Cipro IV

Cipro IV

Cipro IV nedir ne için kullanılır, Cipro IV nasıl kullanılır, Cipro IV ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Enfüzyon

Ambalaj: 

200mg/100 mLx1 flakon.

Endikasyon:

 Duyarlı Mikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominal enfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarının bakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresif lerle tedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonunda endikedir.

Kontrendikasyon: Siprofloksasin Veya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlılık gösteren kişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındaki çocuklarda, juvenil lerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığı için kullanılmamalıdır.

Uyarılar: 

Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğunda ya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makine kullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkol alındığında söz konusudur.

Yan Etkileri: 

Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntı ve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül ve vasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythema Nodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens Johnson sendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi gö-rülebilir. Ender durumlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Siprofloksasin Ve teofilin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileri artırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasin Ve varfarin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.

Doz Önerisi:

 Cipro IV Enfüzyon: Hafif ve orta şiddette üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisi için önerilen doz erişkinlerde IV yolla 12 saatte bir 200 mg’dir.Ağır ve komplikasyonlu üriner enfeksiyonlar için 12 saatte bir İV olarak 400 mg önerilir. Alt solunum yolları enfeksiyonları, deri ve deri yapıları enfeksiyonları ve hafif ve orta ağırlıkta kemik ve eklem enfeksiyonlarının tedavisi için erişkinlerde önerilen doz 12 saatte bir IV yolla 400 mg’dir. Alt Solunum yolları, deri ve deri ekleri, kemik ve eklemlerin ağır ve komplikasyonlu enfeksiyonlarının tedavisi için erişkinlerde 8 saatte bir CVyolla 400 mg önerilir. Hafif, orta ve ağır nozokomiyal pnömoni tedavisi için önerilen erişkin dozu 8 saatte bir İV olarak 400 mg’dir.Cipro IV 60 dakika sürecek bir intravenöz infüzyon şeklinde uygulanmalıdır. Dilüe edilmiş solüsyonun büyük venlere yavaşça infüzyonla verilmesi hastayı rahatsız etmeyeceği gibi, venlerin irritasyon riskini ne azaltır.

Cipro Film Tablet:

 Siprofloksasin gerek ağız yoluyla gerekse intravenöz olarak kullanılır. Duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan, -komplike olmayan ve ağır olmayan enfeksiyonlarıntedavisi için 12 saat ara ile sabah ve akşam 500 mg siprofloksasin yeterlidir.Bu tedavi şeması 1-1.5 saatte 2.49 µg/mL ve 12 saatsonunda 0.36 µg/mL’lik serum konsantrasyonları sağlar.Septisemi, apse, pnömoni, endokardit ve osteomyelit gibi generalize ve ağır enfeksiyonlarda 12 saatte bir 750 mg siprofloksasin verilir. Bu şema 3.70 µg/mL’lik zirve ve 0.52µg/mL’lik son konsantrasyonlar sağlar. Komplikasyonsuz akut üriner enfeksiyonlarda 12 saat ara ile 250 mg yeterli olabilir.Gonorede 500 mg’lik tek doz verilir. Ancak bazı araştırmacılar 2 günlük bir tedaviyi yenilemektedir. Tedaviye hastalar klinik ve bakteriyolojik iyileşme gösterdikten sonra 2-3 gün daha devam edilmelidir.Streptokoksik Boğaz enfeksiyonlarında minimum tedavi 10 gün olmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...