Piyeloseptyl

Piyeloseptyl

Film Tablet

Biofarma

Nitrofurantoin

Ambalaj: 100 mgx30 tablet.

Piyeloseptyl

Kapsül

Nitrofurantoin

Ambalaj: 50 mgx30 kapsül.

Piyeloseptyl

Süspansiyon

Nitrofurantoin

Ambalaj: 25 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Endikasyon: Akut vekronik piyelit, piyelonefrit, sistit, üreterit, üretrit, prostatit,bakteriüri tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Anüri,oligüri, böbrek yetmezliği, 1 aydan küçük bebeklerde, glukoz6-fosfatdehidrogenaz eksikliği ve nitrofurantoine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ve karaciğeryetersizliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Nitrofurantoin tedavisi gö-renleralkol kullanmamalıdır. Nitrofrantoinle tedavide akut, subakutve kronik pulmoner duyarlık reaksiyonları gözlenmiştir. Bu reaksiyonlargö-rülürse ilaç kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.Emziren annelerde kullanılacağızaman emzirmeye son verilmelidir.

Yan Etkileri: Akut, subakutve kronik pulmoner sensitivite reaksiyonları gö-rülebilir. Akutakciğer reaksiyonlarında artış, titreme, öksürük, gö-ğüs ağrısı,dispne, akciğer infiltrasyonu, plevra eksudazyonu ve eozinofiligö-rülür. Giderek artan fenalık hissi, efora bağlı dispne, öksürükve akciğer fonksiyonlarının bozulması genel belirtilerdir. İştahsızlık,bulantı, kusma ve ishal gö-rülebilir. Eritem, kaşıntı, ürtiker, dermatitgibi alerjik reaksiyonlar gö-rülebilir. Nadir olarak nö-ropati,baş dönmesi, baş ağrısı, nistagmus, alopesi, kas ağrıları, hipotansiyonbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Nitrofurantoin,nalidik asit ve oksolinik asitle birlikte kullanılmamalıdır.Magnezyum trisilisat nitrofurantoinlebirlikte verildiğinde emilim oranı azalır. Probenesid ve sülfinpirazongibi ürikozürik ilaçlar nitrofurantoinin renal tübüler sekresyonunuinhibe edebilir, bu yüzden nitrofurantoinin serum düzeyleri yükselebilir.

Doz Önerisi: Piyeloseptyl Film Tablet: Büyükler ve ergenlik çağındaki ve daha büyük çocuklariçin olağan doz, akut bakteriyel üriner enfeksiyonların tedavisinde 6 saatara ile günde 4 kez 50-100 mg (1/2-1 tablet); duyarlı bakterilerin neden olduğuakut komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarının çoğu günde 3 kezde 50 mg(1/2 tablet) verilerek tedavi edilebilir.Tedaviye en az bir hafta ve idrar steril hale geldiktensonra en az 3 gün devam edilmelidir. Büyükler için günlük total doz 600 mg’ıveya 10 mg/kg’yi geçmemelidir. Üriner enfeksiyonların profilaksisi veya kroniküriner enfeksiyonlarda suppresif tedavisinde büyükler için olağan doz, geceyatarken 50-100 mg’lik tek dozdur (1/2-1 tablet). Tabletler yemek arasında veyayemek saati dışında alınıyorsa bir bardak sütle alınmalıdır.PiyeloseptylKapsül: Büyüklerdegünde 4 kez 6 saat ara ile 50-100 mg uygulanır.Komplike olmayan üriner sistemenfeksiyonlarında düşük dozaj ö-nerilir.Çocuklarda 5-7 mg/kg/gün hesabıyladoz dörde bö-lünerek 6 saat ara ile verilir. Tedaviye en az 1 haftaveya idrar steril hale geldikten sonra en az 3 gün devam edilmelidir.uzun süreli supresif tedavi için büyüklerde gece yatarken 50-100mg’lik tek doz; çocuklarda 1 mg/kg/gün’lük dozaj tek veya iki dozda verilir.Yemek arasında veya süt ile alınmalıdır.

Endikasyon: Aterosklerotik hastalık öyküsü olan hastalarda(inmefelç, miyokart enfarktüsü periferik arter hastalığı) ikincilaterosklerotik vasküler olayların (miyokart enfarktüsü, inmefelç ve vaskülernedenli ölüm) önlenmesinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Klopidogrele karşı aşırı duyarlık, peptik ülser veintrakraniyal hemoraji gibi aktif patolojik kanamalar.

Uyarılar: Travma, cerrahi veya diğer patolojik şartlar nedeniyle kanamaartışı riski altında olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Klopidogrelkanama süresini uzatır. Hastalara, klopidogrel aldıkları takdirde kanamanındurdurulmasının normalden daha uzun süre alacağı ve olağan dışı kanamalarıderhal hekimlerine bildirmeleri gerektiği belirtilmelidir. Gebelikte ancakaçıkça endike olduğu takdirde kullanılmalıdır. İlacın emziren kadın için önemidikkate alınarak, emzirmenin ya da ilacın kesilmesi konusunda bir kararavarılmalıdır.

Yan Etkileri: Gastrointestinal hemoraji, intrakraniyal hemoraji, karınağrısı, dispepsi, gastrit, konstipasyon, döküntü görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Asetilsalisilik asitin ve klopidogrelin kronik eşzamanlıuygulamasının güvenli olup olmadığı saptanmamıştır. Heparin ile kombinasyonungüvenirliği saptanmamış olup, eşzamanlı uygulama dikkatle yapılmalıdır.Varfarin ile birlikte uygulanmasının güvenilir olup olmadığı saptanmamıştır.Klopidogrel ve naproksenin eşzamanlı uygulaması gizli gastrointestinal kankaybını artırmıştır.

Doz Önerisi: Önerilen günlük tedavi dozu, günde bir kez, tek dozda 75mg'lik tablettir. Yemeklerle birlikte veya yemek aralarında alınması önerilir.Yaşlı hastalar ve böbrek yetmezliğinde kullanımında doz ayarlanması gerekmez.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.