Anzatax

Anzatax

Enjektabl Solüsyon

Orna

Paklitaksel

Ambalaj: 30 mg/5 mLx1 Flakon

: : 150 mg/25 mLx1 Flakon.

Eşdeğeri: Taxol EnjektablSolüsyon: 30 mg/5 mLx1 Flakon(BMS).

Endikasyon: Over kanserinin birinci basamak tedavisinde platin içerenbir preparat ile kombine olarak; metastatik over kanserinde ikinci seçenektedavisinde; metastatik meme kanserinin standart tedavisi başarısız olduğundaikinci seçenek tedavisinde; küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin (NSCLC)ilk seçenek tedavisinde platin içeren bir preparat ile kombine olarak;nodpozitif meme kanserli hastalarda standart kombinasyon tedavisini takibenadjuvan olarak; meme kanserinin adjuvan tedavisinden sonra 6 ay içinde nükseden hastalarda ilk seçenek tedavisinde (uygulanan ilk seçenek tedavisindeklinik açıdan kontrendikasyon olmadıkça bir antrasiklin yer almalıdır) veAIDS’e bağlı Kaposi Sarkoma’nın ikinci seçenek tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Başlangıç nötrofil sayısı 1.500 hücre/mm3’-dendüşük solid tümörü olan hastalarda ve başlangıç ya da takip eden nötrofilsayımları 1.000 hücre/mm3’den düşük olan AIDS'e bağlı Kaposi Sarkomuolan hastalarda da kontrendikedir.

Uyarılar: Kanser kemoterapi ilaçlarının kullanımında deneyimli birdoktorun gözetimi altında uygulanmalıdır. Önemli aşırıduyarlık reaksiyonlarıgelişebileceğinden, uygun destekleyici ekipmanların bulundurulması gerekir. Ortadereceli ile ciddi karaciğer yetersizliği olan hastalara uygulandığındadikkatli olunmalı ve doz ayarlamasına dikkat edilmelidir.Fetüse zarar verebileceğinden gebeliksırasında kullanımı kontrendikedir. Emzirme sırasında kontrendikedir.

Yan Etkileri: Hematolojik toksisite,enfeksiyonlar, febril nötropeni, dispne, terleme, göğüs ağrısı, taşikardi,döküntü, hipotansiyon, hipertansiyon, interstisyel pnömoni, akciğer fibrozu,pulmoner emboli, periferal nöropati, artralji/miyalji, bağırsaktıkanıklığı/perforasyon, pankreatit, iskemik kolit, dehidratasyon, tırnakyatağında pigmentasyon ya da renk değişimi, ödem, asteni, halsizlikgörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Sisplatinden sonra verildiğinde,daha belirgin mìyelosupresyon ve paklitaksel klirensinde azalma görülür.Ketokonazol, verapamil, diazepam, kinidin, deksametazon, siklosporin,teniposid, etoposid ve vinkristin, testosteron, 17aetinil estradiol, retinoik asit vekörsetin ile etkileşir. Doksorubisinin plazma düzeyleri paklitaksel vedoksorubisinin kombine uygulanması ile artabilir.

Doz Önerisi: Paklitaksel uygulanmadan önce, ciddi hipersensitivitereaksiyonlarını önlemek için tüm hastalara kortikosteroidler,antihistaminikler (H1-H2antagonistleri) ile premedikasyonuygulanmalıdır. Over kanserinin primer tedavisi için; paklitaksel 3 haftada bir3 saatlik intravenöz infüzyon ile 175-225 mg/m2veya alternatifuygulama olarak 24 saatlik intravenöz infüzyon ile 135 mg/m2verilmelidir. Metastatik over kanseri ve metastatik meme kanserinin tedavisiiçin; önerilen paklitaksel dozu 175 mg/m2’dir. Küçük hücreli olmayanakciğer kanserlerinin (NSCLC) primer ve sekonder tedavisi için; önerilenpaklitaksel dozu her üç haftada bir 3 saat boyunca uygulanan 135 mg/m2intravenöz infüzyon dozudur. Nodpozitif meme kanseri için önerilen paklitakseldozu standart tedaviyi takiben her üç haftada bir 3 saat boyunca intravenözolarak uygulanan 175 mg/m2infüzyon dozudur. AIDS’e bağlı KaposiSarkoma’nın ikinci seçenek tedavisinde; her üç haftada bir 3 saatte intravenözinfüzyon ile 135 mg/m2paklitaksel veya her iki haftada bir 3 saatteintravenöz infüzyon ile 100 mg/m2paklitaksel uygulanır. İlerlemişHIV hastalığında, hastaların nötrofil sayımları 1.000 hücre/mm3altında olursa paklitaksel tedavisi başlatılmamalı veya tekrarlanmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.