Klax

Klax

Film Tablet

Toprak

Klaritromisin

Ambalaj: 250 mgx14 Tablet

: : 500 mgx14 tablet.

Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500 mgx14 tablet(Bilim);Deklarit Film Tablet: 250 mgx14 Tablet, 500 mgx14 tablet(Deva);KlacidFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500 mgx14 tablet(Abbott);Klamaxin Film Tablet: 500 mgx14 tablet(İE Ulagay);KlarolidFilm Tablet: 500 mgx14tablet(İlsan);Klaromin Film Tablet: 250 mgx14 Tablet, 500 mgx14 tablet(Eczacıbaşı);LaricidFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Biofarma);Macrol Film Tablet: 250 mgx14 Tablet, 500 mgx14 tablet(Sanovel);UniklarFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500 mgx14 tablet(MustafaNevzat).

Klax

Oral Süspansiyonİçin Granül

Klaritromisin

Ambalaj: 125 mg/5 mLx70 mL

: : 250 mg/5 mLx50 mL.

Eşdeğeri: DeklaritOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL(Deva);Klacid Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL(Abbott);KlarominOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL(Eczacıbaşı);Macrol Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL(Sanovel);UniklarOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL(MustafaNevzat).

Endikasyon: Faranjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnö-moni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun (apseler genellikle cerrahidrenaj gerektirir) hafiften orta dereceye kadar olan enfeksiyonları,yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonlar tedavisinde endikedir.Klaritromisin, asit supresyon varlığındaHelicobacter pylorieradikasyonuiçin endikedir; bu durum duodenal ülserin tekrarlanmasını azaltır.

Kontra Endikasyon: Makrolidantibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestifkalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadintedavisi gö-ren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğerve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğuolan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununlaberaber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetlirenal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarınınaçılması uygun olabilir. Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda,doz ayarı düşünülmelidir. Diğer alternatif tedavilerden hiç birininuygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır.İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir; emziren kadınlaraverirken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Gözlenenyan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkilerbaş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışlarıiçerir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilinve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistikselolarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam,midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisinkullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmişdigoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidlerterfenadin ve astemizolün düzeylerini artırabilir.

Doz Önerisi: Klax FilmTablet: Aç ya da tok karnına alınabilirSolunum yolu ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: erişkinler ve 12 yaşından büyükler için ö-nerilendoz 12 saatte bir 250 mg’dir.ağır enfeksiyonlarda doz iki katına çıkartılabilir(12 saatte bir 500 mg), Bu enfeksiyonlarda ortalama tedavi süresi7-14 gündür.Mikobakterilere bağlı enfeksiyonlar: erişkin hastalar için ö-nerilenbaşlangıç dozu 12 saatte bir 500 mg’dir. Bu dozlarla 3-4 haftada yanıtalınamadığında doz iki katına çıkartılabilir (12 saatte bir 1g).Helicobacterpylori eradikasyonu: erişkin hastalar için ö-nerilen klaritromisindozu 14 gün süreyle günde 2 ya da 3 kez 500 mg’dir (asit sekresyonunuönleyici bir müstahzar ile birlikte). Kombine kullanılan protonpompası inhibitö-rü gibi asit sekresyonunu önleyici müstahzaraise kombine tedavi kesildikten sonra 14 gün daha devam edilmelidir(toplam tedavi süresi 28 gün).

Klax Oral Süspansiyon: Aç ya da tok karnına alınabilir,süte karıştırılarak içilebilir. Çocuklarda önerilen doz, 24 saatte2 kez kilo başına 7.5 mg’dir.Günlük doz 1 g’yi aşmamalıdır.Ortalama tedavi süresi 5-10gündür. Ancak streptokoksik enfeksiyonlarda, komplikasyon riskinien aza indirmek amacıyla, tedavi 10 günden önce kesilmemelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.