Gengraf

Gengraf

Sert JelatinKapsül

Abbott

Siklosporin

Ambalaj: 25 mgx50 kapsül

: : 100 mgx50 kapsül.

Eşdeğeri: SandimmunYumuşak Jelatin Kapsül: 25 mgx50kapsül, 100 mgx50 kapsül(Novartis).

Endikasyon: Transplantasyonendikasyonları: Organ transplantasyonu: Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, kalpakciğer vepankreasın allojenik transplantasyonlarında graft reddinin önlenmesinde,önceden diğer immünosüpresif ilaçlarla tedavi görmüş hastalardakiorgan reddinin tedavisinde.Kemikiliği transplantasyonu: Kemikiliği transplantasyonundan sonra graft reddinin önlenmesinde,“Graftversushost” hastalığının (GVHD) tedavisi ve önlenmesinde.Otoimmün hastalıklar: Endojen uveit: Konvansiyonel tedavinin başarısız olduğu veyaistenmeyen yan etkilere yol açtığı, nonenfeksiyöz orijinli, aktifgörme fonksiyonunu tehdit edici intermediyat veya posterior uveit,retinayı da kapsayan, tekrarlayıcı enflamatuvar ataklı Behçetuveiti.Nefrotik sendrom: Yetişkin ve çocuklarda steroide bağımlı ve steroidedirençli nefrotik sendrom ve minimal lezyonlu nefropati, fokal vesegmental glomerülosklerozis gibi glomerüler hastalıklar veyamembranöz glomerülonefrit olguları.Siklosporin, remisyonları sağlamakve sürdürmek için kullanılabilir. Steroide bağlı olarak sağlanmışremisyonların sürdürülmesinde steroidlerin kesilmesine olanaksağlamak için de kullanılabilir.Romatoid artrit: Siklosporin klasik, yavaş etkiliantiromatizmal ilaçlarla bir sonuç alınamayan şiddetli, aktif romatoidartritli hastaların tedavisinde etkilidir.Psoriazis: Siklosporin, konvansiyonel tedavininyetersiz kaldığı veya uygun olmadığı şiddetli psoriazis hastalarındaendikedir.Atopik dermatit: Siklosporin, konvansiyonel tedavinin yetersizkaldığı veya uygun olmadığı şiddetli atopik dermatitli hastalarıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Siklosporine aşırı duyarlık durumundakontrendikedir.

Uyarılar: Sadece immünosupresif tedavidedeneyimli, laboratuvar güvenlik parametrelerinin kontrolü, düzenlitam fiziksel muayene ve kan basıncı ölçümleri de dahil olmak üzereyeterli izlem sağlayabilen hekimler tarafından kullanılmalıdır.İlacı kullanan transplantasyon hastaları yeterli donanım, eleman,laboratuvar ve tıbbi destek kaynaklarına sahip merkezler tarafındangö-zetim altında bulundurulmalıdır. İdame tedavisinden sorumluhekim, hastanın izlemi için tam bir bilgiye sahip olmalıdır.Canlı atenue aşı uygulamalarındankaçınılmalıdır. Gebelikte yalnızca beklenen yararın, olası risklerdenfazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Siklosporin anne sütünegeçtiğinden tedavi süresince bebek emzirilmemelidir.

Yan Etkileri: Hipertrikoz, tremor, renal fonksiyonbozukluğu, özellikle kalp transplantasyonlu hastalarda hipertansiyon,karaciğer disfonksiyonu, yorgunluk, gingival hipertrofi, gastrointestinalbozukluklar (anoreksi, bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare), elve ayaklarda yanma hisssi görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Aminoglikozidler, amfoterisinB,siprofloksasin, melfelan ve trimetoprimle siklosporinin birliktekullanımında dikkatli olunmalıdır. Nonsteroid ilaçlar böbrek fonksiyonlarıüzerine istenmeyen etkiler gösterebildiklerinden siklosporininbu ilaçlarla birlikte kullanılması ya da bu ilaçların dozunun artırılmayagidilmesinde böbrek fonksiyonlarının yakın izlemi gerekir. Siklosporin,lovastatin ve kolşisinin kas ağrısı ve kas zayıflığını içeren muskülertoksisite potansiyelini artırabilir. Ketokonazol, eritromisinve josamisin dahil bazı makrolid antibiyotikler, doksisiklin,oral kontraseptifler, propafenon ve diltiazem, nikardipin ve verapamildahil bazı kalsiyum antagonistleri gibi maddelerin siklosporininplazma ve tüm kan konsantrasyonlarını yükselttiği bilinmektedir.Nifedipin gingival hiperplaziye yol açabildiğinden, siklosporintedavisi sırasında gingival hipertrofi gelişen hastalarda nifedipinkullanılmamalıdır. Metamizol, rifampisin, nafsilinle IV sulfadimidinve trimetoprim, siklosporinin plazma veya tüm kan konsantrasyonlarınıdüşürdüğü bilinen maddelerdir. Siklosporinle tedavi gö-ren hastalardaprednizolon klirensinin azaldığı ve aksine yüksek dozda uygulananmetilprednizolonun siklosporinin plazma düzeyini artırdığı bulunmuştur.

Doz Önerisi: HastalardaGengraf Sert Jelatin Kapsüldoz ayarlaması,immünosupresif tedavi ve transplantasyon hastalarının tedavisinde deneyimi olandoktorlar tarafından yapılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.