Klarolid

Klarolid

Film Tablet

İlsan

Klaritromisin

Ambalaj: 500 mgx14 tablet.

Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Bilim);Deklarit Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Deva);KlacidFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Abbott);Klamaxin Film Tablet: 500 mgx14 tablet(İE Ulagay);KlarominFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Eczacıbaşı);Klax Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Toprak);LaricidFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Biofarma);Macrol Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Sanovel);Uniklar Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Mustafa Nevzat).

Endikasyon: Faranjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnö-moni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokununhafiften orta dereceyekadar olan enfeksiyonları, yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonlartedavisinde endikedir. Klaritromisin, asit supresyon varlığındaHelicobacter pylorieradikasyonu için endikedir; bu durum duodenalülserin tekrarlanmasını azaltır.

Kontra Endikasyon: Makrolidantibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestifkalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadintedavisi gö-ren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğerve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğuolan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununlaberaber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetlirenal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarınınaçılması uygun olabilir. Diğer alternatif tedavilerden hiç birininuygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır.Emzirenkadınlara verirken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Gözlenenyan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkilerbaş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışlarıiçerir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilinve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecedebir artış olur. Varfarin,ergot alkaloidleri, triazolam, midazolam ve siklosporin gibiilaçlarla birlikte klaritromisin kullanılması, bu diğer ilaçlarınserum düzeylerini artırabilir. Klaritromisin ve digoksini birliktekullanan hastalarda yükselmiş digoksin serum konsantrasyonlarırapor edilmiştir. Makrolidler terfenadin ve astemizolün düzeyleriniartırabilir.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında250-500 mg 10-14 gün süreyle; farenjit/tonsilitte 250 mg 10 gün, akutmaksiller sinüzitte 500 mg 14 gün. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında250-500 mg 7-14 gün süreyle; kronik bronşitin akut alevlenmelerinde250-500 mg, 7-14 gün süreyle; pnö-monilerde 250 mg 7-14 gün sürey-le.Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 250 mg7-14 gün süreyle önerilir. Mikobakteriyel enfeksiyonlu yetişkinhastalarda önerilen başlangıç dozu günde 2 kez 500 mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.