Premelle 2.5 mg

Premelle 2.5 mg

Draje

Wyeth

Konjuge estrojenler0.625 mg, medroksiprogesteron asetat 2.5 mg

Ambalaj: 28draje.

Premelle 5 mg

Draje

Konjuge estrojenler0.625 mg, medroksiprogesteron asetat 5 mg

Ambalaj: 28draje.

Premelle Cycle

Draje

Koyuvişne draje: Konjuge estrojenler 0.625 mg, Mavi draje: Konjuge estrojenler0.625 mg, medroksiprogesteron asetat 5 mg

Ambalaj: 14koyu vişne draje (Premarin 0.625 mg) ve 14 mavi draje (Premelle 5 mg).

Premelle Cycle 10 mg

Draje

Koyuvişne draje: Konjuge estrojenler0.625 mg. Yeşil draje: Konjuge estrojenler 0.625 mg, medroksiprogesteronasetat 10 mg

Ambalaj: 14koyu vişne draje (Premarin 0.625 mg) ve 14 yeşil draje (Premelle 10 mg).

Premelle Lite 0.3

Draje

Konjuge estrojenler0.3 mg, medroksiprogesteron asetat 1.5 mg

Ambalaj: 28draje.

Premelle Lite 0.45

Draje

Konjuge estrojenler0.45 mg, medroksiprogesteron asetat 1.5 mg

Ambalaj: 28draje.

Endikasyon: Uterusutam olan kadınlarda estrojen eksikliğine bağlı orta şiddette veşiddetli vazomotor semptomların, atrofik vajinit ve atrofik üretritsemptomlarının önlenmesinde ve menopoz sonrası kemik kaybının önlenmesindekullanılır.

Kontra Endikasyon: Bilinen veya kuşkulanılan memekanseri, estrojene bağlı neoplazi veya gebelik, teşhis edilmemişanormal genital kanama, aktif trombofilebit veya tromboembolikbozukluklar, karaciğer fonksiyon bozukluğu veya has-talığı ve bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Bazı çalışmaların sonuçları,uzun süre ve yüksek dozlarda hormon replasman tedavisi (HRT) uygulanankadınlarda, meme kanseri gö-rülme sıklığında artış olduğunu düşündürmektedir.Menopoz sonrası estrojen alan kadınlarda safra kesesi hastalığıriskinde artış bildirilmiştir. Estrojen/progestajen kombinasyonununsürekli tedavisi ile kan basıncında artış gö-rülebildiğinden, kanbasıncının düzenli olarak kontrolü önerilmektedir. Kısmi veya tamgörme kaybı, ani proptoz, diplopi veya migren gö-rülmesi halinde tedaviyeson verilmelidir. Estrojen/progestajen kombinasyonu tedavisibelli oranda sıvı retansiyonuna yol açabileceğinden, bundan etkilenebilecekastım, epilepsi, migren, kalp ve böbrek yetmezliği durumlarında dikkatlikullanılmalıdır. Estrojen/progestajen kombinasyonu glukoz toleransınıdeğiştirebildiğinden diyabetik hastalarda dikkatli olunmalıdır.Laktasyonda ilaç kullanımı ancak çok gerekli olduğu durumlarda yapılmalıdır.Anne sütü alan bebeklerdeki etkisi henüz saptanmamıştır.

Yan Etkileri: Vajinal kanama, memelerde büyüme,ağrı ve duyarlık, bulantı, karın ağrısı, şişkinlik, kolelitiyaz/kolestatiksarılık, alopesi, dö-küntü, hirsutizm, pruritus, görme bozuklukları,baş ağrısı, sinirlilik, vücut ağırlığında değişme, ödem, porfirideşiddetlenme, pankreatit, PMS benzeri genitoüriner rahatsızlıklarbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Oral kontraseptiflerle birlikteuygulanması sırasında rifampin,estrojen aktivitesini azaltabilir.Bu etkileşmenin konjuge estrojenler için geçerli olup olmadığı bilinmemektedir.Fenitoin de aynı etkileşme nedeniyle estrojen düzeyini düşürebilir.

Doz Önerisi: Premelle Draje: Halen menstrüasyon görmekte olan kadınlarda tedaviyekanamanın birinci gününde başlanması önerilse de, menopoz dö-nemindekibirçok kadında, tedaviye uygun herhangi bir zamanda başlanabilir.TedaviyePremelle 2.5 mgveyaPremelle 5 mgile başlanabilir. Kanamasız siklusun gerçekleştirilmesiistenen kadınlarda tedaviyePremelle 5 mgile başlanması uygundur. Bu şekilde uygulananbir tedavide amenore gö-rüldükten sonra veya tedaviden sonraki 12ay içindePremelle 2.5 mg’yegeçilmesi uygundur. Dozun düşürülmesi ile kanamaortaya çıkarsa tekrarPremelle 5 mg’yedö-nüş yapılabilir.

Premelle Lite Draje: Paketler arasında ara verilmeksizinhergün birer adetPremelledraje alınmalıdır. Orta şiddette ve şiddetli vazomo-torsemptomların, estrojen eksikliğine bağlı atrofik vajinit ve atrofik üretrittedavisinde uygulamayaPremelle Lite 0.45/1.5 mgile başlanmalıdır. Menopoz sonrasıosteoporozun önlenmesinde, vazomotor semptomları olan kadınlarda tedaviyePremelle Lite 0.45/1.5 mgile başlanmalıdır. Vazomotorsemptomu az olan veya hiç olmayan kadınlarda tedaviyePremelle Lite 0.3/1.5 mgile başlanmalıdır.Osteoporozun önlenmesinde uzunsüreli kullanım gereklidir.

Endikasyon: Kan basıncıyüksekliği, anjina pektorisin erken tedavisi ve kronik koroneryetmezliğin uzun süreli tedavisi, hiperkinetik kalp sendromu, çeşitlinedenlerle meydana gelen uyarı bozukluklarında, özellikle ventrikülerve supraventriküler ekstrasistoller, atrium fibrilasyonu ve fletterive ayrıca stres sonucu sempatik duyarlığın önlenmesinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Kardiyojenikşok, II. ve III. derecedeki AV blokları ve dekompanse kalp yetmezliğindekontrendikedir.

Uyarılar: 1. derece AV blok, kan basıncının 100/60 mmHg olduğuve daha düşük bulunduğu olgular, bradikardiler, katekolamini etkileyenbazı maddelerle (örn. rezerpin) aynı zamanda verilmesi, metabolikasidozlu hastalar ve kalp yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.Narkoz sırasındabreseptör blokerlerlenarkotiklerin kardiyak etkileri (negatif inotropi) özellikle gözönünde tutulmalıdır.bblokerlerameliyatlardan önce bile mümkün olduğunca kesilmemelidir. Yorgunlukhallerinde ve özellikle ilaçla birlikte alkol alındığında hastalarınreaksiyon yeteneği azalacağından taşıt kullanan hastalar uyarılmalıdır.Gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Ara sırakan basıncının düşmesi, bradikardi, gastrointestinal bozukluklar,depresyon halleri, yorgunluk ve bronkospazm gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: İnsülinve diğer antidiyabetik ajanların hipoglisemik etkileri hafifçepotansiyelize olabilir.Asebutololun negatif inotropik etkisi anestezisırasında gö-z ö-nünde tutulmalıdır. Asebutolol, bazı kalsiyum antagonistleri(örn. verapamil) veya diğer antiaritmik maddeler ile beraber ve hemensonrasında verilmemelidir. Kardiyojenik şok riskinden ötürü, asebutololtedavisi sırasında IV verapamil verilmemelidir. Birlikte kullanıldığındadiğer antihipertansiflerin etkisinin potansiyelize olacağıunutulmamalıdır.

Doz Önerisi: Tedaviye günde 2x1 Tabletle başlanır. Bu doz, genelliklesürekli tedavi dozu olarak yeterlidir. Yetmediği durumlarda anjinapektoris ve kalp ritm bozukluklarında 3-4x1 tablete, istisnai olgulardada 4x1.5 tablete çıkılabilir. Hiperkinetik kalp sendromlarında kuralolarak günde 2-3x1 Tablet yeterlidir. Tabletler yemeklerden önceçiğnenmeden bir miktar su ile alınır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.