Karazepin

Karazepin

Karazepin nedir ne için kullanılır, Karazepin nasıl kullanılır, Karazepin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Karbamazepin

Ambalaj:

 200 mgx25 ve 160 Tablet

: : 400 mg 25 tablets.

Endikasyon:

 Epilepsi Tedavisinde, sekonder jeneralizasyon veya sekonder jeneralizasyon olmaksızın kompleks ve basit parsiyel nöbetler (bilinç kaybı ile veya bilinç kaybı olmaksızın), jeneralize tonik klonik nöbetler, nöbetlerin karışık şekillerin endikedir ve hem monoterapi hem de kombine tedavi için uygundur. Genellikle Absans nöbetlerinde (petit mal) ve miyoklonik nöbetlerde etkin değildir. Akut Mani ve bipolar affektif bozuklukları önlemek ve oluşumunu azaltmak için süre tedavisinde; alkolü bırakma (alkol yoksunluk) sendromunda; idiyopatik trigeminal nevralji ve multipl skleroza bağlı (tipik ve atipik) trigeminal nevraljide, idiyopatik glossofaringeal nevraljide; ağrılı diyabetik nöropatide; Diabetes insipidus sentralis; nörohormonal orijinli poliüri ve polidipsi tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Carbamazepine veya yapısal olarak benzerlik gösteren ilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlılık.Atriyoventriküler blok, geçmişte kemik iliği depresyonu veya akut intermitant porfiri olan hastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisi olduğundan karbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı önerilmez.MAO inhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durum elverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.

Uyarılar:

 Karbamazepin Sadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Karbamazepin, tipik ve atipik bilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbamazepin nöbetleri alevlendirilir.Nöbetlerin alevlenmesi halinde karbamazepin kesilmelidir. Karbamazepin ileri derecede karaciğer bozukluğu veya aktif karaciğer hastalığı durumlarında derhal kesilmelidir. Epileptik Gebelerin özel bir dikkatle tedavi edilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayı içerisinde yarar/zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbamazepin Kullanan anneler bebeklerini, olası yan etkiler (aşırı uyku, alerjik deri reaksiyonu gibi) bakımından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Karbamazepin Neden olduğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yeteneği azaltabilir; bu nedenle hastalar araç sürerken veya makine kullanırken dikkatli olmalıdırlar.

Yan Etkileri:

 Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, genellikle klinik olarak ilgili olmayan yüksek gama GT değerleri (karaciğer enzim indüksiyonuna bağlı), yüksek alkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona (ADH) benzer etkisine bağlı olarak gelişen, ender durumlarda letarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nörolojik anormallikler ile birlikte görülen su entoksikasyonuna yol açan hiponatremi ve düşük plazma osmolalitesi.

İlaç Etkileşimleri:

 İzoniyazid, verapamil, diltiazem,dekstropropoksifeeni, viloksazin, fluoksetiini, fluvoksamiini, simetidiini,asetazolamid, danazol, desipramin, nikotinamid (yetişkinlerde yalnız yüksek dozlarda), nefazodon, makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin,troleandomycin, josamisin, clarithromycin), azoller (örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazma düzeylerini yükseltir. Fenobarbital, fenitoin, primidon, progabid veya teofilin, etosüksimid, fensuksimid, rifampisin, cisplatin veya doksorubisin,klonazepam, valproic asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabilir.Apromed Film Tablet: 275 mg x 20 tablet(Koçak);Aprol Tablet: 275 mg x 10 ve 20 Tablet, Fort Tablet 550 mg x 10 ve 20 tablet(Bilim);Apromed Film Tablet: 275mgx20 tablet(Koçak);Aprol Tablet: 275 mgx10 ve 20 Tablet, For Tablet 550 mg x 10 ve 20 tablet(aris);Kapnax Tablet: 275 mgx10 ve 20 Tablet, Fort Tablet 550 mg x 10 ve 20 tablet(İlsan);Napradol Fort Film Tablet: 550 mg x 10 ve 20 tablet(Abfar);Napren Tablet: 275 mg x 10 ve 20 Tablet,For Tablet 550 mg x 10 ve 20 tablet(İlsan);Opraks Film Tablet: 275 mg x 10 ve 20 Tablet, For Tablet 550 mg x 10 ve 20 tablet(Toprak);Relokap Film Tablet: 275 mgx20 tablet, Fort tablet 550 mg x 10 ve 20 tablet(Yeni İlaç);Synax Film Tablet: 275 mg x 10 ve 20 Tablet, Fort Tablet 550 mg x 10 ve 20 tablet(Biofarma);Syndol Film Tablet: 275 mgx10ve 20 tablet, For tablet 550 mg x 10 ve 20 tablet(Hüsnü Arsan).

Endikasyon:

 Migren Profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji,miyalji; dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla; ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuar olarak;burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyöz hastalıklarda spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuar ve antipiretik amaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve gut tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Naproksensodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mide veya duodenum ülseri bulunanlarda,ülserasyona ve kanamaya eğilimi olanlarda, asetilsalisilik asitve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardan herhangi birinekarşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyon gösterenlerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Mide Bağırsak kanamasına ve ülserasyona neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalp Yetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğin son dönemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Bulantı,hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Hidantoin,sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid,b blokerler, lityum tuzlarının etkileri güçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birlikte kullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatın tübüler sekresyonunu azalttığından toksisitesi artabilir.

Doz Önerisi:

 Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her6-8 saatte bir 275 mg’dir. Maksimum günlük doz 1375 mg’dir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...