Konveril Plus

Konveril Plus

Konveril Plus nedir ne için kullanılır, Konveril Plus nasıl kullanılır, Konveril Plus ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Enalapril maleat20 mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg

Ambalaj: 20 tablet.
 

Endikasyon: 

Enalaprilve hidroklorotiyazit kombinasyonu tedavisinin uygun olduğu hipertansif hastaların tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: 

Enalapril, hidroklorotiyazit veya sülfonamid türevi ilaçlara karşı aşırı duyarlığı olanlarda, daha önce ACE inhibitörlerinebağlı anjiyonö-rotik ödem öyküsü olanlarda ve anürisi olan hastalarda kullanılmamalıdır.
 

Uyarılar: 

Komplikasyonsuz hipertansif hastalarda aşırıhipotansiyon nadiren görülür. Enalapril de dahil olmak üzere ACEinhibitör tedavisi gören hastalarda yüz, ekstremiteler, dudaklar, dil, glottis ve/veya larenks anjiyonörotik ödemi bildirilmiştir. Larenks ödemi ile ilişkili anjiyonörotik ödem öldürücü olabilir. Ciddi böbrek hastalığı olanlarda tiyazit grubu diüretikler dikkatlibir şekilde kullanılmalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlardadikkatli olunmalıdır. ACE inhibitörleri özellikle 2. ve 3. trimesterdekigebelere verildiğinde fetal ve neonatal morbidite ve mortaliteyeneden olabileceklerinden gebelerde kullanılmamalıdır. Enalapril,enalaprilat ve tiyazit grubu diüretikler anne sütüne geçebilir. Hidroklorotiyazidin bebeklerde ciddi reaksiyon oluşturabilme potansiyeli nedeniyle emzirmenin ya da ilaç kullanımının kesilmesi konusunda bir karar verilmelidir.
 

Yan Etkileri: 

Baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk ve öksürük görülebilir. Nadir olarak ortostatikhipotansiyon, çarpıntı, taşikardi, bulantı, kusma, dispepsi, kabızlık,ağız kuruluğu, diyare, karın ağrısı, karaciğer enzimleri ve serumbilirubin düzeylerinde artışlar, uykusuzluk, sinirlilik, parestezi,uyku hali, kan üre azotu ve kreatinin düzeylerinde geçici yükselmeler,üriner sistem enfeksiyonu, kaşıntı, dö-küntü, gö-ğüs ağrısı, dispne,gut, sırt ağrısı, artralji, terleme, impotens, libido azalması, tinnitus,anjiyonö-rotik ödem, kas krampları, hemoglobin ve hematokrit düzeyinde düşüşler. görülebilir.
 

İlaç Etkileşimleri:

 Diüretik tedavisi gören hastalarda enalapril tedavisine başlandıktan sonra bazan kan basıncında aşırıdüşmeler izlenebilir. Enalapril, potasyum tutucu diüretik ve potasyum tuzları ile birlikte kullanıldığında hiperpotasemi oluşabilir. ACE inhibitörleriyle birlikte lityum tedavisi gö-ren hastalardalityum toksisitesi oluşabilir. Hidrkoklorotiyazit; alkol, barbitüratlarve narkotik analjeziklerle birlikte kullanıldığında ortostatikhipotansiyon şiddetlenebilir. Antidiyabetik ilaçlarla (oralajanlar ve insülin gibi) birlikte alındığında antidiyabetik ilacın dozunun ayarlaması gerekebilir. Safra asidi bağlayan reçinelerin(kolestiramin ve kolestipol) hidroklorotiyazit ile aynı anda kullanılmaları önerilmez. Tiyazit grubu diüretikler, lityum toksisitesine neden olabilirler. Kortikosteroid ve ACTH ile birlikte kullanıldığında özellikle hipokalemi gibi elektrolit bozuklukları oluşabilir. Nonsteroid antienf lamatuvar ilaç kullanan bazı hastalar datiyazit grubu diüretiklerin antihipertansif etkisi azalabilir.
 

Doz Önerisi:

 Günlük doz normal böbrek fonksiyonlu hastalarda1x1 Tablet ve böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda kreatinin klirensi30-80 mL/dak ise 1x½ Tablettir. Kreatinin klirensi 30 mL/dak’ın altında olan hastalarda kullanılmamalıdır. Aç ya da tok karnına kullanılabilir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...