Atacand

Atacand

Tablet

AstraZeneca

Kandesartan sileksetil

Ambalaj: 4mgx28 tablet

: : 8 mgx28tablet

: : 16 mgx28 tablet.

Eşdeğeri: AyraTablet: 8 mgx28 tablet,16 mgx28 tablet(Sanovel).

Endikasyon: Hipertansiyonun her derecesinde etkilidir.

Kontra Endikasyon: Kandesartana karşı aşırı duyarlılık, gebelik ve emzirmedönemlerinde ve ciddi hepatik bozukluk ve/veya kolestaziste kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Ağır intravasküler sıvı kaybı olanhastalarda (yüksek doz diüretik alan hastalar gibi), semptomatik hipotansiyonoluşabilir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanıldığında, serumpotasyum ve kreatinin düzeyleri, periyodik olarak ölçülmelidir. Hemodinamikaort ya da mitral kapak stenozu olan ya da obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatilihastalarda, kandesartan çok dikkatli kullanılmalıdır. İskemik kardiyopatisiya da iskemik serebrovasküler hastalığı olanlarda, aşırı kan basıncının düşmesi,miyokardiyal enfarktüs ya da inmeye (strok) neden olabilir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı, üst solunum yoluenfeksiyonu, sırt ağrısı, baş dönmesi, bulantı, öksürük, influenza benzerisemptomlar, yorgunluk, karın ağrısı, diyare, faranjit, periferal ödem, kusma,bronşit, rinit görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kandesartanın antihipertansif etkisidiğer antihipertansiflerle arttırılabilir. Reninanjiyotensinaldosteronsistemini etkileyen diğer ilaçlarla kullanıma dayanarak potasyumtutucudiüretikler, potasyum preparatları, potasyum içeren yapay tuzlar ya dapotasyum düzeyini arttıran ilaçlar (heparin gibi) serum potasyumunuarttırabilir. ACE inhibitörleri ile lityumun birlikte kullanımında serumlityum konsantrasyonlarında ve toksisitede dönüşümlü artış bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Önerilen başlangıç dozu günde bir kerede 4 mg'dir. Sürekdozu günde bir kerede 8 mg'dir. En yüksek doz günde bir kerede 16 mg'dir.Tedavi, istenen kan basıncı yanıtına göre ayarlanmalıdır. En yüksekantihipertansif etki, tedavinin başlamasından sonraki 4 hafta içinde eldeedilir.

Atacand Plus

Tablet

Kandesartan sileksetil16 mg, hidroklortiyazit 12.5 mg

Ambalaj: 28tablet

Endikasyon: Kandesartan ve hidroklorotiyazit ile monoterapininyeterli olmadığı esansiyel hipertansiyonda endikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki maddelerden herhangibirine ya da sulfonamid türevi ilaçlara karşı aşırı duyarlığı olanlarda,gebelik ve emzirme döneminde, ağır böbrek yetmezliği olanlarda, ağır karaciğeryetmezliği ve/veya kolestazisde, gutu olanlarda ve tedaviye cevap vermeyen hipokalemive hiperkalsemide kontrendikedir.

Uyarılar: Ağır intravasküler sıvı ve/veyasodyum kaybı olan hastalarda, semptomatik hipotansiyon oluşabilir. Bu nedenle,bu durum kandesartan+hidroklorotiyazit kombinasyonu tedavisine başlamadanönce düzeltil-melidir. Hemodinamik aort ya da mitral kapak stenozu ya daobstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda çok dikkatlikullanılmalıdır. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebeliktespit edilirse tedaviye devam edilmemelidir.Emziren annelerde kullanımınıngerekli olduğu durumlarda emzirmeye son verilmelidir.

Yan Etkileri: Öksürük, diyare, periferik ödem verinit, anjiyoödem bildirilmiştir. Anoreksi, iştah kaybı, gastrik iritasyon, diyare,kabızlık, sarılık, pankreatit, lökopeni, nötropeni/agranulositoz,trombositopeni, aplastik anemi, hemolitik anemi, kemik iliği despresyonu,fotosensitivite reaksiyonları, ateş, döküntü, kütanöz lupus eritematoz benzerireaksiyonlar, lupus eritematoz tekrarlaması, ürtiker, nekrotizan anjit(vaskülit, kütanöz vaskülit), anafilaktik reaksiyonlar, toksik epidermalnekroliz, solunum hastalıkları (pnömonit ve pulmoner ödem), hiperglisemi,glukozüri, hiperürisemi, elektrolit dengesizliği, (hiponatremi ve hipokalemidahil), kolesterol ve trigliseritlerde artış, serum kreatinin ve BUN'da artış,böbrek bozuklukları, intertisyal nefrit, kas spazmı, güçsüzlük, huzursuzluk,geçici bulanık görme, sersemlik, postural hipotansiyon, baş dönmesi, parestezi,kardiyak aritmi, uyku bozuklukları, depresyon görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Bu kombinasyonun antihipertansif etkisi diğerantihipertansiflerle artabilir. Hidroklorotiyazidin potasyum kaybını artırıcıetkisi, potasyum kaybına ve hipokalemiye yol açan diğer ilaçlarla (örn.Potasyum kaybına neden olan diüretikler, laksatifler, amfoterisin,karbenoksolon, penisilin G sodyum, salisilik asit türevleri) birliktekullanıldığında artabilir. Renin anjiyotensinaldosteron sistemini etkileyendiğer ilaçlarla kullanıma dayanarak potasyum tutucu diüretikler, potasyumpreparatları, potasyum içeren yapay tuzlar ya da potasyum düzeyini artıranilaçlar (heparin gibi) serum potasyumunu arttırabilir. Diüretiklerin neden olduğuhipokalemi ve hipomagnezemi, digital glikozidleri ve antiaritmiklilerinkardiyotoksik etkilerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. ACE inhibitörleriile lityumun birlikte kullanımında serum lityum konsantrasyonlarında vetoksisitede dönüşümlü artış bildirilmiştir. Hidroklorotiyazidin diüretik,natriüretik ve antihipertansif etkisi NSAID'ler tarafından engellenebilir.Hidroklorotiyazidin emilimi kolestipol ya da kolestiramin ile azalır. Depolarizasyonyapmayan kas gevşeticilerin (örn. tübokürarin) etkisi hidroklorotiyazit ile artabilir.Tiyazit diüretikleri, kalsiyum atılımının azalmasına bağlı olarak serumkalsiyum düzeylerini arttırabilir. Betablokerlerin ve diazoksitin hiperglisemiketkileri tiyazitlerle artabilir. Antikolinerjik ajanlar (örn. atropin, bipe-riden),gastrointestinal motilite ve mide boşalım hızını azaltarak tiyazit grubudiüretiklerin biyoyararlanımını arttırabilir. Tiyazit, amantadinin istenmeyenetkilerinin görülme riskini arttırabilir. Tiyazitler, sitotoksik ilaçların(örn.siklosfosfamid, metotreksat) idrarla atılımını azaltır ve miyelosupresifetkilerini arttırabilir. Steroidler veya adrenokortikotropik hormon (ACTH) ilebirlikte kullanıldığında hipokalemi riski artabilir. Alkol, barbitüratlar veyaanesteziklerle aynı anda kullanıldığında postural hipotansiyon şiddetlenebilir.Tiyazit grubu bir diüretikle tedavi glukoz toleransını azaltır. Antidiyabetikilaçların, insülin dahil, dozlarının ayarlanması gerekebilir.Hidroklorotiyazit, özellikle yüksek dozda iyotlu kontrast media ile birliktekullanıldığında akut renal yetmezlik riskini arttırabilir.

Doz Önerisi: Önerilen doz günde bir tablettir. Aç veya tok olarakalınabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.