Klacid

Klacid

Flakon IV

Abbott

Klaritromisin

Ambalaj: -500 mg/30 mLx1 Flakon.

Klacid

Film Tablet

Klaritromisin

Ambalaj: 250 mgx14 Tablet

: : 500 mgx14 tablet.

Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500 mgx14 tablet(Bilim);Deklarit Film Tablet: 250 mgx14 Tablet, 500 mgx14 tablet(Deva);KlamaxinFilm Tablet: 500 mgx14tablet(İE Ulagay);Klarolid Film Tablet: 500 mgx14 tablet(İlsan);KlarominFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500 mgx14 tablet(Eczacıbaşı);Klax Film Tablet: 250 mgx14 Tablet, 500 mgx14 tablet(Toprak);LaricidFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Biofarma);Macrol Film Tablet: 250 mgx14 Tablet, 500 mgx14 tablet(Sanovel);UniklarFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500 mgx14 tablet(MustafaNevzat).

Klacid

Oral Süspansiyonİçin Granül

Klaritromisin

Ambalaj: 125 mg/5 mLx70 mL

: : 250 mg/5 mLx50 mL.

Eşdeğeri: DeklaritOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL(Deva);Klaromin Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL(Eczacıbaşı);KlaxOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL(Toprak);Macrol Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL(Sanovel);UniklarOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL(MustafaNevzat).

Klacid MR

Kontrollü SalımTableti

Klaritromisin

Ambalaj: 500 mgx7 ve 14 Tablet.

Endikasyon: Faranjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnö-moni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun (apseler genellikle cerrahidrenaj gerektirir) hafiften orta dereceye kadar olan enfeksiyonları,yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonlar tedavisinde endikedir.Klaritromisin, asit supresyon varlığındaHelicobacter pylorieradikasyonuiçin endikedir; bu durum duodenal ülserin tekrarlanmasını azaltır.

Kontra Endikasyon: Makrolidantibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestifkalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadintedavisi gö-ren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğerve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğuolan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununlaberaber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetlirenal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarınınaçılması uygun olabilir. Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda,doz ayarı düşünülmelidir. Diğer alternatif tedavilerden hiç birininuygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır.İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir; emziren kadınlaraverirken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Gözlenenyan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkilerbaş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışlarıiçerir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilinve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistikselolarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam,midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisinkullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmişdigoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidlerterfenadin ve astemizolün düzeylerini artırabilir.

Doz Önerisi: KlacidFlakon: Önerilen dozu günlük 1 gram olup, 2 eşit dozdauygun bir IV çö-zeltisiyle seyreltildikten sonra, 60 dakikalık birsürenin üzerinde, enfüzyon olarak uygulanır. Yaygın veya lokalizeenfeksiyonlardaönerilen tedavi, yetişkinlerde ikiye bö-lünmüşolarak 2 g/gün’-dür. Çocuklarda önerilen doz, ikiye bö-lünmüş olarak15-30 mg/kg klaritromisin/gün’dür. IV tedavi çok ağır hastalarda 2-5gün ile sınırlandırılmalı ve mümkün olduğunda oral tedaviye geçilmelidir.Klacid Film Tablet: Tabletleraç veya tok karnına verilebilir. Aşağıda, 12 saatte bir olmak üzere,yetişkinlere uygulanacak doz ve süre önerileri verilmiştir: Üstsolunum yolu enfeksiyonları: 250-500 mg, 10-14 gün.Farenjit/Tonsilit: 250 mg, 10 gün. akut maksillersinüzit: 500 mg, 14 gün. Alt solunum yolu enfeksiyonları: 250-500 mg,7-14 gün. Kronik bronşitin akut alevlenmelerinde 250-500 mg, 7-14gün. Pnö-monide: 250 mg, 7-14 gün. Komplike olmayan deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları: 250 mg, 10-14 gün. Mikobakteriyel enfeksiyonlu yetişkinhastalarda ö-nerilen başlangıç dozu günde 2 kez 500 mg’dir.Duodenal ülserle ilişkiliH. pylori eradikasyonu: Günde 2 kez 500 mg klaritromisin, günde 2 kez 1 gamoksisilin ve günde 30 mg lansoprazol ile birlikte 10 gün uygulanır.Veya günde 2 kez 500 mg klaritromisin, günde 2 kez 1 g amoksisilin vegünde 20 mg omeprazol ile birlikte 10 gün uygulanır. Ya da alternatifolarak, günde 3 kez 500 mg klaritromisin, günde 40 mg omeprazolle birlikte14 gün uygulanır; günde 20 mg veya 40 mg omeprazole ek olarak 14 gündaha devam edilir. Veya günde 3 kez 500 mg klaritromisin günde 2 kez30 mg lansoprazol ile birlikte 14 gün uygulanır.

AmoklavinBİD Film Tablet: 625 mgx10Tablet, 1 gx10 Tablet(Deva);Amoksilav BİD Film Tablet: 1 gx10 Tablet(İlsan);AugmentinBİD Film Tablet: 1 gx10 Tablet(GSK);BiomentBİDFilm Tablet: 1 gx10Tablet(Fako);Croxilex-BİD Film Tablet: 625 mgx10 Tablet, 1 gx10 Tablet(İ.E.Ulagay);KlavupenBID Film Tablet: 1 gx10Tablet(Toprak).

Klamoks BiD 200/28

Oral Süspansiyon

Amoksisilin trihidrat200 mg, potasyum klavulanat 28.5 mg/5 mL

Ambalaj: Sulandırıldığında 70 mLsüspansiyon verebilecek toz içeren şişe.

Eşdeğeri: AmoklavinBİD200/28 Oral Süspansiyon: 70 mL(Deva);AmoksilavBİD 200/28 Oral Süspansiyon: 70 mL(İlsan);AugmentinBİD200/28 Oral Süspansiyon: 70 mL(GSK);BiomentBİD200/28 Oral Süspansiyon: 70 mL(Fako);Croxilex-BİD200/28 Oral Süspansiyon: 70 mL(İ.E.Ulagay).

Klamoks BiD Fort 400/57

Oral Süspansiyon

Amoksisilin trihidrat400 mg, potasyum klavulanat 57 mg/5 mL

Ambalaj: Sulandırıldığında 70 mLsüspansiyon verebilecek toz içeren şişe.

Eşdeğeri: AmoklavinBİDForte 400/57 Oral Süspansiyon: 70 mL(Deva);AmoksilavBİD Forte 400/57 Oral Süspansiyon: 70 mL(İlsan);AugmentinBİD Forte400/57 Oral Süspansiyon: 70 mL(GSK);BiomentBİD400/57 Forte Oral Süspansiyon: 70 mL(Fako);Croxilex-BİD Forte 400/57Oral Süspansiyon: 70 mL( İ.E.Ulagay).

Endikasyon: Duyarlıbakteri türlerinin etken olduğu sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabıgibi üst solunum yolları enfeksiyonları; akut ve kronik bronşit, loberve bronkopnö-moni, ampiyem, akciğer absesi gibi alt solunum yollarıenfeksiyonları; furonkül/apseler, selülit, yara enfeksiyonları,intraabdominal sepsis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları;sistit, piyelonefrit, septik abortus, lohusa humması, pelvis enfeksiyonları,şankroid ve gonore gibi üro--genital enfeksiyonlar ve osteomiyelit,septisemi, peritonit, ameliyat son-rası enfeksiyonlar gibi çeşitlienfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Penisilineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipteaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlarözellikle bir çok allerjene duyarlığı olan kişilerde ve parenteraluygulamada oral uygulamaya gö-re daha sık gö-rülmüştür. Böbrek fonksiyonbozukluğu amoksisilin ve potasyum klavulanat atılımını geciktirirsede, bozukluk diyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacındozajını azaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastayaoral yoldan uygulanmışsa da plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlugö-rülmedikçe gebelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlersüte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,psö-domembranöz kolit, hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazisbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekreksiyonunuazaltır.Allopürinolve semisentetik penisilinlerin birlikte kullanımı halinde, ikiilacı birlikte alan hastalarda, tek başına semisentetik penisilinalan hastalara gö-re raş insidansı yükselebilir. Disülfiram ilebirlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:

Klamoks Film Tablet: erişkinlerdeKlamoksdozu, her 8 saatte bir 625 mg’lik 1 Tablettir. Yemekzamanından bağımsız olarak, gastrointestinal kanaldan iyi absorbeedilir.

Klamoks BİD Film Tablet: Erişkinlere ve 12 yaşından büyük çocuklara, şiddetlienfek-siyonlarda günde 2 kezKlamoks 1 gTablet uygulanmalıdır.Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin14 günden daha uzun sürdürülmemelidir.Klamoks 1 g Film Tablet12 yaşın altındaki çocuklaraönerilmemektedir.Klamoks BİD Oral Süspansiyon: Klamoks BİD 200/28 mgve400/57 mg Oral Süspansiyon’lar, 2 ay6 yaş grubu çocuklarınkullanımı için formüle edilmiştir. Önerilen olağan günlük doz, hafifve orta şiddetli enfeksiyonlarda 25/3.6 mg/kg/gün, eşit dozlara bö-lünerek12 saat arayla uygulanır.Şiddetli enfeksiyonlarda 45/6.4 mg/kg/gün, eşitdozlara bö-lünerek 12 saat arayla uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.