Bakton

Bakton

Oral Süspansiyon

İlsan

Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Bactrim Oral Süspansiyon: 100 mL(Roche);Kemoprim Oral Süspansiyon: 100 mL(İ.E.Ulagay);Metoprim PediyatrikSüspansiyon: 100 mL(Münir Şahin);MikrosidOral Süspansiyon: 100 mL(Günsa);TrifenOral Süspansiyon: 100 mL(Aroma);TrimoksPediyatrik Süspansiyon: 100 mL(Atabay).

Bakton

Tablet

Trimetoprim 80 mg,sülfametoksazol 400 mg

Ambalaj: 30 Tablet.

Eşdeğeri: Bactrim Tablet: 30 Tablet(Roche);Kemoprim Tablet: 30 Tablet(İ.E.Ulagay);Metoprim Tablet: 30 Tablet(MünirŞahin);TrimoksTablet: 30 Tablet(Atabay).

Bakton

Forte Tablet

Trimetoprim 160 mg,sülfametoksazol 800 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Eşdeğeri: Bactrim Forte Tablet: 20 Tablet(Roche);Kemoprim Fort Tablet: 20 Tablet(İ.E.Ulagay);Metoprim Forte Tablet: 20 Tablet(MünirŞahin);MikrosidForte Tablet: 20 Tablet(Günsa);TrifenFort -Tablet: 20 Tablet(Aroma);TrimoksForte Tablet: 20 Tablet(Atabay).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşiektazi,pnö-moni (Pneumocystis cariniipnö-monisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokkalüretrit de dahil, her iki cinste raslanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, furonkülozis,abse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerikablastomikozu, yolculuk ishalleri ve Q-fever (endokarditis) olgularındaendikedir.

Kontra Endikasyon: Belirginkaraciğer parenkima hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğerplazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağırböbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. TmSMZ kombinasyonuyaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlaraverilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Nadiren de olsa kan diskrazileri, eksüdatiferythema multiforme (StevensJohnson sendromu), toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) gibi ağır reaksiyonlar ve fulminant karaciğernekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Böbrek hasarıdurumunda doz ayarlanmalıdır. TM ve SMZ plasentaya geçtikleri vefolik asit metabolizmasına karıştığı için, bu kombinasyon ancakfetusa potansiyel yararı olduğu doğrulanırsa gebelik sırasındaverilmelidir. Gebeliğin son devresinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.TM ve SMZ anne sütüne geçer. Bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırıduyarlık) anneye sağlayacağı terapö-tik yarara karşı tartılarakverilmelidir.

Yan Etkileri: Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatitve birkaç psö-domembranöz enterokolit olgusu gö-rülmüştür.Karın ağrısı ve anoreksi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Aynı zamandabaşta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikler alan yaşlı hastalardapurpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda TmSMZ’nin protrombinzamanını uzatabildiği bildirilmiştir. TmSMZ, fenitoinin karaciğerdemetabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatıplazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böyleceserbest metotreksat konsantrasyonunu artırırlar. TmSMZ hipoglisemikilaçların dozlarını da etkileyebilir. İndometasin alan hastalarınSMZ kan düzeylerinde artma gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Bakton Süspansiyon: Böbrek fonksiyonu normal olan erişkinlerde; altüriner sistem enfeksiyonlarında 1-2 gün süreli ya da tek doz şeklindekullanılabilir. Üst üriner sistem enfeksiyonlarında ise 14 gün süreylekullanılmalıdır. Önerilen olağan doz 12 saat arayla 4’er ölçektir.Şigelloziste aynı doz 5 gün süreyle verilmelidir. Kronik bronşitinakut alevlenmelerinde 14 gün süreyle 2x2 ölçek kullanılır.P. carinipnö-monisinde uygulanacak günlüktotal doz 20 mg/kg trimetoprim ve 100 mg/kg sülfametoksazol olup, budoz 6 saat aralıkla ve 14 gün süreyle verilir.

: : 1 g IMx1flakon ve 3.5 mL'lik %1 lidokain ampulü

: : 500 mg IVx1 Flakon ve 5 mL’likçö-zücü su Ampulü

: : 1 g IVx1 Flakon ve 10 mL’lik çö-zücü su Ampulü.

Eşdeğeri: CefadayFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Biofarma);CephaxonFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Toprak);DesefinFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Deva);ForsefFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Bilim);İesefFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon, 1 g IVx1 Flakon(İ.E.Ulagay);NevaksonFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 Flakon, 500 mg IVx1 Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Mustafa Nevzat);NovosefFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Eczacıbaşı);RocephinFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Roche);TriaxonFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Koçak);UnacefinFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Fako).

Endikasyon: Duyarlı bakterilenyol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i, abdominalenfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinal sistem enfeksiyonları),kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları, solunumyolları enfeksiyonları, özellikle pnö-moni, kulakburunboğaz enfeksiyonları,akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonore dahil olmaküzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyon profilaksisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporinlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırkendikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmamasıönerilir.

Yan Etkileri: Enjeksiyonbölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lö-kopeni, SGOT ve SGPT’de yükselmegibi yan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozitlerle geçimsizdir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.

Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için normalortalama doz günde tek dozda 1-2 g'dir. Enfeksiyonun seyri ve ağırlığına göregünde en çok 4 g'ye kadar çıkılabilir. Çocuklarda menenjit dışındaki muhtelifciddi enfeksiyonların tedavisi için önerilen günlük doz kg başına 50-75 mg'dir.Toplam günlük doz 2 g'yi aşmamalıdır. Günlük doz her 12 saate bölünerekuygulanabilir. Komplike olmayan gonokok enfeksiyonlarında 250 mg'lik tek IM dozönerilir. Preoperatif kullanımda (cerrahi proflaksi) operasyondan yarım ile 2saat öncesi 1g'lik tek doz uygulanması önerilir. Menenjit tedavisinde her 12saate bölünmüş dozlarda günlük olarak kg başına 100 mg hesabı ile uygulamayapılırken kg başına 75 mg yükleme dozu da birlikte uygulanabilir. Bu tedavidegünlük toplam doz 4 g'yi aşmamalıdır.Baktiseftedavisi enfeksiyon belirti ve semptomları kaybolduktansonra en az 2 gün devam etmelidir. Tedavi süresi genellikle 4-14 gün arasındadeğişebilir, komplikasyonlu enfeksiyonlarda daha uzun bir tedavi gerekebilir.Streptococcus pyogeneskaynaklıenfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.