Proleukin

Proleukin

Flakon

Roche

Aldeslö-kin 18x106IU/ml

Ambalaj: 1flakon.

Endikasyon: Metastatikrenal hücreli karsinom tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: ECOG performansdurumu 2’den yüksek olanlarda; ECOG performans durumu 1 veya dahayüksek olan, metastatik hastalığın birden fazla organda gö-rüldüğüve primer tümö-rün ilk tanısıyla hastanın aldeslö-kin tedavisi içindeğerlendirildiği zaman arasındaki sürenin 24 aydan az olması koşullarınınaynı anda gö-rüldüğü hastalarda; ciddi kardiyak hastalıkla ilgilikanıtlar veya anlamlı bir öyküsü bulunan hastalarda; antibiyotiktedavisi gerektiren ciddi aktif enfeksiyonlu hastalarda; dinlenmesırasında pO2<60 mm Hg olan hastalarda; daha önceden majörorgan disfonksiyonu olan hastalarda, beyin metastazları başarılıbir şekilde tedavi edilmiş olan (negatif BBT, nö-rolojik açıdan stabil)hastalar hariç, SSS metastazı veya konvülsiyonları olan hastalarda;aldeslö-kine karşı aşırı duyarlık öyküsü bilinenlerde kontrendikedir.Ek olarak, lö-kositi <4000/mm3, trombositi 100000/ mm3 ve HCT <%30olan hastalara; serum bilirubini ve kreatinini normalin dışındaolan hastalara; organ allograftları olan hastalara; kortikosteroidgerektirebilecek hastalara ve daha önceden otoimmün hastalığıolan hastalara uygulanmaması önerilir.

Uyarılar: Sadece kanser kemoterapisindekullanılan ilaçlar üzerinde deneyimli olan uzman bir hekim gö-zetimialtında kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Hafif ileorta derecede hipotansiyon, bazan hafif ile ileri derecede taşikardi,anjina pektoris ve nadiren tromboz, hipertansiyon, çarpıntı, geçiciEKG değişiklikleri, miyokard enfarktüsü, pulmoner embolizm, flebit,üre ve serum kreatininde yükselmeyle birlikte hafif ile ileri derecedeoligüri; nadiren hematüri, hafif ile ileri derecede dispne, hafifile ileri derecede hiperbilirubinemi, karaciğer transaminazlarıve alkali fosfatazda hafif ile ileri derecede yükselme, kusmaylabirlikte veya tek başına hafif ile ileri derecede bulantı, hafifile orta derecede diyare, anoreksi, hafif ile ileri derecede anemi,hafif ile ileri derecede eritem ve dö-küntü, bazan hafif ile orta derecedekonjunktivit, mukozit, hafif ile ileri derecede kaşıntı, deri eksfoliasyonu,vitiligo, hafif ile orta derecede kilo artışıyla birlikte ödem,titreme veya tek başına hafif ile ileri derecede ateş, kırıklık halive yorgunluk görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Aldeslö-kinSSS fonksiyonunu etkileyebilir. Bu nedenle santral olarak etkiliilaçlar birlikte verildiğinde etkileşim olabilir. Hepatotoksik,nefrotoksik, miyelotoksik veya kardiyotoksik etkileri olan ilaçlarlabirlikte verildiğinde, aldeslö-kinin bu sistemler üzerindeki toksisitesiartabilir. Birlikte verilen glukokortikosteroidler, aldeslö-kininaktivitesini azaltabilirler.bblokerler gibi antihipertansif ilaçlar aldeslö-kinlegö-rülen hipotansiyonu artırabilirler. Aldeslö-kin uygulamasındansonra kontrast madde kullanılması, aldeslö-kin uygulamasının ardındangö-rülen toksisite tablosunun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Doz Önerisi: Metastatik renal hücreli karsinom olan erişkinlerde5 gün süreyle sürekli IV enfüzyon şeklinde 24 satte m2 başına 18x106IU (1 mg), bundan sonraki 2-6 gün ilaçsız geçirilir, daha sonra 5 gündaha sürekli IV enfüzyon şeklindeProleukinverilir ve ilaçsız 3 hafta geçirilir.Bu, bir endüksiyon siklusunu oluşturur. Birinci siklusun 3 haftalıkbekleme dö-neminden sonra ikinci bir endüksiyon siklusu verilmelidir.Yanıt veren hastalarda veya hastalığı stabilize olan hastalarda,4 haftalık aralıklarla 4 adede kadar sürek siklusu (5 gün süreylesürekli enfüzyon şeklinde 24 saatte m2 başına 18x106 IU) uygulanabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.