Monopril

Monopril

Tablet

BMS

Fosinopril sodyum

Ambalaj: 10mgx28 tablet

: : 20 mgx20 tablet.

Endikasyon: Hipertansiyon: Fosinopril hipertansiyon tedavisindeendikedir. Tek başına ya da tiyazit diüretikler gibi başka bir antihipertansifajan ile kombine kullanılabilir.Kalp Yetersizliği: Fosinopril kalp yetersizliğitedavisinde bir diüretik ile kombine kullanılır. Fosinopril buhastalarda semptomları geçirir ve egzersiz toleransını artırır,kalp hastalığının ciddiyetini azaltır ve kalp yetersizliğinden dolayıhastaneye kaldırılma oranını düşürür.

Kontra Endikasyon: Fosinoprileveya diğer aCE inhibitörlerine karşı aşırı duyarlılarda kontrendikedir.

Uyarılar: ACE inhibitör tedavisi gö-renhastalarda ekstremitelerde, yüzde, dudaklarda, mukoz membranlarda,dilde, glottiste ya da larenkste anjiyoödem gö-rülebilir. Kronik kalpyetersizliği ve/veya böbrek yetersizliği olan hastalarda ACE inhibitörtedavisi aşırı hipotansiyona neden olabilir. ACE inhibitö-rü tedavisisırasında sarılık olan ya da karaciğer enzimleri dikkati çekecekkadar yükselen hastalarda ACE inhibitö-rü bırakılmalı ve uyguntedaviye başlanmalıdır. Gebelikte kullanımı fetusa zarar verebileceğinden,kullanılmamalıdır. Fosinopril anne sütüne geçtiğinden, anne veemzirilen bebeğe yarar/zarar oranı dikkate alınarak ya emzirme yada ilaç kesilmelidir.

Yan Etkileri: En sık gö-rülen yan etkiler başağrısı, baş dönmesi, öksürük, bulantı/kusma, diyaredir. Ender gö-rülenyan etkiler ise ortostatik hipotansiyon, palpitasyon, halsizlik,ateş, kilo artışı, aşırı terleme, kardiyorespiratuvar durma, ritimbozuklukları, periferal ödem, hipertansiyon, hipotansiyon, senkop,iletim bozukluğu, kaşıntı, dö-küntü, gut, seksüel disfonksiyon, iştahazalması, ağız kuruluğu, konstipasyon, gaz, anjiyoödem, miyalji,ekstremitelerde zayıflık, serebral enfarktüs, geçici iskemikkriz, depresyon, parestezi, davranış değişikliği, tremor, rinit,sinüzit, trakeobronşit, plö-ritik gö-ğüs ağrısı, görme ve tat almabozuklukları, anormal idrara çıkma.

İlaç Etkileşimleri: Fosinopril tedavisi antasitler(alüminyum hidroksit, magnezyum hidroksit, simetikon gibi), lityum,nonsteroidal antienflamatuvarlar (indometasin ve aspirin gibi),potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, amilorid, triamterengibi) ve potasyum takviyesi ile etkileşebilir. Diüretik kullanan,ciddi tuz kısıtlaması veya diyalizde olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Doz Önerisi: Hipertansiyonda başlangıç dozu günde bir kez 10mg’dir.Tedavikan basıncındaki değişikliklere gö-re ayarlanmalıdır. Genel dozgünde bir kez 10-40 mg’dir. Kalp yetmezliğinde önerilen başlangıç dozugünde bir kez 10 mg’dir. Tedaviye başlarken hasta yakından izlenmelidir.Eğer başlangıç dozu iyi tolere edilirse, klinik yanıta gö-re doz herhafta artırılarak günde tek doz 40 mg’ye kadar yükseltilebilir.

Monopril Plus

Tablet

Fosinopril sodyum,hidroklorotiyazit

Ambalaj: 10 mg+12.5 mgx28 Tablet -

: : 20mg+12.5 mgx28 tablet.

Endikasyon: Fosinoprilve hidroklorotiyazidin kombine kullanımının gerektiği hipertansiyon tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Anürik hastalarda kontrendikedir.Ayrıca, fosinopril ya da herhangi bir ACE inhibitö-rüne, hidroklorotiyazideya da diğer sülfonamid türevi ilaçlara karşı aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir. Allerjik ya da bronşiyal astımı olan hastalardaaşırı duyarlık gö-rülme olasılığı daha yüksektir.

Uyarılar: ACE inhibitö-rü tedavisi gö-renhastalarda yüz, ekstremiteler, dudaklar, dil, glottis ve larenksteanjiyoödem bildirilmiştir. Larenks ödemine bağlı anjiyoödem fatalolabilir. Diğer ACE inhibitörleri gibi, komplike olmayan hipertansifhastalarda fosinopril ender olarak hipotansiyona neden olur. Ciddiböbrek hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğerfonksiyonları bozulmuş ya da progresif karaciğer hastalığı olankişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Gebelik saptandığında fosinopril/hidroklorotiyazitkombinasyonu tedavisi en kısa sürede kesilmelidir.Fosinopril ve hidroklorotiyazitanne sütüne geçer. Emzirilen bebeklerde ciddi yan etkiler gö-rülebileceğinden,ilacın anne için önemi değerlendirilerek ya emzirme ya da ilaç kesilmelidir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı, öksürük, yorgunluk,baş dönmesi, üst solunum yolu enfeksiyonu, kasiskelet ağrısı gö-rülebilir.Ayrıca, gö-ğüs ağrısı, zayıflık, viral enfeksiyon, ortostatik hipotan-siyon,ödem, terleme, ritm bozuklukları, senkop, prurit, ciltte kızarıklıklar,seksüel disfonksiyon, libido değişiklikleri, gö-ğüs şişmesi, bulantı/kusma,diyare, dispepsi/mide ekşimesi, karın ağrısı, gastrit/özofajit,anjiyoödem, miyalji/kas krampları, uyuk-lama, depresyon, uyuşukluk/parestezi,sinus konjestiyonu, farenjit, rinit, kulak çınlaması, üriner kanalenfeksiyonu, sık idrara çıkma, dizüri de bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Potasyumtakviyeleri ve potasyum tutucu diüretikler, lityum, antasitler,norepinefrin, tubokürarin, metenaminin, kolestiramin ve kolestipolreçineler ile etkileşebilir.

Doz Önerisi: Doz bireye gö-re ayarlanmalıdır. Yetişkin ve yaşlılardaolağan doz, günde tek doz 10+12.5 mg veya 20+12.5 mgMonopril PlusTablet şeklindedir. Hafif ileorta şiddette böbrek fonksiyon yetersizliğinde günlük olağan dozlarönerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.