Azro

Azro

Film Tablet

Eczacıbaşı

Azitromisin

Ambalaj: 500 mgx3 tablet.

Eşdeğeri: Azacid Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Fako);AzeltinFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Biofarma);Azitro Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Deva);AzomaxFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Koçak);Tremac Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Sanovel);ZitromaxFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Pfizer).

Azro

Oral Süspansiyonİçin Kuru Toz

Azitromisin

Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pediyatrik) ve 30 mL.

Eşdeğeri: Azacid Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Fako);AzeltinOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Biofarma);Azitro Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Deva);AzomaxOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Koçak);Tremac Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Sanovel);ZitromaxOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Pfizer).

Endikasyon: Duyarlı organizmalara bağlıenfeksiyonlarda; bu arada, bronşit,S.pneumoniaveyaH. influenza’nınneden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnönomi olguları gibi altsolunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında;otitis mediada ve farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yollarıenfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinsel ilişkiylebulaşan veChlamydia trachomatis’e bağ-lı, komplike olmayan genital enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir. Ayrıca,Haemophilusducreyi’ye bağlı yumuşak şankr ve çoğuldirençli olmayanNeisseriagonorrhoeae’ya bağlı komplikasyonsuzgenital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakat beraberinde birTreponema pallidumenfeksiyonuolup olmadığı saptanmalıdır.

Kontra Endikasyon: Özgeçmişindeazitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı biralerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT(SGPT) düzeyleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Anjiyoödemve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Dahaçok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyonbozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrekyetmezliği olan hastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veriolmadığından, bu hastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir.Gebe kadınlarda sadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütüile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirkendikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Anoreksi,bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi, karında rahatsızlık(ağrı/kramp), kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit ve nadiren dilde renk değişikliğigörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Azitromisinile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımı kontrendikedir. Azitromisinile siklosporin arasındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynızamanda kullanımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birliktealan hastalarda digoksin düzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır.Hem azitromisin hem antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamandaalınmamalıdır. Azitromisin ve triazolamın beraber uygulanması durumunda,triazolamın klirensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisiniartırabilir.

Doz Önerisi: Günlük toplam miktar, tek doz olarak verilir.erişkinler: Cinselilişkiyle geçenChlamydiatrachomatisenfeksiyonlarında 1 g (2Tablet) azitromisinin tek doz olarak verilmesi yeterli tedaviyisağlar. Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı diğer enfeksiyonlarda,3 gün süreyle 500 mg/gün dozunda kullanılır (toplam 1.5 g). Alternatifolarak, tedavinin birinci günü tek doz olarak 500 mg (1 Tablet); bununardından 4 gün süreyle günde 250 mg’lik tek dozla devam edilir (5 gündealınan toplam doz 1.5 gramdır).Çocuklar: 45 kg’nin altındaki çocuklardaAzro Süspansiyon’un kullanılmasıö-nerilir (genel olarak çocuklarda doz, 3 gün süreyle kg başına 10mg’dir.) 45 kg’nin üzerindeki çocuklarda, erişkin dozları kullanılır.Doz, aç karnına(yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra) alınmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.