Preterax

Preterax

Tablet

Servier

Perindopril 2 mg,indapamid 0.625 mg

Ambalaj: 30tablet.

Endikasyon: Esansiyel hipertansiyonun birincibasamak ve sürek tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Potasyum tutucu diüretiklerlepotasyum ve lityum tuzları ile birlikte kullanım, bilateral renalarter stenozu veya işlev gö-ren tek böbrek bulunması, artmış potasyumdüzeyleri. Perindoprile aşırı duyarlık, önceden anjiyotensin dö-nüştürücüenzim inhibitör tedavisiyle ilişkili gö-rülen anjiyonö-rotiködem (Quincke ödemi) öyküsü, gebelik, emzirme.Sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık,ağır böbrek yetersizliği, karaciğer ensefalopatisi veya ağır karaciğeryetersizliği, düşük potasyum düzeyleri.

Uyarılar: ACE inhibitörleriyle tedaviedilen hastalarda, nadiren yüzde, ekstremitelerde, dudaklarda,dilde, glottiste ve/veya larenkste anjiyonö-rotik ödem gö-rülebilir.Anjiyonö-rotik ödem larenks ödemiyle birlikte ise öldürücü olabilir.Karaciğer hastalığı bulunan hastalarda tiyazit diüretikler veilişkili maddeler karaciğer ensefalopatisine yol açabilir. İlacındozu, böbrek yetersizliğinin derecesine gö-re ayarlanmalıdır.

Yan Etkileri: Baş ağrıları, asteni, sersemlikhissi, duygulanım dalgalanmaları ve/ve-ya uyku bozuklukları,kramplar, ortostatik olan veya olmayan hipotansiyon, cilt dö-küntüleri,gastralji, iştahsızlık, bulantı, karın ağrısı, ACE inhibitörlerinebağlı ilacın kesilmesiyle kaybolan öksürük, çok nadir olarak anjiyonö-rotiködem, karaciğer yetersizliği olanlarda karaciğer ensefalopatisiriski, konstipasyon ve çok nadiren pankreatit.

İlaç Etkileşimleri: Lityum, spironolakton, triamteren,potasyum tuzları, astemizol, bepridil, eritromisin IV, halofantrinpentamidin, sultoprid, terfenadin, vinkamin ile birlikte kullanılmasıönerilmez. İnsülin, hipoglisemik sülfonilüreler, baklofen, NSAIilaçlar, yüksek doz salisilatlar, trisiklik andidepresanlar, nö-roleptikler,kortikosteroidler, tetrakosaktid, amfoterisin B (IV), glukokortikoidler,mineralokortikoidler (sistemik yolla verilen), uyarıcı laksatifler,kalp glikozidleri, amilorid, kinidin, hidrokinidin, disopramid,amiodaron, bretilyum, sotalol, metformin, iyodine (veya iyotlanmış)kontrast maddeler, kalsiyum (tuzları), siklosporinler ile birliktekullanımında dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: Tercihen sabahları günde tek doz olarak kullanılır.Kan basıncının kontrol altına alınamadığı durumlarda günlük doz 2tablete çıkarılmalıdır.Yaşlılarda tedaviye günde 1 Tablet ile başlanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.