Humalog

Humalog

Flakon

Lilly

İnsülin lispro

Ambalaj: 1000 IU/10 mLx1 flakon.

Humalog

Kartuş

İnsülin lispro 100IU/ml

Ambalaj: 300 IU/3 mLx1 kartuş.

Humalog Mix

İnsülin lispro %25, insün lispro protamin %75

Ambalaj: 1000 IU/10 mLx1 flakon .

Endikasyon: Normalglukoz düzeyinin korunması için insüline gerek duyan erişkin ve çocukdiabetes mellitus hastalarının tedavisinde endikedir. Ayrıca diabetesmellitusun başlangıç stabilizasyonu için de endikedir.

Kontra Endikasyon: Hipoglisemidurumunda veya insülin lisproya karşı hipersensitivitesi olan hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: Hasta,yeni bir insüline geçerken kesinlikle tıbbi gözetim altında bulundurulmalıdır.İnsülin lispro hayvan kö-kenli insülinlerle karıştırılmamalıdır. İnsülinlispro dozlarının diğer insülin dozlarından farklı olması gerekebilir.Böbrek ya da karaciğer yetmezliğinde insülin gereksinimi azalabilir. Hastalıkya da duygusal bozukluklarda insülin gereksiniminde artış olabilir. Gebeliksırasında insülin tedavisi gören hastada (insüline bağımlı diyabet ya dagestasyonel diyabet) diyabet kontrolü büyük önem taşır. Genellikle, insülingereksiniminde ilk trimesterde azalma, ikinci ve üçüncü trimesterlerde artışgözlenir. Diyabetli hastaların gebeliği sırasında glukoz düzeyleri dikkatlicemonitö-rize edilmeli ve genel sağlık durumu yakından izlenmelidir. Emziren annelerininsülin dozunda ve yemek düzeninde değişiklik yapmaları gerekebilir.

Yan Etkileri: En sıkyaşanan yan etki hipoglisemidir. Hafiforta hipoglisemi, bulanık görme, soğukterleme, konsantrasyon güçlüğü, anksiyete, depresyon, baş dönmesi, sersemlik,açlık hissi, kalp hızında artma, baş ağrısı, irritabilite ya da anormaldavranışlar, sinirlilik, uyku bozuklukları, konuşma bozukluğu, ellerdeayakta, dudakta ya da dilde titreme gibi semptomlara yol açabilir. Enjeksiyonbölgesinde lipodistrofi görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Oral antidiyabetik ajanla beraberkullanılmaları halinde insülin lispro dozunu azaltmak gerekebilir.Kortikosteroidler, izoniazid, niasin, estrojen, oral kontraseptif ajanlar,fenotiazinler, danazol,b2stimülanları (ritodrin, salbutamol, terbutalin) tiroid replasman tedavisindekullanılan ajanlar gibi hiperglisemik aktivite gösteren ilaçlar insülin gereksinimindeartışa yol açabilir. Oral antidiyabetikler, salisilatlar (örneğin aspirin),sülfonamid türevi antibiyotikler, bazı antidepresanlar (MAO inhibitörleri) veACE inhibitörleri (kaptopril, enalapril), beta blokerler, oktreotid, alkol gibihipoglisemik aktivite gösteren ajanlar kullanıldığında insülin dozununazal-tılması gerekebilir.

Doz Önerisi: Doz, hastanın gereksinimine göre hekim tarafındanbelirlenmelidir.Humaloginsülin, subkutan veya enfüzyon pompaları ile birliktekullanılabilir.Humalogkartuş preparatları SC enjeksiyonla (deri altına)uygulanmalıdır, ancak endikasyon varsa, IM yolla da uygulanabilir.Humalogenjeksiyonları sırasında bir kandamarına girilmediğinden emin olunmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.