Methotrexate Teva

Methotrexate Teva

Methotrexate Teva nedir ne için kullanılır, Methotrexate Teva nasıl kullanılır, Methotrexate Teva ilacının yan etkileri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ?

Methotrexate Teva Flakon

Medİlaç

Metotreksat

Methotrexate Teva Ambalaj:

50 mg/2 mLx1 Flakon.

Methotrexate Teva Eşdeğeri:

EmthexateSFlakon: 50 mg/2 mLx1 flakon( Med İlaç);MethotrexateAmpul: 50 mgx2 mLx1 ampul(Atafarm);Methotrexat Ebewe Flakon: 50 mgx5 mLx1 flakon, 500 mg/5 mLx1 flakon(Liba);Methotrexate DBL Flakon: 50 mg/2 mLx1 Flakon(Orna).

Methotrexate Teva Endikasyon:

Meme kanseri,koryokarsinom, koryoadenoma destruens ve hidatidiform ben’i tedavisindeendikedir.Metotreksataynı zamanda akut lenfoblastik lö-seminin palyatif (hafifletici)tedavisinde de kullanılır. Metotreksat kortikosteroidlerle birlikteiyileşmelerin uyarılmasında kullanılmıştır fakat bugün, genellikleiyileşmelerin muhafazasında kullanılmaktadır. Metotreksat aynızamanda Burkitt lenfomasında, ilerlemiş lenfosarkomalarda, özellikleçocuklarda diğer ilaçlarla birlikte ve mikozis fungoides’in ilerlemişevrelerinde de kullanılabilir. Metotreksat teşhisin biyopsive/veya deri muayenesi sonunda konduğu, diğer tedavilere karşıdirençli ciddi psö-riazis (sedef) olgularında uygulanmıştır.

Methotrexate Teva Kontra Endikasyon:

Gebeliktekontrendikedir. Beslenme eksikliği olan hastalarda sedef tedavisinde,ciddi böbrek ve karaciğer bozukluklarında, kemik iliği yetmez-liğinde,lö-kopeni, trombositopeni veya anemide kontrendikedir.

Methotrexate Teva Uyarılar:

Kadınlarda sedef tedavisiadet dö-neminin hemen sonrasında başlamalı ve metotreksat tedavisininbitiminden en az 8 hafta sonrasına kadar gebeliği önleyici gerekliönlemler alınmalıdır.

Methotrexate Teva Yan Etkileri:

Başlıcayan etkisi kemik iliği inhibisyonudur. Uygulamadan sonraki 7. ve10. günler arasında, trombosit sayısında belirgin bir düşüşle başlar,hızla ilerleyen bir lö-kopeni gö-rülür. 1. ve 3. günler arasında bulantıkusmave diyare gö-rülebilir. Ciltte dö-küntüler, prüritus ve ürtiker,ışığa karşı duyarlık, pigmanter değişiklikler, alopesi gö-rülebilir.Yanak ve dişeti mukozalarında 3. ve 5. günler arasında yüzeyel ülserasyonlargö-rülebilir. Diğer mukozalarda da ülserler gö-rülebilir.Baş ağrısı, uyku hali, bulanıkgörme ortaya çıkabilir. Solid tümörlerde yüksek doz uygulandığızaman, kreatinin yükselmesiyle birlikte nefrotoksisite oluşabilir.Transaminazlar yükselebilir. Yüksek dozlarda karaciğer fibrozuveya siroz oluşabilir.Hipertermi,pnö-motoraks, amenore, azospermi, hematüri, sistit gö-rülebilir.Alerjik reaksiyon riski olabilir.

Methotrexate Teva İlaç Etkileşimleri:

Salisilatlarve diğer nonsteroid analjezikler gibi bazı maddeler kan düzeyiniyükselttiğinden, metotreksatın bu maddelerle birlikte uygulanmasıönerilmez. Metotreksatın trimetoprimsulfametoksazolle birlikteuygulanması, kemik iliği aplazisi riski taşır ve kesinlikle önerilmez.

Methotrexate Teva Doz Önerisi:

 • Koryokarsinom ve benzer trofoblastik hastalıkları: Günlük dozu 15-30 mg olan 5 günlükbir tedaviyle IM olarak uygulanması önerilir. Herhangi toksik semptomlarduruluncaya kadar uygulamalar arasında bir veya birkaç haftalıkdinlenmeyle, istenildiği gibi genelde 3-5 kez tekrarlanır tedavinin genelinde 3. ya da 4. kullanımdan sonra, 50 IU/24 saatten daha az yada normale dönmüş olması gereken idrar koryon gonadotropin(HCG)in 24 saatlik analizleriyle çoğunlukla tedavinin etkinliğideğerlendirilip, genelde 6 hafta içinde ölçülebilen lezyonlarıntamamının çözülmesi izler.Koryoadenom desfruens ve mol hidatiform: Koryokarsinom için önerilenbenzer dozlarda uygulanmalıdır.
 • Lö-semi: İndüksiyon için kullanırken,60 mg/m2prednizon ile 3.3 mg/m2dozlarda metotreksatkombinesi günlük uygulandığında, tedavi olan hastaların %50 sindegenelde 4-6 haftalık bir periyot içinde iyileşme süreçleri göstermiştir.
 • Menenjiklö-semi: Menenjiklö-seminin profilaksisi ya da tedavisinde metotreksat intratekalolarak uygulanmalıdır. Koruyucusuz metotreksat, 9 sodyum klorürenjeksiyonu gibi uygun steril, koruyucusuz bir ortamda 1 mg/ml likbir konsantrasyonda seyreltilir. Serebrospinal sıvının (CSF) hacmiyaşa bağlı, fakat vücut yüzeyine bağlı değildir. Şu dozaj uygulamasında,vücut yüzeyi alanının aksine yaş baz alınır
 •  1 yaşından daha küçükçocuklarda 6 mg, 1 yaşındaki çocuklarda 8 mg, 2 yaşındaki çocuklarda10 mg, 3 yaş ve üzerindeki çocuklarda 12 mg. CSF nin hacmi ve tüm işlevleryaşa bağlı olarak azalacağından, yaşlı hastalarda doz azaltılmasıistenebilir. Menenjik lö-semi tedavisi için metotreksat, 2-5 günaralıklarla intratekal olarak verilebilir. 1 haftadan daha az aralıklarlauygulanmasına rağmen, subakut toksisitede artışlar gösterebilir.Lenfomlar: Burkitt tümö-rün I ve II devrelerineait bazı hallerinde metotreksat, uzun süren iyileşme devri meydanagetirmiştir.Tedavi oral metotreksatla etkili olur. Genel olarakIII devrede metotreksat, diğer antitümör ajanlarla verilir. 7-10günlük dinlenme periyotlarıyla beraber bütün devrelerdeki tedavigenelde, ilacın bir kez alımından oluşur. III devredeki lemfosarkomlar,günlük 0.625-2.5 mg/kg’lik dozlarda verilen metotreksatlı kombineilaç tedavisine yanıt verebilir.
 • Mikozis Fungoid: Genel tedavi şekli, metotreksatınoral uygulanmasıdır. Buna rağmen, haftada iki kez 25 mg ya da haftadabir kez 50 mg’lik dozlarda IM olarak da verilmiştir.
 • Meme kanseri: İlerlemiş meme kanserinin tedavisindemetotreksat, genelde 10-60 mg/m2dozlarda IV olarak diğersitotoksik ilaçların periyodik kullanımına dahildir.
 • Baş ve boyun kanseri: Lö-kovö-rin yardımıyla metotreksatın240-1080 mg/m2IV enfüzyonları, ilerlemiş tümörlerin tedavisindeve operasyon öncesi tedavinin etkisini artırmak amacıyla ikisiberaber kullanılabilir.
 • Bronkojenik karsinom: Metotreksatın 20-100 mg/m2IV enfüzyonları, ilerlemiş tümörlerin tedavisi için alınan periyodikkombinasyonuna dahildir.
 • Mesane karsinomu: Her 1-2 haftada 100 mg lik dozlardaki metotreksatınIV enjeksiyonları ya da enfüzyonları, mesane karsinomun tedavisindekullanılabilir.
 • Osteosarkom: Yüksek dozda metotreksat tedavisine ait başlangıçdozu 12 g/m2 dir. Eğer bu doz, metotreksat enfüzyonu sonunda1000 µmol luk (10-3 mol/l) maksimum serum konsantrasyonunda cereyanetmesi için yeterli değilse, sonraki tedavilerde doz 15 g/m2 yekadar çıkarılabilir. Eğer hasta kusuyor ya da oral ilaca tahammülüyoksa, aynı doz ve programda IV ya da IM lö-kovö-rin verilir.
 • Psöriazis: Önerilen başlangıç doz programı,gerekli yanıtı verinceye kadar, hafta başına 10-15 mg doz IV ya dahaftalık tek bir dozdur.Daha sonra bunu oral metotreksat tedavisi izler.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...