Methotrexate

Methotrexate

Ampul/Flakon

Atafarm

Metotreksat

Ambalaj: 5 mgx2 mLx5 Ampul

: : 50 mgx2 mLx1 ampul

: : 50 mgx1flakon.

Eşdeğeri: EmthexateSFlakon: 50 mg/2 mLx1 flakon( Med İlaç);Methotrexate DBL Flakon: 50 mg/2 mLx1 Flakon(Orna);Methotrexat Ebewe Flakon: 50 mgx5 mLx1 flakon, 500 mg/5 mLx1 flakon(Liba);MethotrexateTeva Flakon: 50 mg/2 mLx1 Flakon(Medİlaç).

Endikasyon: Meme kanseri,koryokarsinom, koryoadenoma destruens ve hidatidiform ben’i tedavisindeendikedir.Metotreksataynı zamanda akut lenfoblastik lö-seminin palyatif (hafifletici)tedavisinde de kullanılır. Metotreksat kortikosteroidlerle birlikteiyileşmelerin uyarılmasında kullanılmıştır fakat bugün, genellikleiyileşmelerin muhafazasında kullanılmaktadır. Metotreksat aynızamanda Burkitt lenfomasında, ilerlemiş lenfosarkomalarda, özellikleçocuklarda diğer ilaçlarla birlikte ve mikozis fungoides’in ilerlemişevrelerinde de kullanılabilir. Metotreksat teşhisin biyopsive/veya deri muayenesi sonunda konduğu, diğer tedavilere karşıdirençli ciddi psö-riazis (sedef) olgularında uygulanmıştır.

Kontra Endikasyon: Gebeliktekontrendikedir. Beslenme eksikliği olan hastalarda sedef tedavisinde,ciddi böbrek ve karaciğer bozukluklarında, kemik iliği yetmez-liğinde,lö-kopeni, trombositopeni veya anemide kontrendikedir.

Uyarılar: Kadınlarda sedef tedavisiadet dö-neminin hemen sonrasında başlamalı ve metotreksat tedavisininbitiminden en az 8 hafta sonrasına kadar gebeliği önleyici gerekliönlemler alınmalıdır.

Yan Etkileri: Başlıcayan etkisi kemik iliği inhibisyonudur. Uygulamadan sonraki 7. ve10. günler arasında, trombosit sayısında belirgin bir düşüşle başlar,hızla ilerleyen bir lö-kopeni gö-rülür. 1. ve 3. günler arasında bulantıkusmave diyare gö-rülebilir. Ciltte dö-küntüler, prüritus ve ürtiker,ışığa karşı duyarlık, pigmanter değişiklikler, alopesi gö-rülebilir.Yanak ve dişeti mukozalarında 3. ve 5. günler arasında yüzeyel ülserasyonlargö-rülebilir. Diğer mukozalarda da ülserler gö-rülebilir.Baş ağrısı, uyku hali, bulanıkgörme ortaya çıkabilir. Solid tümörlerde yüksek doz uygulandığızaman, kreatinin yükselmesiyle birlikte nefrotoksisite oluşabilir.Transaminazlar yükselebilir. Yüksek dozlarda karaciğer fibrozuveya siroz oluşabilir.Hipertermi,pnö-motoraks, amenore, azospermi, hematüri, sistit gö-rülebilir.Alerjik reaksiyon riski olabilir.

İlaç Etkileşimleri: Salisilatlarve diğer nonsteroid analjezikler gibi bazı maddeler kan düzeyiniyükselttiğinden, metotreksatın bu maddelerle birlikte uygulanmasıönerilmez. Metotreksatın trimetoprimsulfametoksazolle birlikteuygulanması, kemik iliği aplazisi riski taşır ve kesinlikle önerilmez.

Doz Önerisi: Koryokarsinom ve Diğer Trofoblastik Tümörler: Metastatik olmayan gestasyoneltrofoblastik neoplazmlar 4 kez 48 saatte bir uygulanan maksimum 60mg olmak üzere 0.25-1 mg/kg’lik İM dozlar ve bunu izleyen kalsiyum folinatenjeksiyonlarıyla başarıyla tedavi edilir. Bu tedavi 7 günlükaralardan sonra idrarda koryonik gonadotropin düzeyleri normaledö-nene kadar en az dört kez tekrarlanır.Koryoadenoma Destruensve Mol Hidatiform: Mol hidatiform, koryokarsinoma dö-nüşebildiğindenMethotrexateprofilaktik kemoterapi önerilir.Methotrexatebu hastalıkta koryokarsinomiçin önerilen dozlarda kullanılır.Lö-semili Çocuklarda: Haftada bir kez 15 mg/m2dozunda parenteral veya oral yolla verilmesi, ilaçla oluşturulanremisyonların sürdürülebilmesi için seçilmesi gereken tedavidir.MeningealLö-semili Çocuklarda: 50 mg/m2’lik dozlar merkezi sinir sistemineyeterli oranda geçmezken, 500 mg/m2daha yüksekMethotrexatedozları beyin omurilik sıvısındayeterli sitotoksik düzeyi oluşturur.Bu tedavi şekli kısa dö-nemli uygulanmalıdır.Lenfoma: Hodgkin dışındaki lenfomalardaörneğin çocukluk lenfosarkomu, son zamanlarda IV enjeksiyon ve enfüzyonşeklinde verilen 3-30 mg/kg’ya (yaklaşık 90-900 mg/m2)Methotrexate’ın ardından daha yüksek dozlardakalsiyum folinat ile tedavi edilmektedir. Burkitt lenfoma olgularınınbazılarında, erken safhada 5 gün süreyle 15 mg/m2doz programınınuygulanmasıyla hastalık belirtileri daha uzun sürede ortadankalkmaktadır.Hastalığın her dö-neminde kombine kemoterapisıklıkla kullanılmaktadır.Meme Kanseri: İleri meme kanseri tedavisinde IV 10-60 mg/m2genellikle diğer sitotoksik ilaçlarla birlikte siklik kombinasyontedavileriyle yapılmalıdır.Osteojenik Sarkom: 20-300 mg/kg (yaklaşık 600-9000 mg/m2) IVenfüzyon ve sonrasında profilaktik kalsiyum folinat kullanılır.BronkojenikKarsinom: İlerlemiştümör tedavisinde 20-100 mg/m2’lik IV enfüzyonlar, siklikkombinasyon şekillerine dahil edilmektedir.Baş ve Boyun Kanseri: 240-1080 mg/m2IV enfüzyonkalsiyum folinat ile hem ameliyat sonrası yardımcı tedavi olarak,hem de ilerlemiş tümör olgularında kullanılabilir.Mesane Karsinomu: Her bir veya iki haftada bir kerekullanılmak üzere 100 mg’ye kadar olan dozları IV enjeksiyon şeklindemesane karsinomu tedavisinde kullanılabilir.Sedef Hastalığı: Sedef hastalığında olağan doz,haftada bir kere 10-25 mg IM veya IV uygulamadır, bu doz hastanın ilacagöstereceği toleransa gö-re ayarlanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.