Cardioket

Cardioket

İnfüzyon Solüsyonu

Adeka

İzosorbit dinitrat‰1

Ambalaj: 10 mLx10 Ampul.

Cardioket5

Sublingual Tablet

İzosorbit dinitrat

Ambalaj: 5 mgx40 tablet.

Cardioket

Retard Tablet

İzosorbid dinitrat

Ambalaj: 20 mgx20 Tablet

: 40 mgx50 tablet.

Endikasyon: Anjinapektoris ataklarının tedavisinde ve önlenmesinde endikedir.

Kontra Endikasyon: İzosorbitekarşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: İzosorbit dinitratla çok düşük dozlarda bile ciddiortostatik hipotansiyon gö-rülebilir. Nitratlarla oluşan hipotansiyonlabirlikte paradoks bradikardi ve anjina pektoris ağrısının artmasıgö-rülebilir. Tedavinin sonlandırılmasında ilacın ani olarakdeğil, yavaş yavaş azaltılarak kesilmesi uygun olur.Sadece olası zararlarının gö-zealınabileceği durumlarda gebelere uygulanabilir. İlacın sütegeçip geçmediği bilinmemektedir.İlaçların çoğu süte geçtiğinden emziren annelereuygulanması durumunda dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Baş ağrısıyanında ateş basmaları da oluşabilir.Postural hipotansiyon nedeniyleoluşan serebral iskemi sonucu geçici baş dönmesi ve yorgunluk ataklarıgibi belirtiler oluşabilir. Bazan normal tedavi dozlarında bilenitratların hipotansif etkilerine duyarlı kişilerde ciddi yanetkiler bulantı, kusma, kabızlık, huzursuzluk, solukluk, terlemeve kollaps, nadir olarak dö-küntü ve eksfolyatif dermatit oluşabilir.Bulantıve kusma çok nadirdir.

İlaç Etkileşimleri: Nitratlarınhipotansif etkilerine duyarlı hastalarda alkolle bu duyarlık artar.İzosorbit dinitrat doğrudan damar düz kasını etkiler, bu nedenleson ortak yolu damar düz kası olan diğer ajanların etkisi azalır ya daartar.

Doz Önerisi: Cardioket İnfüzyon Solüsyonu: Ağır anjina ve sol kalp yetmezliğiyle seyreden MI,sol kalp kalp yetmezliğinde uygulanacak doz 2-7 mg/saattir ve doz herolguya gö-re ayarlanmalıdır. Gerekli olduğu durumlarda doz 10 mg/saatekadar yükseltilebilir.

Cardioket5 SublingualTablet: Anjina pek-torisatakları veya tedavisi için ve gerekli olduğunda 5-10 mg uygulanır.

bbloker veya anjiyotensin dö-nüştürücü enzim inhibitö-rügibi diğer bir ajan ile birlikte kullanılabilir. Aynı zamanda,benign prostat hiperplazisinin (BPH) veya BPH'ye eşlik eden idrar çıkışındakiazalmanın klinik semptomlarının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Kinazolinlereaşırı duyarlı hastalarda kont-rendikedir.

Uyarılar: Doksazosin insuline duyarlığı bozulmuş olan hastalardainsulin duyarlığını artırır. Baş dönmesi ve halsizlik veya nadiren şuur kaybıile kendini gösteren postüral hipotansiyon, özellikle tedavinin başlangıcındabildirilmiştir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri gösterenhastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Gebelik veya emzirme dö-neminde doksazosiningüvenirliği henüz saptanmadığından, gebelik ve emzirme döneminde sadecepotansiyel yararları olası risklerinden fazla ise kullanılmalıdır. Özellikletedavinin başlangıcında, makine kullanma veya motorlu araç kullanmaaktivitelerinde bozulma görülebilir.

Yan Etkileri: Hipertansiyonluhastalarla en sık raslanan yan etkiler postüral tipte (nadiren senkop ilebirlikte görülen) veya nonspesifik reaksiyonlardır. BPH'de yapılan kontrollüklinik çalışmalar, hipertansiyondakine benzer yan etki profili gösterir.

Doz Önerisi: Sabah ya da akşam kullanılabilir. Hipertansiyondaolağan günlük doz sınırları günde 1-16 mg’dir. Tedavinin 1 veya 2 haftasüreyle günde bir kez verilen 1 mg ile başlatılması önerilmektedir.Daha sonraki 1 veya 2 haftada doz günde 1 kez verilen 2 mg’ye çıkarılabilir.Olağan dozaj günde tek doz olarak 2-4 mg’dir. BPH’de başlangıç dozu günde1 kez 1 mg’dir, 2 mg’ye, 4 mg’ye ve önerilen en yüksek doz olan 8 mg’ye kadarçıkarılabilir. Önerilen dozaj günde tek doz olarak 2-4 mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.