HumulinM 70/30

HumulinM 70/30

Flakon

Lilly

100 IU/ml (%70 NPH insaninsülini+%30 regüler enjektabl insan insülini)

Ambalaj: 1 flakon.

HumulinM 70/30

Kartuş Prefil

100 IU/ml (%70 NPH insaninsülini+%30 regüler enjektabl insan insülini)

Ambalaj: 3 mL’lik 5 kartuş.

Doz Önerisi: Hastanın tedavi rejimi, hastanın metabolik ihtiyaçlarınagöre belirlenmelidir.

Endikasyon: Hızlıfakat orta etki süreli insülin olarak, diyet ve/veya oral antidiyabetiklerlekontrol altına alınamayan diabetes mellitus hastalarının tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Hipoglisemilihastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: İnsülin IV yoldan kullanılmamalıdır.Hastalık, ruhsal bozukluk ya da insülin tedavisi sırasında kullanılanoral kontraseptifler, kortikosteroidler gibi hiperglisemik etkiliajanlar insülin gereksinimini artırabilir. Renal ya da hepatikbozukluğu bulunan ya da insülin tedavisi sırasında MAO inhibitörlerivebadrenerjik blokerler gibi hipoglisemiketkili ajan kullananlarda insülin gereksinimi azalabilir. Diyabetikgebelerin gebelikleri süresince çok iyi kontrol altında olmalarıgerekir. İnsülin gereksinimi genellikle gebeliğin ilk 3 ayındaazalır, 2. ve 3. trimesterlerde ise artar.

Yan Etkileri: Lipodistrofi,insülin direnci ve aşırı duyarlık gibi yan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Adrenokortikoidler,glukokortikoidler, amfetaminler, baklofen, kor-tikotropin, danazol,dekstrotiroksin, tiyazit diüretikler, epinefrin, estrojenler, oralkontraseptifler, etakrinik asit, furosemid, glukagon, büyüme hormonu,malibdon, fenitoin, tiroid hormonu ve triamteren gibi hiperglisemikaktiviteli ilaçlarla aynı zamanda kullanıldığında insülin gereksinimleriartabilir. Alkol, oral antidiyabetikler, anabolik steroidler, androjenler,disopiramid, guanetidin, MAO inhibitörleri,badrenerjik blokerler, nonsteroidalantienflamatuvar analjezikler ve yüksek doz salisilatlar insülininhipoglisemik etkisini artırabilir. İnsülin, parenteral uygulanandiazoksidin etkisini geri çevirebilir. İnsülinle birlikte karbonikanhidraz inhibitörleri, özellikle asetazolamid kullananlardahipoglisemik yanıt azalabilir.

Doz Önerisi: Etkisi uygulamadan 30 dakika sonra ortaya çıkarve 1-8 saat içinde en yüksek düzeye erişir. Etki süresi 14-15 saat arasındadeğişir. Hastanın gereksinimine gö-re SC veya IM yoldan uygulanır.Günlük dozun 2/3’si sabah, 1/3’ü akşam verilmelidir.Doz her uygulamada 50 IU’yi aşmamalıdır.

HumulinN

Flakon

İnsan insülini(Rekombinant DNA kökenli) 100 U/ml

Ambalaj: 10 mLx1 Flakon.

HumulinN

Kartuş Prefil

İnsan insülini(Rekombinant DNA kökenli) 100 IU/ml

Ambalaj: 3 mLx5 kartuş.

Endikasyon: Orta etki süreli insülin olarak, diabetesmellitus tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Hipoglisemili hastalardakontrendikedir. İV yoldan uygulanmamalı ya da diyabetik koma tedavisindekullanılmamalıdır.

Uyarılar: İnsülin kullanmakta olan hastalar,özellikle gebelik ya da duruma eşlik eden başka bir hastalığın varlığında,sürekli tıbbi kontrol altında tutulmalıdır. Grip veya başka birenfeksiyöz hastalık varlığında insülin gereksinimi artabilir.İnsan insülini gebelerde fetusazarar vermeden kullanılabilir. Diyabetik hastaların insülin gereksinimigebelikte, özellikle de gebeliğin 2. veya 3. dö-nemlerinde, genellikleartmaktadır. Emzirenlerde süt oluşumunu etkilemeksizin ve bebeğezarar vermeden kullanılabilir.

Yan Etkileri: Hipersensitivite reaksiyonlarınaçok ender raslanır, fakat gö-rüldüğünde ciddi boyutlar kazanabilirve tüm vücutta deri dö-küntüleri, nefes darlığı, taşikardi, terleme,tansiyon düşmesi şeklindedir.

İlaç Etkileşimleri: Büyüme hormonu, kortikotropin,glu-kokortikoidler, tiroid hormonu ve glukagon gibi hormonlar,bazı oral kontraseptifler, tiyazit sınıfı diüretikler, karbonik anhidrazinhibitörleri insülinin hipoglisemik etkisini azaltabilir.Anabolik steroidler, nonsteroidal antienflamatuvar analjezikler,yük-sek doz salisilatlar, MAO inhibitörleri, guanetidin, alkol vebadrenerjik blokerler insülininhipoglisemik etkisini artırabilir. İnsülinin hipoglisemik etkisioral antidiyabetiklerle birlikte kullanılmasıyla da artabilir.

Doz Önerisi: Etkisi 1-2 saat içinde ortaya çıkar; en yüksekdüzeye 6-12 saat içinde ulaşır ve etkisi 18-24 saat devam eder. Hastanıngereksinimine gö-re SC veya IM yoldan uygulanır.HumulinRile birlikte kullanılabilir.

HumulinR

Flakon

İnsan insülini(Rekombinant DNA kökenli) 100 U/ml

Ambalaj: 10 mL’lik 1 Flakon.

HumulinR

Kartuş Prefil

İnsan insülini(Rekombinant DNA kökenli) 100 IU/ml

Ambalaj: 3 mL’lik 5 kartuş.

Endikasyon: Hızlı,fakat kısa süreli etkili insülin olarak, diabetes mellitus tedavisindeendikedir. Etkisinin çabuk başlaması nedeniyle özellikle diyabetikprekoma ve koma durumlarında uygulanır.

Kontra Endikasyon: Hipoglisemi durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Grip veya başka bir enfeksiyözhastalık varsa insülin gereksinimi artabilir. Gebelikte fetüsezarar vermeksizin kullanılabilir. Diyabetik hastaların insülingereksinimi gebelikte, özellikle de gebeliğin 2. ve 3. dö-nemlerindegenellikle artmaktadır. Emzirenlerde süt oluşumunu etkilemeksizinve bebeğe zarar vermeden kullanılabilir.

Yan Etkileri: Hipersensitivitereaksiyonlarına çok ender raslanır. Fakat gö-rüldüğünde ciddi boyutlarkazanabilir ve tüm vücutta deri dö-küntüleri, nefes darlığı, taşikardi,terleme, tansiyon düşmesi şeklindedir.

İlaç Etkileşimleri: İnsülinleaynı zamanda kullanım durumunda adrenerjik stimülan ilaçlar, kortikosteroidlerve tiroid hormonları insülin gereksinimini artırabilir. Anaboliksteroidler insülin gereksinimini düşürebilir.badrenerjik blokerler insülininhipoglisemik etkisini artırabilir ve hipoglisemi semptomlarınımaskeleyebilir. Oral kontraseptif kullanan diyabetik kadınlardainsülin gereksinimi artabilir. MAO inhibitörleri insülinin hipoglisemiketkisini artırabilir ve/veya uzatabilir. Hipoglisemik ajanlarinsülinin hipoglisemik etkisini artırabilir. Alkollü içeceklerkandaki glukoz düzeylerinde artış veya düşüşe neden olabilir.

Doz Önerisi: Etkisini yarım saat içinde gösterir. En yükseketkisine 2-4 saatte ulaşır. Etki süresi enjeksiyondan sonra 6-8saattir. Doz, hastanın gereksinimine gö-re hekim tarafından saptanır.Humulin RRegularSC, IM yada yalnız ketoasidik koma durumlarında IV yoldan uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.