Norvir

Norvir

Oral Çö-zelti

Abbott

Ritonavir

Ambalaj: 280 mg/mLx240 mL’lik şişe.

Norvir

Yumuşak Kapsül

Ritonavir

Ambalaj: 100 mgx84 Kapsül içeren 4 şişede toplam 336 Kapsül.

Endikasyon: Hastalığın gelişimiyle ilgili klinik ve/veyaimmünolojik bilgilere gö-re tedavinin yerindeliği saptandığındatek başına veya nükleozid analog/analoglarla kombinasyon halindeHIV enfeksiyonlu hastaların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ritonavire aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir. Ritonavirin aşağıdaki ilaçların plazma konsantrasyonlarındabüyük artışlar meydana getirmesi beklenir: Amiodaron, astemizol,bepridil, bupropion, sisaprid, klozapin, dihidroergotamin, enkainid,ergotamin, flekainid, meperidin, pimozid, piroksikam, propafenon,propoksifen, kinidin, rifabutin ve terfenadin. Bu ilaçların aritmiler,hematolojik anormallikler, nö-betler veya diğer potansiyel ciddiadvers etkiler gibi bilinen riskleri vardır. Bu ilaçlar ritonavirile birlikte uygulanmamalıdır. Ayrıca, aşırı sedasyon ve solunumdepresyonuna yol açma potansiyeli nedeniyle alprazolam, klorazepat,diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, triazolam ve zolpidemritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır.

Uyarılar: Ürtiker, hafif deri erüpsiyonları, bronkospazmve anjiyoödemi içeren alerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir. Ayrıcaanafilaksi ve StevensJohnson sendromunun nadir olguları da raporedilmiştir. Hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda bu ilacınuygulanması sırasında dikkatli olunmalıdır.Gebelerde ancak potansiyel yararlarıpotansiyel risklerinden kesin olarak ağır basarsa kullanılmalıdır.Anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Ritonavirin bebekgelişimindeki etkileri bilinmediğinden, emziren annelerde ancakpotansiyel yararları potansiyel risklerine ağır basarsa kullanılmalıdır.Hastalara, ritonavir tedavisinin cinsel ilişki veya kan kontaminasyonuyoluyla HIV’i başkalarına bulaştırma riskini azaltmadığı bildirilmelidir.

Yan Etkileri: Karın ağrısı, asteni, ateş, başağrısı, ağrı, vazodilatasyon, anoreksi, diyare, ağız kuruluğu,dispepsi, geğirti, gaz, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik,lokal boğaz irritasyonu, ağız ülseri, bulantı, kusma, hiperlipemi,kilo kaybı, miyalji, anksiyete, sirkumoral parestezi, baş dönmesi,hiperestezi, uykusuzluk, parestezi, periferal parestezi, somnolans,artan öksürük, farenjit, makülopapüler kızarıklık, prürit, kızarıklık,isilik, terleme, tat alma bozukluğu görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Yukarıda kontrendike olduğubildirilen ilaçlarla ritonavir birlikte uygulanmamalıdır.

Doz Önerisi: Norviroral yoldan uygulanır ve tercihen gıdalarla alınmasıönerilir.Erişkinler: Erişkinler için önerilen ritonavir dozu ağız yoluylagünde 2 kez 600 mg’dir. Ritonavir tedavisine günde 2 kez en az 300 mgdoz ile başlanmalı ve günde 2 kere 100 mg doz artışı ile günde 2 kere600 mg’ye kadar doz artırılmalıdır.Pediyatrik Hastalar: Ritonavir diğer antiretroviralajanlarla kombine halde kullanılmamalıdır. Önerilen ritonavirdozu günde 2 kez ağız yoluyla 400 mg/m2’dir ve günde 2 kere600 mg’yi aşmamalıdır. Ritonavir 250 mg/m2doz ile başlatılmalıve 2-3 günlük intervalde günde 2 kez 50 mg/m2’ye artırılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.