Prograf

Prograf

Enfüzyon Solüsyonu

Eczacıbaşı

Takrolimus

Ambalaj: 5 mg/1 mLx10 ampul.

Prograf

Kapsül

Takrolimus

Ambalaj: 1 mgx50 Kapsül

: : 5 mgx50 kapsül.

Endikasyon: Allojenikkaraciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalar ile konvansiyonel immünsüpresiftedavilere dirençli olan karaciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalardaorgan reddinin önlenmesinin primer immünsüpresyonunda kullanılır.

Kontra Endikasyon: Takrolimusa ve makrolid immünsüpresiflere aşırıduyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır. Gebelerde kullanımıkontrendikedir.

Uyarılar: Takrolimus tedavisinin başlamasına ve uygulananimmünsüpresif tedavide değişiklik yapılmasına sadece immünsüpresiftedavi ve organ nakli uygulanmış hastaların tedavisinde uzmanlaşmışhekimler karar vermelidir.Takrolimus tedavisine, yeterli laboratuvarve tıbbi destek olanaklarının ve uzmanlaşmış personelin bulunduğumerkezlerde başlanmalıdır. Sürek tedavisinde sorumlu olan hekim,hasta izleminde gerekli olan her türlü konuda tam olarak bilgilendirilmelidir.Takrolimus anne sütüne geçtiğinden, emzirme önerilmez.

Yan Etkileri: Altta yatan ciddi bir hastalığınvarlığı ve başka ilaçların da kullanımı nedeniyle, immünsüpresifilaç kullanımı sırasında yan etkilerin saptanması güçtür.

İlaç Etkileşimleri: Takrolimusun tam kan/plazma konsantrasyonunu;klotrimazol, flukonazol ve ketokonazol gibi imidazol grubu antimikotikilaçlar, klaritromisin ve eritromisin gibi makrolid antibiyotikler,danazol, metilprednizolon ve omeprazolün artırdığı, rifampisininise azalttığı bildirilmiştir. Amfoterisin B veya ibuprofen ile kombinekullanım durumlarında nefrotoksisitenin arttığı gözlenmiştir.Takrolimus ile birlikte uygulandığında siklosporinin yarıömrüuzar ve ayrıca sinerjistik nefrotoksik etkiler oluşabilir. Bromokriptin,kortizon, dapson, ergotamin, etinilestradiol, gestoden, itrakonazol,josamisin, lidokain, mefenitoin, mikonazol, midazolam, nikardipin,nifedipin, nilvadipin, noretindron, kinidin, tamoksifen, (triasetil)oleandomisin ve verapamil gibi maddeler takrolimusun metabolizmasınıazaltabilir ve takrolimusun tam kan ve plazma konsantrasyonununyükselmesine neden olabilir. Fenobarbital, fenitoin, rifampisin,karbamazepin, metamizol ve izoniyazid gibi ilaçlar ise takrolimusunmetabolizmasını hızlandırarak tam kan ve plazma konsantrasyonunundüşmesine neden olabilir. Greyfurt suyu içilmemelidir. Oral antikoagülanve oral antidiyabetik gibi ilaçlarla etkileşebilir. Canlı attenüeaşılardan sakınılmalıdır. Nefrotoksik ve nö-rotoksik olabildikleribilinen aminoglikozidler, amfoterisin B, giraz inhibitörleri,vankomisin, kotrimoksazol, nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar,gansiklovir veya asiklovir gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığındatoksik etkiler artabilir. Amilorid, triamteren ve spironolaktongibi potasyum tutucu diüretiklerin kullanımından ve fazla miktardapotasyum alımından kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: Uygulamaya oral yoldan, gerekirse intranazalgastrik tüp yolu ile başlanır. Günlük dozun ikiye bö-lünerek uygulanmasıönerilir. Kapsüller bir miktar sıvı -tercihen su ile yutulmalıdır.Emilimin maksimum olabilmesi için, Kapsüller aç karnına veya yemektenen az 1 saat önce veya yemekten 2-3 saat sonra alınmalıdır. Orta derecedeyağlı bir yemekle birlikte alındığındaPrograf‘ın oral biyoyararlanımı ve emilimibelirgin olarak azalır. Hastanın klinik durumu ağızdan ilaç kullanımınauygun değilse, başlangıçta IV enfüzyon tedavisi gerekebilir.Erişkinlerde Primer İmmünosüpresyonDozu: Oral takrolimustedavisi başlangıç dozu, karaciğer transplantasyonlarında gündevücut ağırlığının kg’si başına 0.10-0.20 mg ve böbrek transplantasyonlarındagünde vücut ağırlığının kg’si başına 0.15-0.30 mg’dir. Karaciğertransplantasyonu uygulandıktan 6 saat ve böbrek transplan-tasyonuuygulandıktan 24 saat içerisinde uygulama derhal başlatılmalıdır.Hastanın klinik durumu oral uygulamaya uygun değilse, sürekli 24saatlik enfüzyon şeklinde IV takrolimus tedavisine başlanmalıve karaciğer transplantasyonlarında vücut ağırlığının kg’si başına0.01-0.05 mg ve böbrek transplantasyonlarında vücut ağırlığınınkg’si başına 0.05-0.10 mg uygulanmalıdır.Pediyatrik HastalardaPrimer İmmünosüpresyon Dozu: Genellikle, pediyatrik hastalarda erişkinlerleaynı kan düzeylerini elde edebilmek için erişkinlere uygulanandozların 1.5-2 katının uygulanması gerekir. Pediyatrik hastalardaoral başlangıç tedavisiyle ilgili deneyim kısıtlıdır. Karaciğerve böbrek transplantasyonunda başlangıç dozu, günde ikiye bö-lünmüşolarak kg başına 0.3 mg’dir. Bu doz oral olarak verilemezse, karaciğertransplantasyonlarında günde kg başına 0.05 mg ve böbrek transplantasyonlarında0.1 mg sürekli 24 asatlik enfüzyon şeklinde uygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.