Anksen

Anksen

Kapsül

Sanovel

Klorazepat dipotasyum

Ambalaj: 5 mgx30 Kapsül

: : 10 mgx30Kapsül.

Eşdeğeri: TranxileneKapsül: 5 mgx30 Kapsül; 10 mgx30kapsül(SanofiAventis).

Endikasyon: Reaktif anksiyete, özellikle anksiyete ile beraberolan adaptasyon bozuklukları ve posttravmatik anksiyete; nevrozlarda(özellikle histeri, hipokondri, fobi) gö-rülen anksiyetenin ek tedavisi;ciddi veya ağrılı somatik hastalıklar ile beraber olan anksiyete;genel anksiyete ve anksiyeteye bağlı uykusuzluk; anksiyete atakları;delirium tremensin önlenmesi ve tedavisi ve alkol kesilme sendromundaendikedir.Panikhastalıkları bir endikasyon oluşturmaz.

Kontra Endikasyon: Bilinen benzodiyazepin allerjisi, dekompansesolunum yetmezliği, akut dar açılı glokom, Miyastenia gravis, ciddikaraciğer yetmezliği ve uyku apnesi.

Uyarılar: Benzodiyazepinler fiziksel ve psişik ilaç bağımlılığınayol açabilir. Tedavi süresi olarak 4-12 hafta aşılmamalıdır ve tedaviningünlük doz azaltılarak sonlandırılacağı (birkaç günden biriki haftayadeğişen süre içinde) konusunda hastayı uyarmak yararlı olabilir.Uzun süreli kullanım sonucunda tolerans gelişebilir. Özelliklebenzodiyazepin yatmadan önce alınıyorsa ve uyku süresi kısa ise(bir dış faktör etkisi ile erken uyanma), anterograd amnezi gö-rülebilir.Gebeliğin ilk üç ayında bu grup ilaçların reçete edilmesinden sakınılmasıuygundur. Gebeliğin son üç ayında, yenidoğanda solunum distresi veneonatal hipotoni gö-rülebileceği için yüksek dozlar reçete edilmemelidir.Eğer verilmişse, bebek birkaç günlük veya birkaç haftalık iken kesilmesendromu gö-rülebilir. Benzodiyazepin tedavisi boyunca emzirmeönerilmez. Klorazepat kullanımına bağlı olan uyuklama riski, özellikletaşıt sürücüleri ve makine operatörleri için dikkat gerektirir.

Yan Etkileri: Anterograd amnezi, sersemlik, asteni, uyuk-lama(özellikle yaşlılarda), bradipsişi, kas tonusunda azalma, bazı hastalarda(özellikle çocuklar ve yaşlılar) paradoksal reaksiyonlar gö-rülebilir: İrritabilite, agresyon, eksitasyon, konfüzyon, hallüsinasyonlar,makülopapüler ve kaşıntılı deri dö-küntüleri, tedavi uygulanmasıöncesindeki anksiyetenin alevlenmesiyle kendini gösteren “reboundsendromu” oluşabilir.

İlaç Etkileşimleri: Nö-romusküler kavşak blokerleri ile (kürar benzeriilaçlar, kas gevşeticiler) sinerjik etki gö-rülür. Alkol içeren içeceklerinve ilaçların alımından kaçınılmalıdır. Dikkat ve uyanıklıktakiazalma taşıt sürücüleri ve makine ope-ratörleri için tehlikeliolabilir. Morfin türevleri (analjezik, antitüssif), barbitüratlar,bazı antidepresanlar, H1reseptör blokerleri, benzodiyazepindışındaki trankilizanlar, nö-roleptikler, klonidin ve benzeri maddelerleetkileşir. Sisaprid ile etkileşir. Benzodiyazepinlerle klozapininkombine kullanımı, solunum ve/veya kalp durmasıyla seyreden kollapsriskini artırır.

Doz Önerisi: Günlük doz 10-40 mg arasındadır.Bu doz 3 eşit kısımda uygulanır. Aşırı anksiyete durumunda gece yatarkentek doz halinde 15 mg uygulanır. Yaşlı ve bitkin hastalarda yarımdoz kullanılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.