Gynodel

Gynodel

Tablet

Biofarma

Bromokriptin (mesilat)

Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet.

Endikasyon: Parlodel Tablet: 2.5 mgx30 tablet(Novartis Pharma).

Endikasyon: Prolaktinebağlı menstrüel siklus bozuklukları ve kadın infertilitesi (hiperprolaktinemikve gö-rünürde normoprolaktinemik durumlarda): Amenore (galaktoreli veya galaktoresiz), oligomenore,luteal faz yetmezliği, ilaca bağlı hiperprolaktinemik bozukluklar(kimi psikotrop veya antihipertansif ajan kullanımının indüklediği).Prolaktine bağlı olmayankadın infertilitesi: Polikistikover sendromu, anovulatuvar sikluslar (klomifen gibi antiestrojentedavisine ek olarak).Premenstrüelsemptomlar: Meme duyarlığı, sikliködem, şişkinlik, psişik bozukluklar.Erkekte hiperprolaktinemi: Prolaktine bağlı hipogonadizm (oligospermi, libidoazalması, impotans).Prolaktinomalar: Prolaktin salgılayan hipofizer mikroadenom vemakroadenomların konservatif tedavisi; cerrahi girişimden öncetümö-rün boyutunun küçültülmesi ve alınmasını kolaylaştırmak amacıyla;cerrahi girişimden sonra, prolaktin düzeyinin hala yüksek olduğudurumlarda.Akromegali: Cerrahi girişim ve radyoterapiye yardımcı tedaviveya bazı özel durumlarda alternatif tedavi olarak.Laktasyon inhibisyonu: Medikal nedenlerle puerperal laktasyonun durdurulmasıveya önlenmesi (rutin olarak laktasyonun durdurulması için önerilmez);abortus sonrası laktasyonun önlenmesi; puerperal meme angorjmanı;başlangıçtaki puerperal mastit.Selim meme hastalıkları: Mastalji (tek başına ya da premenstrüel sendromdaveya memedeki selim nodüler veya kistik değişikliklerle beraberseyreden); memedeki selim kistik ve/veya nodüler durumlar, özelliklefibrokistik meme hastalığı.

Kontra Endikasyon: Bromokriptinve diğer ergo alkaloidlerine duyarlı kişilerde kontrendikedir.Kontrol altına alınamayan hipertansiyonda, gebelikteki hipertansifhastalıklarda, postpartum ve puerperal dö-nemdeki hipertansiyondakontrendikedir. Koroner arter hastalığı ve diğer ciddi kardiyovaskülerdurumlarda, geçmişte ciddi psişik rahatsızlığı olan ve/veya psişiksemptomları olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Bromokriptin tedavisi ile fertilitedüzeltilebilir. Gebe kalmak istemeyen, doğum yapabilecek yaştakikadınların, güvenilir korunma yöntemlerine baş vurmaları önerilmelidir.Nadir olarakgastrointestinal kanama ve gastrik ülser gözlenmiştir. Eğer oluşursabromokriptin tedavisinin kesilmesi gerekmektedir. Doğum sonrasındalaktasyon inhibisyonu için bromokriptin ile tedavi edilen kadınlardanadiren hipertansiyon, miyokard enfarktüsü, konvülziyonlar, inmeve psişik bozukluklar gibi ciddi istenmeyen etkiler bildirilmiştir.Gebe kalmak isteyen hastalarda bromokriptin tedavisi, tedavinindevamını gerektiren tıbbi bir neden olmadığı takdirde, gebeliksaptanınca kesilmelidir. Bromokriptin laktasyonu inhibe ettiğinden,emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Tedavininilk günlerinde, bazı hastalar bulantı, daha seyrek olarak baş dönmesi,yorgunluk veya kusmadan yakınabilirler fakat tüm bunlar tedavininkesilmesini gerektirecek kadar ciddi değildir. Eğer gerekirse,başlangıçta gö-rülebilecek bulantı ve/veya kusma, birkaç gün süreylebromokriptin kullanılmadan en az 1 saat önce alınacak domperidongibi periferal bir dopaminerjik antagonist ile önlenebilir. Bromokriptin,bazan kollapsa yol açabilecek ortostatik hipotansiyona neden olabilir.Ortostatikhipotansiyon rahatsız edici olabilir, fakat semptomatik olarak tedaviedilebilir.

İlaç Etkileşimleri: Prolaktindüzeyini artıran ilaçlarla (örneğin amitriptilin, butirofenonlar,imipramin, metildopa, rezerpin, fenotiyazinler) birlikte alındığındaetkisi azalır. Antihipertansiflerle birlikte kullanıldığındahipotansif etki artacağından, dikkatli olunmalıdır. Birlikte kullanıldığındaeritromisin, josamisin veya diğer makrolid antibiyotikler veyaoktreotid, bromokriptinin plazma düzeyini yükseltebilir.

Doz Önerisi: Bir miktar yiyecekle birlikte alınmalıdır.Menstrüel siklus bozukluklarıve infertilite: Günde 2-3 kez yarım Tablet. Gerekirse doz giderekiki katına çıkarılabilir (günde 2-3 kez 1 Tablet).Prolaktinomlar: Günde 2-3 kez yarım Tablet.Premenstrüel semptomlar: Siklusun 14. gününde yarım Tabletletedaviye başlanır ve doz, menstrüasyon başlayıncaya kadar yarımşarTabletler halinde günde 2 kez 1 tablete yükseltilir.Erkek hipogonadizmi: Günde 2-3 kez yarım Tablet ile başlanırve doz giderek günde 2-4 tablete yükseltilir.Akromegali: Tedaviye günde 2-3 kez yarımTabletle başlanır ve doz, klinik yanıta ve toleransa bağlı olarakgiderek günde 4-8 tablete kadar yükseltilir.Laktasyon inhibisyonu: 14 gün süreyle günde 2 kez 1 Tablet,tedaviye doğumdan veya düşükten sonra mümkün olduğunca erken başlanmalıdır.Puerperalmeme angorjmanı: Günde 1 Tablet.Başlangıçtaki puerperalmastit: Laktasyoninhibisyonunda kullanılan dozun aynısı. Gerektiğinde tedaviyebir antibiyotik eklenebilir.Selim meme hastalıkları: Tedaviye günde 2-3 kez yarımTabletle başlanır ve doz giderek iki katına yükseltilir.Parkinson hastalığı: Tedaviye düşük dozla başlanır.İlk hafta boyunca tercihen geceleri yarım Tablet. Minimum efektifdoz hastanın tedavi yanıtına gö-re yavaş yavaş titre ederek saptanmalıdır.Günlük dozaj her hafta 1.25 mg/gün olmak üzere tedricen artırılır.Günlük doz 2 veya 3 kerede verilmelidir. Beklenen tedavi yanıtına6-8 hafta içerisinde erişilir. Aksi takdirde doz haftada 2.5 mg/günolmak üzere artırılmaya devam edilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.