Biteral

Biteral

Ampul

Roche

Ornidazol

Ambalaj: 500 mg/3 mLx1 ampul.

Biteral

Lak Tablet

Ornidazol

Ambalaj: 250 mgx20 tablet

: : 500 mgx10 tablet.

Eşdeğeri: Borneral Film Tablet: 250 mgx20 tablet(İlsan);OrnidoneFilm Tablet: 250 mgx20tablet, 500 mgx10 tablet(Tripharma);Ornisid Film Tablet: 250 mgx20 tablet, 500 mgx10 tablet(Abdi İbrahim);OrnitopFilm Tablet: 250 mgx20tablet(Toprak).

Biteral

Vajinal Tablet

Ornidazol

Ambalaj: 500 mgx3 tablet.

Eşdeğeri: Ornisid Vajinal Tablet: 500 mgx3 tablet(Abdiİbrahim).

Endikasyon: Trikomoniasis(kadınlarda ve erkeklerdeTrichomonasvaginalis'e bağlı genitoürinerenfeksiyonlar), Amebiasis (amipli dizanteri dahil,Entamoeba histolytica'nınneden olduğu tüm intestinal enfeksiyonlar. Özellikle amebik karaciğer apsesiolmak üzere, amebiasisin tüm ekstraintestinal formları), Giardiasis(lambliasis), anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlar ve özellikle kolonameliyatları da olmak üzere, cerrahi girişimler sırasında ve jinekolojik operasyonlardaprofilaktik olarak.

Kontra Endikasyon: Ornidazolveya diğer nitroimidazol türevlerine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenhastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Merkezi sinir sistemi hastalığı (örn. epilepsi veyamultipl skleroz) olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Diğer ilaçlarınetkisi artabilir veya azalabilir. Genel bir prensip olarak, gebeliğin erkendöneminde veya emziren annelerde, kesin gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Uykuhali, baş ağrısı ve bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar, hafifyan etkiler olarak görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Alkollüiçecekler ve alkol içeren ilaçlarla alınmasından kaçınılmalıdır. Disülfiramlabirlikte delirium atakları, konfüzyon durumuna neden olabilir. Ornidazolkumarintipi oral antikoagülanların etkisini potansiyalize eder.Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır. Ornidazol, vekuronyumbromürün kas gevşetici etkisini uzatır.

Doz Önerisi: Biteral Ampul: Anaerob enfeksiyonların profilaksisinde: Ameliyat öncesi 4500-1000 mg (1-2 Ampul veya 2-4Tablet), ameliyat sonrasıysa 1-5 gün süreyle her 24 saatte bir 2 Ampulveya 12 saatte bir 1 Ampul uygulanır.Anaerob enfeksiyonlarda: Tedaviye 500-1000 mg (1-2 Ampul)uygulamasıyla başlanır. Daha sonra 5-10 gün süreyle her 24 saattebir 2 Ampul veya 12 saatte bir 1 Ampulle devam edilir. Hastanın durumuuygun olursa, oral yol parenteral yola tercih edilmeli, böylece hastayaher 12 saatte 500 mg (2 Tablet) verilmelidir. Çocuklar için doz gündekilo başına 20 ile 30 mg’dir.Amebik karaciğer apsesi ve amebiasis tedavisinde: Başlangıçta500-1000 mg (1-2 Ampul) verilip tek doz olarak 3-10 gün süreyle 1 g veya500 mg sabah, 500 mg akşam 3-10 gün süreyle verilmelidir.

Amebiasis: Amebik dizanterili hastalarda 3 günlüktedavide, yetişkinler ve 35 kg’nin üzerindeki çocuklara akşamları tek dozda1500 mg, 60 kg’nin üzerindekilere sabah 1000 mg ve akşam 1000 mg, 35 kg'yekadar olan çocuklara tek dozda 40 mg/kg; 5-10 günlük tedavide ise yetişkinlerve 35 kg’nin üzerindeki çocuklara sabahları 500 mg ve akşamları 500 mg, 35kg'ye kadar olan çocuklara tek dozda 25 mg/kg verilir.Giardiasis (lambliasis): Yetişkinler ve 35 kg'nin üzerindekiçocuklara akşamları tek dozda 1500 mg, 35 kg'ye kadar olan çocuklara tek dozda40 mg/kg, 1-2 gün süreyle verilir. Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlar içinBiteralAmpul’e bakınız.

AmoklavinBİD Film Tablet: 625 mgx10Tablet, 1 gx10 Tablet(Deva);Amoksilav BİD Film Tablet: 625 mgx10 Tablet, 1 gx10 Tablet(İlsan);AugmentinBİDFilm Tablet: 625 mgx10Tablet, 1 gx10 Tablet(GSK);Croxilex-BİD Film Tablet: 625 mgx10 Tablet, 1 gx10 Tablet(İ.E.Ulagay);KlamoksBİD Film Tablet: 1 gx10Tablet(Bilim);Klavupen BID Film Tablet: 625 mgx10 Tablet, 1 gx10 Tablet(Toprak).

BiomentBiD 200/28

Oral Süspansiyon

Amoksisilin trihidrat200 mg, potasyum klavulanat 28.5 mg/5 mL

Ambalaj: Sulandırıldığında 70 mL süspansiyon verebilecektoz içeren şişe.

Eşdeğeri: AmoklavinBİD 200/28Oral Süspansiyon: 70 mL(Deva);AmoksilavBİD 200/28 Oral Süspansiyon: 70 mL(İlsan);AugmentinBİD200/28 Oral Süspansiyon: 70 mL(GSK);Croxilex-BİD200/28 Oral Süspansiyon: 70 mL(İ.E.Ulagay);KlamoksBİD 200/28 Oral Süspansiyon: 70 mL(Bilim).

BiomentBiD 400/57 Forte

Oral Süspansiyon

Amoksisilin trihidrat400 mg, potasyum klavulanat 57 mg/5 mL

Ambalaj: Sulandırıldığında 70 mL süspansiyon verebilecektoz içeren şişe.

Eşdeğeri: AmoklavinBİD Forte 400/57Oral Süspansiyon: 70 mL(Deva);AmoksilavBİD Forte 400/57 Oral Süspansiyon: 70 mL(İlsan);AugmentinBİD Forte400/57 Oral Süspansiyon: 70 mL(GSK);Croxilex-BİDForte 400/57 Oral Süspansiyon: 70 mL( İ.E.Ulagay);KlamoksBİD Fort 400/57 Oral Süspansiyon: 70 mL(Bilim).

Endikasyon: Duyarlıbakteri türlerinin etken olduğu sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabıgibi üst solunum yolları enfeksiyonları; akut ve kronik bronşit, loberve bronkopnö-moni, ampiyem, akciğer absesi gibi alt solunum yollarıenfeksiyonları; furonkül/apseler, selülit, yara enfeksiyonları,intraabdominal sepsis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları;sistit, piyelonefrit, septik abortus, lohusa humması, pelvis enfeksiyonları,şankroid ve gonore gibi üro-genital enfeksiyonlar ve osteomiyelit,septisemi, peritonit, ameliyat sonrası enfeksiyonlar gibi çeşitlienfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Penisilineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipteaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlarözellikle bir çok allerjene duyarlığı olan kişilerde ve parenteraluygulamada oral uygulamaya gö-re daha sık gö-rülmüştür. Böbrek fonksiyonbozukluğu amoksisilin ve potasyum klavulanat atılımını geciktirirsede, bozukluk diyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacındozajını azaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastayaoral yoldan uygulanmışsa da plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlugö-rülmedikçe gebelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlersüte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,psö-domembranöz kolit, hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazisbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekreksiyonunuazaltır. Allopürinol ve semisentetik penisilinlerin birliktekullanımı halinde, iki ilacı birlikte alan hastalarda, tek başınasemisentetik penisilin alan hastalara gö-re raş insidansı yükselebilir.Disülfiram ile birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Bioment BİD Film Tablet: 625 mg Tablet: erişkinler ve 12 yaşın üzerindekiçocuklarda olağan doz, hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda günde2 kez 1BiomentBID625 mgTablet. Tedavi,durum gözden geçirilmeksizin 14 günden fazla sürdürülmemelidir.Dental enfeksiyonlarda (örneğin dentoalveolar apse) 5 gün süreylegünde 2 kez 1BiomentBID 625 mgTablet.1 g Tablet: erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda olağandoz, şiddetli enfeksiyonlarda günde 2 kezBiomentBID 1 gTablet. Tedaviye parenteral olarakbaş-lanıp, bir oral müstahzar ile devam edilebilir.Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin14 günden daha uzun süre sürdürülmemelidir.BiomentBID Tablet12 yaş ve altındaki çocuklardaö-nerilmemektedir. Tabletler bütün olarak, çiğnenmeden yutulmalıdır.Gerekirse Tabletler ikiye kırılır ve çiğnenmeden yutulur. Potansiyelgastrointestinal intoleransı en aza indirmek için yemeklerinbaşlangıcında uygulanmalıdır.BiomentBIDyemeklerin başlangıcında alındığında, emilimioptimum olur.Bioment BİD Oral Süspansiyon: Ö-nerilen olağan günlük doz, hafifile orta şiddette enfeksiyonlarda (alt solunum yolu enfeksiyonu,tonsilit ve deri ve yumuşak doku enfeksiyonları) 12 saatte bir uygulanandozlara bö-lerek 25/3.6 mg/kg/gün. Daha şiddetli enfeksiyonların tedavisinde(otitis media, sinüzit, pnö-moni ve idrar yolu enfeksiyonları) 12saatte bir uygulanan dozlara bö-lerek 45/6.4 mg/kg/gün. 2 ay ile 2 yaşarasındaki çocuklarda hafif, orta şiddette veya şiddetli enfeksiyonlarıntedavisinde uygulanırken doz düzenlemesi vücut ağırlığına gö-reyapılmalıdır. Hesaplanan günlük toplam doz ikiye bö-lünerek ölçülükaşıkla verilmelidir. 8 kg’nin üzerindeki çocukların şiddetli enfeksiyonlarındayüksek doz verilirken, doz başına 5 mL’yi aşmamak içinBiomentBID 400/57 Forte oralSüspansiyonuygulanması ö-nerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.