Aksef

Aksef

Flakon IM/IV

Nobel

Sefuroksim sodyum

Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü Ampul

: : 750 mgx1Flakon ve 6 mL’lik çö-zücü Ampul.

Eşdeğeri:

MultisefFlakon: 250 mgx 1 Flakon, 750mgx1 Flakon(Mustafa Nevzat);Zinnat Flakon: 250 mgx 1 Flakon, 750 mgx1 Flakon(GSK).

Aksef

Film Tablet

Sefuroksim aksetil

Ambalaj: 250 mgx20 tablet

: : 500 mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri:

CefaksFilm Tablet: 250 mgx20Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet- (Deva);Cefatin Lak Tablet: 250 mgx20 Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet-(Roche);Enfexia Film Tablet: 250 mgx20 tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet-(Bilim);Oraceftin Film Tablet: 500 mgx10 ve 20 tablet (Fako);Sefaktil Film Tablet: 250 mgx20 Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet- (Drogsan);SefuroksFilm Tablet: 500mgx10 tablet (Eczacıbaşı);ZinnatTablet: 250 mgx20 Tablet, 500mgx10 ve 20 Tablet-(GSK).

Endikasyon: Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşiyektazi, bakteriyel pnö-moni, akciğer absesi, ameliyatsonrası gö-ğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibiüriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yaraenfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvarhastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemive menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyelve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışıolduğunda profilaktik olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Tedaviye başlamadan önce hastanınpenisilinlere, sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisininolup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlüdiüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozdasefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliğibildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlakgerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden,emziren annelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar gö-rülmüştür.Nadiren psö-domembranöz kolit gö-rüldüğü rapor edilmiştir. Seyrekolarak baş ağrısı gö-rülmüştür. Nadiren erythema multiforme, StevensJohnsonsendromu, toksik epidermal nekrolizis (ekzantematik nekrolizis)ve nadiren deri dö-küntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını içeren aşırı duyarlık belirtileri ve çok nadirenanafilaksi bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Aksef Flakon: Yetişkinler: Yetişkinlere her sekiz saatte bir 750 mg ile 1500 mgarasında 5-10 gün süre ile uygulanır. Komplikasyonsuz üriner sistemenfeksiyonlarında, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, dissemine gonokokalenfeksiyonlarda ve komplikasyonsuz pnömonide, her 8 saatte bir 750 mg dozundauygulanabilir. Şiddetli veya komplikasyonlu infeksiyonlarda, 8 saatte bir 1.5 gdoz uygulanır. Kemik ve eklem infeksiyonlarında, 8 saatte bir 1.5 g dozuygulanır. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda veya düşük duyarlılıklıajanların neden oldukları enfeksiyonlarda, her 6 saatte bir 1.5 g dozundauygulanabilir. Bakteriyel menenjitte, doz 8 saatte bir 3 g’yi geçmemelidir.Komplikasyonsuz gonokokal enfeksiyonlar için önerilen doz, IM yolla 1.5 g dır.Bu doz bölünerek iki farklı bölgeye tek seferde uygulanır. Profilaktik amaçlacerrahi işlemden yaklaşık olarak yarım ile bir saat önce IV yolla 1.5 guygulanması önerilir. Cerrahi işlemin süresine göre 8 saatte bir IM ya da IVolarak 750 mg dozunda uygulama yapılır. Açık kalp cerrahisi uygu-lamalarında,anestezi indüksiyonu sırasında ve izleyen 12 saatlik periyotlarda, IV yolla1.5 g uygulanması önerilir. Toplam doz 6 g’yi aşmamalıdır.Bebeklerde ve 3 aylıktan büyükpediyatrik hastalarda: Bu gruptaki hastalarda, sefuroksime duyarlımikroorganizmalar tarafından oluşturulmuş enfeksiyonlarda, günlük doz 50-100mg/kg olmalıdır. Bu doz 6 ya da 8 saat ara ile eşit dozlarda uygulanmalıdır.Çok şiddetli ve ciddi enfeksiyonlarda 100 mg/kg/gün uygulanmalıdır. Kemik veeklem enfeksiyonlarında günlük doz 150 mg/kg’dir. Bu doz dört eşit parçayabölünerek uygulanır.Bakteriyel menenjitte, önerilen günlük doz 200-240mg/kg’dir. Bu 6 ya da 8 saatte bir IV yolla uygulanmalıdır.Aksef FilmTablet: Yetişkinlerve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda önerilen doz günde 2 kez 250mg’dir. Daha ağır enfeksiyonlarda veya daha az duyarlı mikroorganizmalarınneden olduğu enfeksiyonlarda doz günde 2 kez 500 mg’ye çıkarılır.Komplike olmamış üriner sistem enfeksiyonlarında günde 2 kez 125mg önerilir. Üriner enfeksiyon olan bazı hastalarda doz günde 2 kez250 mg’ye çıkarılabilir. Genel olarak tedavi süresi 7 gündür (5-10gün arası).bhemolitikstreptokok enfeksiyonlarında, akut romatizmal ateş ya da akut glomerülonefrittensakınmak için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Optimum absorpsiyoniçin Tabletler yiyeceklerden sonra alınmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.