BiProfenid

BiProfenid

Tablet

Eczacıbaşı

Ketoprofen

Ambalaj: 150mg (dıştaki hızlı salınımlı tabakada 75 mg ve içteki değiştirilmiş salınımlıtabakada 75 mg) x20 tablet.

Endikasyon: Erişkinler ve 15 yaşın üzerindeki ergenlerde;romatoid artrit, ankilozan spondilit veya Reiter Sendromu ve psöriatik artritbenzeri kronik enflamatuvar romatizmal hastalıkların uzun süreli semptomatiktedavisinde, bazı ağrılı ve düşkünlük yaratan osteoartritlerin uzun sürelisemptomatik tedavisinde; humeroskapular periartrit, tendinit, bursit gibi eklemdışı romatizmal hastalıkların akut alevlenmelerinin kısa süreli semptomatiktedavisinde; mikrokristalin artrit, osteoartrit, bel ağrısı, radikülalji gibihastalıkların akut alevlenmelerinin kısa süreli semptomatik tedavisinde;kasiskelet sisteminin iyi huylu, akut posttravmatik hastalıklarının kısasüreli semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ketoprofene aşırı duyarlığı olduğubilinen kişilerde, gebeliğin son üç ayında, ketoprofen ya da aspirin ve diğernonsteroid antienflamatuvar ilaçlar gibi benzer etkinliğe sahip ilaçlarınkullanımından sonra astım ortaya çıktığı bildirilen kişilerde,gastrointestinal, serebrovasküler veya başka bir aktif kanaması olan kişilerde,aktif mide ve bağırsak ülseri bulunan kişilerde, ciddi karaciğer yetmezliğibulunan kişilerde, ciddi böbrek yetmezliği bulunan kişilerde, kontroledilemeyen ciddi kalp yetmezliği bulunan kişilerde ve glutene karşı aşırıduyarlılığı veya intoleransı bulunan kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Astım ile birlikte kronik rinit,kronik sinüzit ve/veya nazal polipozu olan hastalarda, Aspirin ve/veyanonsteroid antienflamatuvar ilaçlara (NSAEİ) karşı alerji riski bu hastalıklarıbulunmayan kişilere göre daha yüksektir.Gastrointestinal kanama veya ülser durumunda derhaltedavi sonlandırılmalıdır. Laktoz içerdiğinden, konjenital galaktozemisi olan,glukoz veya galaktoz malabsorpsiyon sendromu olan veya laktaz eksikliği bulunanhastalarda kullanılmamalıdır. NSAEİ'ler gebeliğin ilk beş ayında çok gerekliise kullanılmalıdır. Çok dikkatli izlem gerektiren doğumdaki kullanımlarıdışında, NSAEİ'lerin gebeliğin altıncı ayından sonra kullanımı kontrendikedir.NSAEİ'ler anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde kullanılmamaları önerilir.Hastalar; baş dönmesi, uyku hali, konvülsiyonlar ve görme bozuklukları benzeriyan etkilerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarılmalı ve bu semptomlar ortayaçıkarsa araç ve makine kullanmamaları önerilmelidir.

Yan Etkileri: En ciddi istenmeyen etkiler;gastroduodenal ülser, gastrointestinal kanama ve intestinal perforasyondur.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek doz salisilatlar dahilNSAEİ'ler ile birlikte kullanımları önerilmez.Oral antikoagülanlar veparenteral heparinle birlikte kullanımları önerilmez. Lityum plazmadüzeylerinin toksik düzeylere çıkması söz konusu olabilir. Ketoprofen kullananhastalarda, metotreksat uygulamasından 12 saat önce ketoprofen kullanımısonlandırılmalıdır. Metotreksat uygulamasından sonra ketoprofen uygulayabilmekiçin 12 saat geçmesi beklenmelidir. Diüretikler, ACE inhibitörleri veanjiyotensin II reseptör blokerlerinin antihipertansif etkileri azalır.Tedavinin başlangıcında hastalar rehidrate edilmeli ve böbrek işlevleriyakından izlenmelidir. Tiklodipin, klopidogrel, tirofiban, eptifibatid, absiksimab,iloprost gibi trombosit inhibisyonunda rol alan ilaçlar birbirleriyleetkileşebilir. Bu ürünlerin heparin, oral antikoagülanlar ve trombolitikler ilebirlikte kullanılması kanama riskini artırır. Potasyum tuzları, potasyum tutucudiüretikler, ACE inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokerleri, NSAEİ'ler,(düşük molekül ağırlıklı ve fraksiyone olmayan) heparinler, siklosporin vetakrolimus, trimetoprim gibi hiperkalemiye yol açabilen ilaçlar bir aradakullanıldığında hiperkalemi riski artar.NSAEİ ile bbloker ilaçlar birliktekullanıldığındabbloker ilaçların antihipertansifetkileri azalabilir. NSAEİ'ler rahim içi araçların (RİA) etkinliğini azaltarakgebeliği önleyici etkilerinin azalmasına neden olabilirler.

Doz Önerisi: Tabletler bir bardak su ile yemek aralarındaalınmalıdır. Uzun süreli semptomatik tedavide günde bir kez bir tablet (150 mg)ya da günde iki kez ½ tablet (75 mg) dozunda kullanılır. Akut tedavide isegünde iki kez bir tablet (150 mg) kullanılır. Yaşlı hastalarda başlangıç dozudüşürülmelidir. Karaciğer ve böbrek bozukluğu bulunanlarda etkili en düşükdozlar kullanılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.