Ciproxin IV

Ciproxin IV

Enfüzyon Solüsyonu

Bayer

Siprofloksasin

Ambalaj: 200 mg/100 mLx1 Flakon

: : 400mg/200 mLx1 flakon.

Eşdeğeri: Ciflosin Enfüzyon IV: 200 mg/100 mLx1 Flakon, 400 mg/200 mLx1 Flakon(Deva);CiproIV Enfüzyon: 200mg/100 mLx1 Flakon(Biofarma).

Ciproxin

Film Kaplı Tablet

Siprofloksasin

Ambalaj: 500 mgx10 Tablet

: : 750 mgx10 tablet.

Eşdeğeri: Ciflosin Film Tablet: 500 mgx10 tablet(Deva);SansetFilm Tablet: 500 mgx10Tablet, 750 mgx10 tablet(Sanovel).

Ciproxin XR

Modifiye SalımTableti

Siprofloksasin

Ambalaj: 500 mgx3 Tablet

: : 1000 mgx7 tablet.

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gö-ren hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.XR Modifiye Salım Tabletiise 18 yaş üstü yetişkinlerde, komplike olmayan, akutüriner sistem enfeksiyonlarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapö-tiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte gö-rüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.

Yan Etkileri: Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, dö-küntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythe-ma ex-sudativum multiforme (minör), StevensJohnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lö-kositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi gö-rülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasinve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.

Doz Önerisi: Ciproxin IV Enfüzyon: Yetişkinler için günlük doz, IV yoldan, akut, komplikasyonsuzüriner sistem enfeksiyonlarında 2x100 mg; kadınlarda (menopoz öncesi)sistitte tek doz 100 mg; genital bölge dışındaki gonorede 2x100 mg;akut, komplikasyonsuz gonorede tek doz 100 mg; komplikasyonlu ürinersistem enfeksiyonlarında ve enfeksiyöz diyarede 2x200 mg; solunumsistemi enfeksiyonlarında ve diğer enfeksiyonlarda 2x200-400 mg,özellikle ağır ve yaşamsal tehlike söz konusu olan enfeksiyonlarda,örneğin; streptokokkal pnö-moni, kistik fibrozda tekrarlayan enfeksiyonlar,kemik ve eklem enfeksiyonları, septisemi ve peritonitte, özellikle,psö-domonas, stafilokok veya streptokokların varlığında 3x400 mg.Yaşı ilerlemiş hastalara, hastalığın şiddeti ve kreatinin klirensigöz önüne alınarak olabildiğince düşük dozlar uygulanmalıdır. Tedavisüresi hastalığın ciddiyetine, klinik seyrine ve mikrobiyolojiksonuçlara bağlıdır. Esasen, tedaviye ateşin düşmesi veya kliniksemptomların kaybolmasından sonra 3 gün daha devam edilmelidir. Ortalamatedavi süreleri, akut komplikasyonsuz gonore ve sistit için 1 gün;böbrek, idrar yolları ve karın içi enfeksiyonlarda 7 güne kadar; immünsistemi zayıflamış hastalarda tüm nötropenik dö-nem; osteomyelittemaksimum 2 ay ve diğer enfeksiyonlarda 7-14 gündür.Chlamydiave geç komplikasyon riskindenötürü streptokok enfeksiyonlarında tedavi en az 10 gün sürmelidir.IV olarak başlanan tedaviye daha sonra oral olarak devam edilebilir.UygulamaŞekli: Ciproxin IVenfüzyon ile 60 dakikalık birsürede uygulanmalıdır. Geniş bir vene yavaş enfüzyon, hastanın rahatsızlığınıminimize eder ve venöz irritasyon riskini azaltır. Enfüzyon solüsyonudoğrudan veya serum fizyolojik, ringer ve laktatlı ringer, %5 ve%10’luk glukoz, %10 fruktoz, ‰225 sodyum klorür veya ‰45 sodyum klorüriçeren %5’lik glukoz Solüsyonlarıyla karıştırılarak verilebilir.

Ciproxin XRModifiye Salım Tableti: Günde tek doz 500 veya 1000 mg uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.