İntörnlere Maaş 15 Eylül'den Sonra Başlıyor!

İntörnlere Maaş 15 Eylül'den Sonra Başlıyor!

Ankara - Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce kararlaştırılan tıp fakültelerindeki intörn öğrencilere maaş ödenmesi ile ilgili yasal mevzuat tamamlandı.

Ankara - Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce kararlaştırılan tıp fakültelerindeki intörn öğrencilere maaş ödenmesi ile ilgili yasal mevzuat tamamlandı. Bakanlık tarafından yeni yayımlanan genelgeye göre maaşlar 15 Eylülden sonra ödenmeye başlanacak. Genelgede ödemelerin esas ve usulleri belirlenerek genelgeyle duyuruldu. Genelgeye göre, tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında belirtilen kurallar kapsamında maay ödemesi yapılacak.

Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgenin tam metnini okurlarımızın dikkatine sunuyoruz:

Tıp Fakültesi Öğrencilerine İntörn Eğitimi Döneminde Uygulama Çalışmaları Karşılığında Ödenecek Ücrete İlişkin Usul Ve Esaslar

Amaç

Madde 1- (1) Bu düzenlemenin amacı, Türk vatandaşı olup, üniversitelerin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dahil) Türkiye'de bulunan tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden ödenecek ücrete ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 (1) Bu usul ve esaslar, Devlet ve vakıf üniversiteleri (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dâhil) tıp fakültelerinin uygulama ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği birimlerde intörn olarak uygulama çalışması yaptırılanları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu usul ve esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 (1) Bu usul ve esaslarda yer alan;

  • İntörn: Üniversitelerin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dâhil) tıp fakültelerinin altıncı yıl müfredat programları çerçevesinde uygulama eğitimine başlamaya hak kazanmış Türk vatandaşı olan öğrencilerini,
  • Ücret: İntörnlere, intörn eğitim döneminde 4.350 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ayın 15'inde ödenecek tutarı,
  • Uygulama ve araştırma merkezi; kapsama dâhil tıp fakültelerinin uygulama ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği birimleri, ifade eder.

Ücrete İlişkin Hususlar

Madde 5- (1) İntörnlere, üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinin bilim/anabilim dallarında öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ücret ödenir.

  • Ücret, intörn eğitim dönemine başlanılan tarihten itibaren eğitim dönemi süresince ve her halükarda on iki ayı geçmemek üzere ilgili kurum bütçesinin “01.5.1.04” ekonomik kodundan tıp fakültelerince ödenir. Bu ödeme, uygulama çalışmasının yapılmasını müteakip olarak her ayın 15'inde intörn adına açılan banka hesabına yatırılır.
  • İntörnlük döneminde yapılan uygulama çalışmalarına karşılık olarak ücret ödenmesi 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanmasını gerektirmez.
  • Bu kapsamda ücret ödenen intörnler hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır ve 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı gibi değerlendirilir. Sigorta prim oranı %1 olup, bu primin tamamı ücret ödemesini yapan ilgili kurum bütçesinden tıp fakültelerince karşılanır. İntörnlerin aylık prime esas kazanç tutarı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katıdır.
  • İntörnlere ödenecek ücretten damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz.
  • 2012 yılı için intörn ücreti ödeme döneminin başlama tarihi 15 Eylül 2012’dir.

Takip eden yıllar için intörn ücreti ödeme döneminin başlama tarihi olarak üniversiteler tarafından belirlenen intörn eğitim dönemine başlama tarihi esas alınır.

Diğer Hususlar

Madde 6- (1) İntörnlerin sigortalılık bildirimlerinin, üniversitenin ücret ödemesini yapacak ilgili birimi tarafından ve intörn eğitimine başlama tarihinden önce yapılması zorunludur.

  • İntörnlere bu usul ve esaslar kapsamında yapılacak ödemeler burs, kredi ve benzeri ödemelerle ilişkilendirilmez ve almakta oldukları burs, kredi ve benzeri ödemelerin kesilmesi sonucunu doğurmaz.
  • İntörn eğitim döneminin başlangıç ve bitiş aylarında, ilgili ayda çalışılan süreyle orantılı olarak ücret ödenir.

Yürürlük

Madde 7- (1) Bu usul ve esaslar, 15 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- (1) Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca müştereken belirlenen bu usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülür.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...