Bleocin

Bleocin

Liyofilize Ampul

Onko

Bleomisin

Ambalaj: 15mgx1 ampul.(1 mg=1 U)

Eşdeğeri: Bleolem Liyofilize Ampul: 15 IUx1 ampul(Atafarm).

Endikasyon: Tek başına veya diğer uygun kemoterapö-tikilaçların kanıtlanmış kombinasyonlarıyla kullanılması halindeaşağıdaki neoplazmaların tedavisinde yararlı olduğu gösterilmiştir.SkuamözHücre Karsinomu: Baş ve boyun (ağız, dil, bademcik, nazofarenks, orofarenks,sinüs, damak, dudak, yanak mukozası, diş eti, epiglotis ve larenks dedahil olmak üzere), deri, penis, serviks ve vulva. Önceden ışın tedavisinemaruz kalmış kafa ve boyun kanserli hastalarda bleomisine verilentepki daha zayıftır.Lenfomalar: Hodgkin retikulum hücresi sarkomu, lenfosarkom.Testis Karsinomaları: Embriyo hücresi, kor-yokarsinomave teratokarsinoma.

Kontra Endikasyon: Bleomisine karşı aşırı duyarlıkreaksiyonu gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Antineoplastik ajanların kullanımındadeneyimli hekimlerin gö-zetimi altında uygulanmalıdır. Böbrekfonksiyonlarında ciddi bozulmalar gözlenen veya akciğer fonksiyonlarızorlanan hastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Bleomisininyol açtığı nonspesifik pnö-moni, pulmoner fibrozisle ve ölümle sonuçlanabilir.Sık sık röntgen çektirilmesi önerilir. Bleomisinin gebe kadınlardakullanımı henüz araştırılmamıştır.

Yan Etkileri: Bazan pulmoner fibrozise dö-nüşenpnö-moni görülebilir. Tedavi gö-ren hastaların yaklaşık %1’i pulmonerfibrozisten ölmüştür. Bleomisin tedavisi gö-ren lenfomalı hastalarınyaklaşık %1’inde klinik anafilaksiye benzer bir idiyosenkratik reaksiyonrapor edilmiştir; hipotansiyon, mental konfüzyon, ateş, üşüme ve hırlamayıiçerir. Eritemler, kızartılar, çizgiler, vezikülasyon, hiperpigmentasyonve deri duyarlığı görülebilir. Ayrıca hiperkeratozis, tırnak değişiklikleri,alopesi, kaşıntı ve stomatitis rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Daha önce bleomisin tedavisigö-ren hastalara genel anestezik uygulanması hızla pulmoner bozukluğayol açabilir. Diğer antineoplastikler ya da radyasyon, bleomisinintoksisitesini artırabilir. Sisplatinin neden olduğu renal bozukluk,bleomisin atılımını geciktirerek düşük dozlarda bile toksisiteyeyol açabilir. Vinkristinin bleomisinden önce uygulanması, hücrelerinmitoziste tutularak bleomisine daha duyarlı olmalarını sağlar.

Doz Önerisi: IVEnjeksiyon: 15-30 mgBleocinizotonik sodyum klorür veya %5’lik dekstroz çö-zeltisigibi intravenöz enjeksiyon uygun bir çö-zeltinin 5-20 mL’si içindeçö-zündürülür ve IV yolla yavaş şekilde 10 dakika verilir. Yüksekateş gö-rüldüğü takdirde, doz 5 mg veya daha altına düşürülür.IM veya SC uygulama: 15-30 mgBleocinizotonik sodyum klorür gibi uygunbir çö-zeltinin yaklaşık 5 mL’si içinde çö-zündürülür ve IM ya da SC enjeksiyonyoluyla verilir. SC enjeksiyon durumunda konsantrasyonu maksimum1 mg/ml veya daha düşük bir çö-zelti enjekte edilir.İntraarteriyel enjeksiyon: 5-15 mgBleocinizotonik sodyum klorür veyadekstroz çö-zeltisi içinde çö-zündürülür ve bir kerede ya da devamlıenfüzyon şeklinde uygulanır.Enjeksiyon sıklığı: Bleocingenellikle haftada 2 kere verilir.Bu doz, hastanın durumuna bağlı olarak, günde 1 kereye (her gün) yükseltilebilirveya haftada 1 kereye düşürülebilir.Toplam doz: Bleocin’in toplamdozu, hedef tümö-rün kaybolması olmakla birlikte 300 mg’yi geçmemelidir.Doz: Bleocinendikeolduğu olgularda 0.25-0.50 mg/kg (10-20 mg/m2) olarak IV, IM,SC yolla uygulanabilir. Hodgkin hastalığında %50 yanıt alındığındagünde 1 ünite veya haftada 5 ünite IV veya IM sürek dozu verilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.