Granocyte 34

Granocyte 34

Flakon

Eczacıbaşı

Lenograstim(rekombinan insan koloni stimulan faktör)

Ambalaj: 33.6 MIU (263 mcg)x1 flakon ve1 mL’lik çözücü ampul.

Endikasyon: Uzunsüreli ağır nötropeni riski altında bulunduğu düşünülen ve kemik iliği transplantasyonundansonra miyeloablatif tedavi gören nonmiyeloid maligniteli hastalarda nötropenisüresinin kısaltılması; febril nötropeni insidansında anlamlı artışa nedenolduğu bilinen sitotoksik tedavinin uygulandığı hastalarda ağır nötropenisüresinin ve bu durumun yol açabileceği komplikasyonların azaltılması;Periferik Kan Progenitör Hücrelerinin (PBPC) mobilize edilmesi.

Kontra Endikasyon: Lenograstimekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. Sitotoksikkemoterapi ile aynı anda uygulanmamalıdır. De novo akut miyeloid lösemi dışındamiyeloid malign hastalıklar, 55 yaşın altında hastalardaki de novo akutmiyeloid lösemi, iyi sitogenetiğe sahip t(8;21), t(15;17)ve inv(16)gibi akut miyeloid lösemiler gibi durumlardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: İn vitro koşullarda miyeloid hücrelerin çoğalmasınısağlayabilir. Ciddi lökositoza bağlı olası riskler nedeniyle, tedavi sırasındadüzenli aralıklarla lökosit sayımı yapılmalıdır. Yüksek doz kemoterapiuygulanmadan önce mobilize olmuş periferik kan progenitör hücre sayısınaözellikle dikkat edilmelidir. gCSF uygulanan çok az sayıdaki sağlıklı donörde,nedeni bilinmemekle birlikte, dalak ruptürü bildirilmiştir. Gebe kadınlardakullanımının güvenirliği henüz saptanmamıştır. Anne sütüne geçip geçmediğibilinmediğinden, emziren annelerde kullanılması önerilmez.

Yan Etkileri: Kemikiliği transplantasyonunda düşen trombosit sayısının düzelmesine özel önemverilmelidir. Ağız boşluğunun enfeksiyöz/enflamatuvar hastalıkları, ateş,diyare, döküntü, karın ağrısı, kusma, alopesi, sepsis ve enfeksiyongörülebilir. Kemoterapinin neden olduğu nötropenilerde en sık bildirilenistenmeyen etkiler, kemoterapi tedavisi gören kanserli hastalardakine benzerşekilde, alopesi, bulantı, kusma, ateş ve baş ağrısıdır. Periferik kan progenitörhücre mobilizasyonunda en sık bildirilen istenmeyen klinik etkiler baş ağrısı(%30), kemik ağrısı (%23), sırt ağrısı (%17.5), asteni (%11), karın ağrısı (%6)ve ağrıdır (%6). Diğer istenmeyen etkiler olarak, bazı erişkin olgularda,solunum yetmezliği ya da fatal sonuçlanabilen respiratuvar distres sendromuna(ARDS) yol açabilen pulmoner infiltrasyon bildirilmiştir. Çok ender olarak,Granocyte 34tedavisisırasında ortaya çıkan izole birkaç anafilaktik şok dahil, alerjikreaksiyonların görüldüğü bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Kemoterapi öncesi ve sonrası ileGranocyte 34’ünuygulanışı arasında en az 24 saat bulunması önerilir.

Doz Önerisi: Tedavi, yalnızca deneyimli onkoloji ve/veya hematolojiuzmanlarının denetiminde uygulanmalıdır. Kemik iliği transplantasyonu,sitotoksik kemoterapi sonrası, kemoterapiden sonra periferik kan progenitörhücrelerinin mobilizasyonu dırumlarında önerilen doz, günde 150 µg/m2’dir(19.2 MIU/m2) (terapötik olarak günde 5 µg/kg’ye (0.64 MIU/kg)eştir).Granocyte 34, vücut alanı 1.8 m2’ye kadar olan hastalarauygulanabilir. Periferik kan progenitör hücrelerinin mobilizasyonu için tekbaşına kullanılıyorsa, önerilen doz günde 10 µg/kg’dir (1.28 MIU/kg). %0.9sodyum klorür ya da %5 dekstroz çözeltisinde seyreltilir ve IV yoldan uygulanır.Son konsatrasyonunun 0.32 MIU/mL’den (2.5 µg/mL) az olacak şekildeseyreltilmesi önerilmemektedir. Bir flakonu, hiçbir koşulda 100 mL’den fazlaçözeltide seyreltilmemelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.