Eklips

Eklips

Film Tablet

Sanovel

Losartan potasyum

Ambalaj: 50 mgx28 tablet.

Eşdeğeri: CozaarFilm Tablet: 50 mgx28tablet(MSD);LoxibinFilm Tablet: 50 mgx28tablet(Biofarma);SarvasFilm Tablet: 50 mgx28tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Hipertansiyontedavisinde endikedir. Tek başına veya diğer antihipertansif ajanlarla (tiazitdiüretikleri gibi) birlikte kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Losartanakarşı aşırı duyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: İntravasküler hacim azalması olan hastalarda(örneğin yüksek doz diüretiklerle tedavi edilmiş olanlar) semptomatikhipotansiyon oluşabilir. Sirozlu hastalarda plazma losartan konsantrasyonuönemli derecede arttığından hepatik bozukluk öyküsü olan hastalardadaha düşük bir doz göz önüne alınmalıdır. İki taraflı renal arter stenozuveya tek renal arter stenozu olan hastalarda renin anjiyotensinsistemini etkileyen diğer ilaçlar kan üre ve serum kreatinin düzeyiniyükseltebilirler.Gebelik durumu söz konusu olduğunda, losartankullanımına en kısa sürede son verilmelidir. Losartanın anne sütünegeçip geçmediği bilinmemektedir. İlacın anne için önemi saptandıktansonra emzirmeye veya ilaç kullanımına son verilmesi hakkında birkarara varılmalıdır.

Yan Etkileri: Hipertansiyonda kullanıldığındagenellikle iyi tolere edilir. Yan etkileri hafif ve geçici olup tedavininkesilmesini gerektirmez. Karın ağrısı, asteni/yorgunluk, göğüs ağrısı,ödem/şişme, palpitasyon, taşikardi, diyare, dispepsi, bulantı, sırt ağrısı, kaskrampları, baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, öksürük, nazal konjestiyon, faranjit,sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonu, karaciğer fonksiyon anormallikleri,anem, miyalji, migren, öksürük, ürtiker, kaşıntı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Rifampin ve flukonazolün aktifmetabolitin düzeylerini düşürdüğü bildirilmiştir. Bu etkileşmelerin kliniksonuçları değerlendirilmemiştir. Potasyum tutucu diüretikler (örneğin,spironolakton, triamteren, amilorid), potasyum destekleri veya potasyumiçeren tuz preparatları ile birlikte kullanıldığında serum potasyumundayükselmeye yol açabilir.

Doz Önerisi: Başlangıç ve sürek dozu günde bir defa 50 mg’dir.Maksimum antihipertansif etkiye tedavi başladıktan 3-6 hafta sonra ulaşılır.Doz gerektiğinde günde bir kez 100 mg’ye çıkarılabilir. İntravasküler hacimazalması olan hastalarda (örneğin, yüksek doz diüretik tedavisi gö-renler), 75yaşın üzerindeki yaşlı hastalarda ve ortaşiddetli renal yetmezliği olanhastalarda başlangıç dozu olarak günde bir kez 25 mg’lik doz önerilir. Losartanpotasyum aç veya tok karnına alınabilir.

Eklips Plus

Film Tablet

Losartan potasyum 50mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg

Ambalaj: 28 tablet.

Eşdeğeri: HyzaarFilm Tablet: 28tablet(MSD);SarvastanFilm Tablet: 28tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Kombinasyontedavisinin uygun olduğu hastalarda, hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığıbulunan hastalarda, anürik hastalarda, sülfonamid türevi ilaçlaraaşırı duyarlığı bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Karaciğer yetmezliği veya ciddi böbrek yetmezliğiolan hastalarda önerilmemektedir. Tiyazit tedavisi glukoz toleransınıbozabilir; insülin dahil antidiyabetik ajanlarda doz ayarlamasıgerekebilir. Gebelik saptanması durumunda bu kombinasyonun kullanımınaen kısa zamanda son verilmelidir. Tiyazitler insan sütüne geçer. Annesütü ile beslenen çocuğa potansiyel istenmeyen etkilerinden dolayı,ilacın anne için olan önemi göz önüne alınarak ilacı veya emzirmeyikesip kesmemeye karar verilmelidir.

Yan Etkileri: Baş dönmesi, anjiyoödem(yüz, dudaklar, farenks ve/veya dilde şişme), nadiren hepatit, diyarebildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Alkol, barbitüratlarveya narkotikler, antidiyabetik ilaçlar (oral ajanlar ve insülin),diğer antihipertansifler, kolestiramin ve kolestipol reçineleri,kortikosteroidler, ACTH, presör aminler (örn. adrenalin), nondepolarizançizgili kas gevşeticiler (örn. tubokürarin), lityum, nonsteroidantienflamatuvar ilaçlar hidroklorotiyazit ile etkileşir.

Doz Önerisi: Başlangıç ve sürek dozu günde bir defa 1 tablettir.Yeterli yanıtın alınamadığı hastalarda, dozaj günde bir defa 2 tableteçıkarılabilir. Maksimum doz günde bir defa 2 tablettir. Maksimumantihipertansif etkiye tedavinin başlangıcından sonraki üç hafta içindeulaşılır. Aç veya tok karnına kullanılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.