Mikrosid

Mikrosid

Oral Süspansiyon

Günsa

Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: BactrimOral Süspansiyon: 100 mL(Roche);BaktonOral Süspansiyon: 100 mL(İlsan);KemoprimOral Süspansiyon: 100 mL(İ.E.Ulagay);MetoprimPediyatrik Süspansiyon: 100 mL(Münir Şahin);TrifenOral Süspansiyon: 100 mL(Aroma);TrimoksPediyatrik Süspansiyon: 100 mL(Atabay).

Mikrosid

Forte Tablet

Trimetoprim 160 mg,sülfametoksazol 800 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Eşdeğeri: BactrimForte Tablet: 20 Tablet(Roche);BaktonForte Tablet: 20 Tablet(İlsan);Kemoprim Fort Tablet: 20 Tablet(İ.E.Ulagay);Metoprim Forte Tablet: 20 Tablet(MünirŞahin);TrifenFort -Tablet: 20 Tablet(Aroma);TrimoksForte Tablet: 20 Tablet(Atabay).

Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşiektazi, pnö-moni (Pneumocystis cariniipnö-monisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokkalüretrit de dahil, her iki cinste raslanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, furonkülozis,abse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerikablastomikozu, yolculuk ishalleri ve Q-fever (endokarditis) olgularındaendikedir.

Kontra Endikasyon: Belirginkaraciğer parenkima hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğerplazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağırböbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. TmSMZ kombinasyonuyaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlaraverilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Nadiren de olsa kan diskrazileri, eksüdatiferythema multiforme (StevensJohnson sendromu), toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) gibi ağır reaksiyonlar ve fulminant karaciğernekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Böbrek hasarıdurumunda doz ayarlanmalıdır. TM ve SMZ plasentaya geçtikleri vefolik asit metabolizmasına karıştığı için, bu kombinasyon ancakfetusa potansiyel yararı olduğu doğrulanırsa gebelik sırasındaverilmelidir. Gebeliğin son devresinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.TM ve SMZ anne sütüne geçer. Bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırıduyarlık) anneye sağlayacağı terapö-tik yarara karşı tartılarakverilmelidir.

Yan Etkileri: Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatitve birkaç psö-domembranöz enterokolit olgusu gö-rülmüştür.Karın ağrısı ve anoreksi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Aynı zamandabaşta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikler alan yaşlı hastalardapurpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda TmSMZ’nin protrombinzamanını uzatabildiği bildirilmiştir. TmSMZ, fenitoinin karaciğerdemetabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatıplazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böyleceserbest metotreksat konsantrasyonunu artırırlar. TmSMZ hipoglisemikilaçların dozlarını da etkileyebilir. İndometasin alan hastalarınSMZ kan düzeylerinde artma gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Mikrosid Süspansiyon: Sabah ve akşam, yemeklerden sonra alınır. 6 hafta5ay arasındaki çocuklara günde 2 kez yarım ölçek, 6 ay5 yaş arasındakiçocuklara günde 2 kez 1 ölçek, 6 yaş12 yaş arası çocuklara günde 2kez 2 ölçek uygulanır. Bu dozlar ortalama günlük doz olarak kg başına6 mg trimetoprim ve 30 mg sülfametoksazole denk gelmektedir. Dahaağır enfeksiyonlarda belirtilen çocuk dozları %50 oranında artırılabilir.Çocuklarda üriner bölge enfeksiyonlarında veya akut otitis mediadastandart doz 8 mg/kg trimetoprim ve 40 mg/kg sülfametoksazol, 24 saatteiki eşit doza bö-lünerek 10 gün süreyle kullanılabilir. Bu dozunaynısıShigellozis’in tedavisinde 5 gün kullanılır.

Endikasyon: İlerlemişmeme kanseri, nonHodgkin lenfoma ve erişkin akut nonlenfositik lösemitedavisinde tek başına veya diğer antineoplastik ajanlarla kombine olarakkullanılır. Mitoksantron ayrıca ameliyatla çıkarılamayan primer hepatoselülerkarsinomanın palyatif tedavisinde de kullanılmaktadır.

Kontra Endikasyon: Mitoksantronakarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Mitoksantron sitotoksik bir ilaç olduğundan, antineoplastikilaçlarla tedavi konusunda deneyimli uzman hekimlerce ya da onlarıngö-zetiminde kullanılmalıdır. Genel durumu bozuk ya da kemik iliğidepresyonu olan hastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Aynıkural ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar için de geçerlidir.Mitoksantronhastaya verilişinden sonraki 24 saat içinde idrara maviyeşilrenk verebileceğinden, bu konuda hastalar bilgilendirilmelidir.Mitoksantron gebelerde kullanılmamalıdır. İlacın kullanımı sırasındave tedavinin bitiminden sonra en az 6 ay süreyle gebe kalınmasındansakınılması konusunda eşler uyarılmalıdır. Emziren annelerdekullanımı gerekiyorsa, emzirmeye son verilmelidir.

Yan Etkileri: Önerilendozlarda verilmesiyle düşük düzeyde bir lö-kopeni beklenmelidir.Trombositopeni oluşabilir, anemi ise daha nadirdir. İlerlemiş memekanseri ve lenfomalarda, mitoksantronun 21 günde bir uygulanmasıylaen sık ortaya çıkan yan etkiler bulantı ve kusmadır. Diğer bir yan etkisialopesi olup, genellikle hafif seyreder ve tedavinin kesilmesiylebirlikte düzelir. Daha nadir bildirilen yan etkilerse amenore, iştahsızlık,kabızlık, ishal, dispne, yorgunluk hali, ateş, gastrointestinal kanama,stomatit/mukozit gibi durumlardır.

İlaç Etkileşimleri: Diğer antineoplastik ilaçlarlakombine tedavi durumunda daha şiddetli toksik etkiler (özellikleartan miyelotoksik ve kardiyotoksik etkiler) beklenmelidir. Mitoksantron,aynı enfüzyon çö-zeltisi içinde başka hiçbir müstahzarla karıştırılmamalıdır.

Doz Önerisi: İlerlemiş Meme Kanseri, NonHodgkin Lenfoma, Hepatoma: Tek Başına kullanım Dozajı: Tek ajan olarak kullanılan mitoksantronun önerilenbaşlangıç dozu 21 günlük aralarla tekrarlanabilen tek bir IV doz şeklinde verilen,vücut yüzeyi alanına göre 14 mg/m2'dir. Daha önce almış olduğu kemoterapinedeniyle veya zayıf genel durumundan dolayı yetersiz kemik iliği rezervlerinesahip hastalarda, daha düşük bir başlangıç dozajı (12 mg/m2)önerilmektedir.Kombinasyon Tedavisi: Kombinasyon tedavisinde mitoksantronun başlangıç dozutek ajan olarak kullanıldığında önerilen dozun 2-4 mg/m2altınadüşürülmelidir, bunu takip eden dozlama miyelosupresyonun derecesine vesüresine bağlıdır.Akut NonLenfositik Lösemi (ANLL): Nüksetme DurumundaTek Başına Kullanım Dozajı: Remisyon indüksiyonu için önerilen dozaj, birbirini takipeden 5 gün süreyle günde tek bir intravenöz enjeksiyon şeklinde verilen vücutyüzeyi alanına göre 12 mg/m2'dir (toplam 60 mg/m2).Kombinasyon tedavisi: Daha önceden tedavi edilmemişhastalarda etkili bir indüksiyon rejimi, 3 gün süreyle IV verilen 10-12 mg/m2mitoksantronun, 7 gün süreyle IV verilen 100 mg/m2sitozinarabinosid (sürekli enfüzyon) ile kombinasyonudur. Oda sıcaklığında, 25°C'ninaltında saklanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.