Neurontin

Neurontin

Kapsül

Pfizer

Gabapentin

Ambalaj: 100 mgx20 kapsül

: : 300 mgx50 kapsül

: : 400 mgx50 kapsül.

Neurontin

Çentikli Film Tablet

Gabapentin

Ambalaj: 600 mgx50 çentikli tablet

: : 800 mgx50 çentikli tablet.

Endikasyon: Sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya daetmediği, basit ya da kompleks parsiyel konvülsiyonlu yetişkin ve 12 yaş üstüçocuk hastaların tedavisinde monoterapi (yeni tanı konulan konvülsiyonluhastaların tedavisi dahil) ya da ek tedavi olarak (12 yaşından küçük çocuklardamonoterapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur), sekonder jeneralizekonvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği, parsiyel konvülsiyonlu 3 yaş vedaha büyük çocukların ek tedavisinde ve yetişkinlerde diyabetik polinöropati vepostherpetik nevraljide görülen nöropatik ağrının tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Gabapentine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerdekullanılmamalıdır. Akut pankreatitli hastalarda kontrendikedir. Absans gibiprimer jeneralize nöbetlerde etkili değildir.

Uyarılar: DiabetesMellituslu hastalarda kan şekeri daha sık kontrol edilmeli ve gerekiyorsaantidiyabetik ilacın dozu ayarlanmalıdır. Böbrek fonksiyonları bozuk hastalardagabapentin dozu azaltılmalıdır. Gabapentin tedavisi sırasında hemorajikpankreatit bildirilmiştir. Bu nedenle, pankreatitin ilk klinik belirtileri(persistan karın ağrısı, bulantı ve tekrarlayan kusmalar) ortaya çıkar çıkmazgabapentin tedavisine derhal son verilmelidir. Antiepileptik ilaçlar,konvülsiyon sıklığının artması olasılığına karşı birden bırakılmamalıdır.Gebelik döneminde ancak yararları ve riskleri çok iyi değerlendirildiktensonra kullanılmalıdır.Gabapentin insanlarda anne sütüne geçer. Anne açısındanantiepileptik tedavinin önemi de göz önünde bulundurularak, emzirmeye ya dagabapentin tedavisine son verilmelidir. Gabapentin merkezi sinir sistemiüzerinde etkili olduğundan, sedasyon, baş dönmesi ya da merkezi sinir sistemidepresyonunun diğer belirtilerine yol açabilir. Reaksiyon kapasitesini,araç ve kompleks makineleri kullanma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilecekdüzeyde azaltabilir.

Yan Etkileri: En sık bildirilen advers etkilersomnolans, halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, kilo alma,sinirlilik, uykusuzluk, ataksi, nistagmus, parestezi ve iştahsızlıktır.Asteni, görme bozuklukları (ambliyopi ve diplopi), tremor, disartri, düşüncebozuklukları, amnezi, ağız kuruluğu, depresyon ve emosyonel labilite seyrekolarak görülmüştür. Dispepsi, konstipasyon, karın ağrısı, iştah artışı,rinit, farenjit, öksürük, miyalji, sırt ağrısı, yüz, ekstremite ya da tümvücutta ödem, impotans, dişlerde anormallik, gingivit, kaşıntı, lökopeni,kırık, vazodilatasyon, hipertansiyon ve travmayı takiben purpuraya raslanmıştır

İlaç Etkileşimleri: Mideasidini nötralize eden magnezyum ya da alüminyum içeren antasitlerle birliktekullanılması, gabapentinin biyoyararlanımını %24 oranında azaltabilir.Simetidin ile birlikte kullanıldığında, gabapentinin renal eliminasyonuhafifçe azalır. Gabapentin, antasit kullanımından en az 2 saat sonraalınmalıdır. Alkol ya da merkezi etkili ilaçlar, gabapentinin merkezi sinirsistemiyle ilgili bazı yan etkilerini (somnolans ve ataksi gibi) şiddetlendirebilir.

Doz Önerisi: Terapötik tedavi için preparatın her iki farmasötik formuda eşit olarak uygundur. 12 yaş üzerindeki hastalarda epilepside monoterapi veek tedavi olarak etkin doz günde 900-3600 mg’dir. Gereken sürek dozununayarlanması ve gerektiğinde doz yükseltilmesi hızla yapılabilir. Toplam günlükdoz, üç kerede uygulanan 3600 mg gabapentin dozunu aşmamalıdır. Uzun süreli açık etiketli klinik çalışmalarda 4800mg/gün’e kadar olan dozlar iyi tolere edilmiştir. Günlük toplam doz, üç dozabölünerek uygulanmalıdır. 3-12 yaşlarındaki çocuklarda ek tedavide başlangıçdozu günde üç defa üç eşit doza bölünerek verilen 10-15 mg/kg/gün’dür ve etkindozayaklaşık üç günlük bir titrasyonile ulaşılır. 5 yaş ve üzeri çocuk hasta grubunda etkili gabapentin dozu gündeüç defa üç eşit doza bölünerek verilen 25-35 mg/kg/ gün’dür. 3-5 yaş çocukhasta grubunda etkili gabapentin dozu günde üç kez üç eşit doza bölünerekverilen 40 mg/kg/gün’dür. Uzun süreli bir klinik çalışmada 50 mg/kg/gün’e kadarolan dozlar iyi tolere edilmiştir. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.Yetişkinlerde nöropatik ağrıda başlangıç dozu 900 mg/gün’dür, bu doz üç eşitdoza bölünerek verilmelidir (günde üç kez 300 mg’lik birNeurontin Kapsülya da günde üç kez 100 mg’lik üçNeurontin Kapsül). Gerekli olduğu durumlarda dozmaksimum 3600 mg/gün’e kadar yükseltilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.