Doz Önerisi: İlacın dozu ve uygulama şekli bireysel olaraksaptanmalı ve hastanın koşullarına adapte edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.