Atacand

Atacand

Atacand nedir ne için kullanılır, Atacand nasıl kullanılır, Atacand ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Kandesartan sileksetil

Ambalaj: 

4mgx28 tablet

: : 8 mg 28 tablet

: : 16 mgx28 tablet.

Endikasyon: 

Hipertansiyonun her derecesinde etkilidir.

Kontrendikasyon: 

Kandesartan karşı aşırı duyarlılık, gebelik ve emzirme dönemlerinde ve ciddi hepatik bozukluk ve/veya kolestaz iste kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Ağır intravasküler sıvı kaybı olan hastalarda (yüksek doz diüretik alan hastalar gibi), semptomatik hipotansiyon oluşabilir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanıldığında, serum potasyum ve kreatinin düzeyleri, periyodik olarak ölçülmelidir. Hemodinamik Aort ya da mitral kapak stenozu olan ya da obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda, kandesartan çok dikkatli kullanılmalıdır. İskemik kardiyopati ya da iskemik serebrovasküler hastalığı olanlarda, aşırı kan basıncının düşmesi,miyokardiyal enfarktüs ya da inmeye (strok) neden olabilir.

Yan Etkileri: 

Baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, sırt ağrısı, baş dönmesi, bulantı, öksürük, influenza benzeri semptomlar, yorgunluk, karın ağrısı, diyare, faranjit, periferal ödem, kusma,bronşit, rinit görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Kandesartanın antihipertansif etkisi diğer antihipertansiflerle arttırılabilir. Reninanjiyotensinaldosteron Sistemini etkileyen diğer ilaçlarla kullanıma dayanarak potasyum tutucu diüretikler, potasyum preparatları, potasyum içeren yapay tuzlar ya da potasyum düzeyini arttıran ilaçlar (heparin gibi) serum potasyumunu arttırabilir. ACE inhibitörleri ile lityumun birlikte kullanımında serum lityum konsantrasyonlarında ve toksisitede dönüşümlü artış bildirilmiştir.

Doz Önerisi: 

Önerilen başlangıç dozu günde bir kerede 4 mg'dir. Sürek Dozu günde bir kerede 8 mg'dır. En yüksek doz günde bir kerede 16 mg'dir.Tedavi, istenen kan basıncı yanıtına göre ayarlanmalıdır. En yüksek antihipertansif etki, tedavinin başlamasından sonraki 4 hafta içinde elde edilir.

Atacand Plus

Tablet

Kandesartan sileksetil 16 mg, hidroklor tiyazit 12.5 mg

Ambalaj: 

28 tablet

Endikasyon: 

Kandesartan ve hidroklorotiyazid ile monoterapinin yeterli olmadığı esansiyel hipertansiyonda endikedir.

Kontrendikasyon: 

Bileşimdeki maddelerden herhangi birine ya da sulfonamid türevi ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,gebelik ve emzirme döneminde, ağır böbrek yetmezliği olanlarda, ağır karaciğer yetmezliği ve/veya kolestazi de, gotu olanlarda ve tedaviye cevap vermeyen hipokalemi ve hiperkalsemi de kontrendikedir.

Uyarılar: 

Ağır intravasküler sıvı ve/veya sodyum kaybı olan hastalarda, semptomatik hipotansiyon oluşabilir. Bu nedenle,bu durum kandesartan+hidroklorotiyazid kombinasyonu tedavisine başlamadan önce düzeltilmelidir. Hemodinamik aort ya da mitral kapak stenozu ya da obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebelik tespit edilirse tedaviye devam edilmemelidir.Emziren annelerde kullanımı gerekli olduğu durumlarda emzirmeye son verilmelidir.

Yan Etkileri: 

Öksürük, diyare, periferik ödem verinit, anjiyoödem bildirilmiştir. Anoreksi, iştah kaybı, gastrik irritasyon, diyare,kabızlık, sarılık, pankreatit, lökopeni, nötropeni/agranülositoz,trombositopeni, aplastik anemi, hemolitik anemi, kemik iliği depresyonu,fotosensitivite reaksiyonları, ateş, döküntü, kutanöz lupus eritematozus benzeri reaksiyonlar, lupus eritematozus tekrarlaması, ürtiker, nekrotizan anjit(vaskülit, kutanöz vaskülit), anafilaktik reaksiyonlar, toksik epidermal nekroliz, solunum hastalıkları (pnömoni ve pulmoner ödem), hiperglisemi,glukozüri, hiperürisemi, elektrolit dengesizliği, (hiponatremi ve hipokalemi dahil), kolesterol ve trigliserit lerde artış, serum kreatinin ve BUN da artış,böbrek bozuklukları, interstisyel nefrit, kas spazmı, güçsüzlük, huzursuzluk,geçici bulanık görme, sersemlik, postural hipotansiyon, baş dönmesi, parestezi,kardiyak aritmi, uyku bozuklukları, depresyon görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Bu kombinasyonun antihipertansif etkisi diğer antihipertansiflerle artabilir. Hidroklorotiyazidin potasyum kaybını artırıcı etkisi, potasyum kaybına ve hipokalemiye yol açan diğer ilaçlarla (örn.Potasyum kaybına neden olan diüretikler, laksatifler, amfoterisin,karbenoksolon, penisilin G sodyum, salisilik asit türevleri) birlikte kullanıldığında artabilir. Renin anjiyotensinaldosteron sistemini etkileyendiğer ilaçlarla kullanıma dayanarak potasyum tutucu diüretikler, potasyum preparatları, potasyum içeren yapay tuzlar ya da potasyum düzeyini artıran ilaçlar (heparin gibi) serum potasyumunu arttırabilir. Diüretiklerin neden olduğu hipokalemi ve hipomagnezemi, digital glikozidleri ve antiaritmiklerin kardiyotoksik etkilerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. ACE inhibitörleri ile lityumun birlikte kullanımında serum lityum konsantrasyonlarında ve toksisitede dönüşümlü artış bildirilmiştir. Hidroklorotiyazid diüretik,natriüretik ve antihipertansif etkisi NSAİİ ler tarafından engellenebilir.Hidroklorotiyazidin emilimi kolestipol ya da kolestiramin ile azalır. Depolarizasyon Yapmayan kas gevşeticilerin (örn. tübokürarin) etkisi hidroklorotiyazit ile artabilir.Tiyazit diüretikleri, kalsiyum atılımının azalmasına bağlı olarak serumkalsiyum düzeylerini arttırabilir. Betablokerlerin ve diazoksitin hiperglisemiketkileri tiyazitlerle artabilir. Antikolinerjik ajanlar (örn. atropin, biperiden),gastrointestinal motilite ve mide boşalım hızını azaltarak tiyazit grubu diüretikler biyoyararlanımını arttırabilir. Tiyazit, amantadinin istenmeyen etkilerinin görülme riskini artırabilir. Tiyazitler, sitotoksik ilaçların(örn.siklosfosfamid, metotreksat) idrarla atılımını azaltır ve miyelosupresif etkilerini arttırabilir. Steroidler veya adrenokortikotropik hormon (ACTH) ile birlikte kullanıldığında hipokalemi riski artabilir. Alkol, barbitüratlar ve anesteziklerle aynı anda kullanıldığında postural hipotansiyon şiddet edilebilir.Tiyazit grubu bir diüretikle tedavi glukoz toleransını azaltır. Antidiyabetik İlaçların, insülin dahil, dozlarının ayarlanması gerekebilir.Hidroklorotiyazit, özellikle yüksek dozda iyotlu kontrast media ile birlikte kullanıldığında akut renal yetmezlik riskini artırabilir.

Doz Önerisi: 

Önerilen doz günde bir tablettir. Aç veya tok olarak alınabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...