Norvir

Norvir

Norvir nedir ne için kullanılır, Norvir nasıl kullanılır, Norvir ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Oral Çözelti

Ambalaj:

 280 mg/mLx240 mL’lik şişe.

Endikasyon:

 Hastalığın gelişimiyle ilgili klinik ve/veya immünolojik bilgilere göre tedavinin yerindeliği saptandığında tek başına veya nükleozid analog/analoglarla kombinasyon halinde HIV enfeksiyonlu hastaların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Ritonavir aşırı duyarlılığı olduğu bilinenler kontrendikedir. Ritonavir aşağıdaki ilaçların plazma konsantrasyonlarına büyük artışlar meydana getirmesi beklenir: Amiodaron, astemizol,bepridil, bupropion, sisaprid, klozapin, dihidroergotamin, enkainid,ergotamin, flekainid, meperidin, pimozid, piroksikam, propafenon,propoksifen, kinidin, rifabutin ve terfenadin. Bu ilaçların aritmiler,hematolojik anormallikler, nöbetler veya diğer potansiyel ciddi advers etkiler gibi bilinen riskleri vardır. Bu ilaçlar ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır. Ayrıca, aşırı sedasyon ve solunum depresyonuna yol açma potansiyeli nedeniyle alprazolam, klorazepat,diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, triazolam ve zolpidem ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır.

Uyarılar:

 Ürtiker, hafif deri erüpsiyonları, bronkospazm ve anjiyoödemi içeren alerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir. Ayrıca Anafilaksi ve Stevens Johnson sendromunun nadir olguları da rapor edilmiştir. Hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda bu ilacın uygulanması sırasında dikkatli olunmalıdır.Gebelerde ancak potansiyel yararları potansiyel risklerinden kesin olarak ağır basarsa kullanılmalıdır.Anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Ritonavir bebek gelişimindeki etkileri bilinmediğinden, emziren annelerde ancak potansiyel yararları potansiyel risklerine ağır basarsa kullanılmalıdır.Hastalara, ritonavir tedavisinin cinsel ilişki veya kan kontaminasyonu yoluyla HIV’i başkalarına bulaştırma riskini azaltmadığı bildirilmelidir.

Yan Etkileri:

 Karın ağrısı, asteni, ateş, baş ağrısı, ağrı, vazodilatasyon, anoreksi, diyare, ağız kuruluğu,dispepsi, geğirti, gaz, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik,lokal boğaz irritasyonu, ağız ülseri, bulantı, kusma, hiperlipidemi,kilo kaybı, miyalji, anksiyete, sirkumoral parestezi, baş dönmesi,hiperestezi, uykusuzluk, parestezi, periferal parestezi, somnolans,artan öksürük, faranjit, makülopapüler kızarıklık, prurit, kızarıklık,isilik, terleme, tat alma bozukluğu görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Yukarıda kontrendike olduğu bildirilen ilaçlarla ritonavir birlikte uygulanmamalıdır.

Doz Önerisi:

 Norviroral yoldan uygulanır ve tercihen gıdalarla alınmasıönerilir.Erişkinler: Erişkinler için önerilen ritonavir dozu ağız yoluyla günde 2 kez 600 mg’dir. Ritonavir tedavisine günde 2 kez en az 300 mg doz ile başlanmalı ve günde 2 kere 100 mg doz artışı ile günde 2 kere 600 mg’ye kadar doz artırılmalıdır.Pediatrik Hastalar: Ritonavir diğer antiretroviral ajanlar kombine halde kullanılmamalıdır. Önerilen ritonavir dozu günde 2 kez ağız yoluyla 400 mg/m2’dir ve günde 2 kere 600 mg’yi aşmamalıdır. Ritonavir 250 mg/m2doz ile başlatılmalı ve 2-3 günlük intervalde günde 2 kez 50 mg/m2’ye artırılmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...