Ciflosin

Ciflosin

Ciflosin nedir ne için kullanılır, Ciflosin nasıl kullanılır, Ciflosin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Enfüzyon IV

Ambalaj: 

200 mg/100 mLx1 Flakon

: : 400mg/200 mLx1 Flakon.

Endikasyon:

 Duyarlı Mikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominal enfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarının bakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresif lerle tedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonunda endikedir.

Kontrendikasyon: 

Siprofloksasin Veya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösteren kişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındaki çocuklarda, juvenil lerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığı için kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğunda ya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makine kullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkol alındığında söz konusudur.

Yan Etkileri: 

Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntı ve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül ve vasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythema Nodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens Johnson sendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi gö-rülebilir. Ender durumlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Siprofloksasin Ve teofilin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileri artırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasin Ve varfarin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.

Doz Önerisi:

 Ciflosin IV Enfüzyon: Erişkinlerde, Solunum Sistemi Enfeksiyonları: Günde 2 kez 200-400 mg.Komplikasyonlu Üriner Sistem Enfeksiyonları: Günde 2 kez 200 mg. Streptokokal pnömoni, kistik fibrozis nüks eden enfeksiyonlar,kemik ve eklem enfeksiyonları, septisemi, peritonit gibi ağır ve hayati tehlike yaratan enfeksiyonlarda (özellikle enfeksiyon amili pseudomonas, stafilokok veya streptokok olduğunda): Günde 3 kez 400 mg. Belirtilen diğer enfeksiyonlar: Günde 2 kez 200-400 mg. İntravenöz tedavi döneminden sonra,tedavi oral yoldan sürdürülebilir. Yaşlı hastalarda doz hastalığın şiddeti ve kreatinin klirensi göz önüne alınarak tayin edilmeli, mümkün olduğunca düşük ancak etkin dozlar uygulanmalıdır.Tedavi Süresi: Tedavi süresi hastalığın ciddiyetine bağlıdır ve ateş düştükten ve klinik semptomlar kaybolduktan sonra 3 gün daha ilaca devam edilmelidir. Çeşitli enfeksiyonlar için ortalama tedavi süreleri: Akut ve komplikasyonsuz gonore ve sistit: 1 gün. Böbrek, idrar yolları ve karın içi enfeksiyonları: 7 gün. İmmün sistemi zayıflamış hastalar: Tüm nötropenik dönem.Osteomyelit: Maksimum 2 ay.Diğer Enfeksiyonlar: 7-14 gün.Chlamydia Enfeksiyonlarında ve streptokokal enfeksiyonlarda (sonradan komplikasyon görülebileceği için) tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.Böbrek Fonksiyon Bozukluğunda Doz Ayarlaması: Doz, kreatinin klirensine göre ayarlanmalıdır, maksimum günlük İV doz 400 mg olmalıdır. Hemodiyaliz uygulanan hastalarda bu doz uygulanmalı ancak diyaliz günlerinde ilaç, diyalizden sonra verilmelidir. Böbrek fonksiyonları azalmış CAPD (ayakta sürekli periton diyaliz) hastaları: Önerilen doz intraperitoneal olarak diyalizatın her litresi için 50 mg olup, 6 saatte bir (günde 4 kez) uygulanır.Uygulanışı: 100 mg’lik doz 30 dakikada, 200mg’lik doz 60 dakikada, 400 mg’lik doz 60 dakikanın üstünde bir sürede, intravenöz infüzyon şeklinde verilmelidir. Enfüzyonun geniş bir vene ve yavaş olaraktatbiki, venöz irritasyon riskini azaltır.Ciflosin IV İnfüzyon Solüsyonu, direkt olarak veya aşağıda yer alanveCiflosinile geçimli olduğu kanıtlananinfüzyon solüsyonlarına ilave edilerek uygulanabilir: Serum fizyolojik, %5 veya %10'luk dekstroz çözeltisi, Ringer solüsyonu, laktatlı Ringer Solüsyonu, %0.225 veya %0.45 sodyum klorür içeren %5'lik dekstroz çözeltisi,%10 fruktoz solüsyonu.Ciflosin İnfüzyon Solüsyonu Işığa duyarlıdır. Bu nedenle flakonlar kullanımdan hemen önce kutudan çıkartılmalıdır.Ciflosin Film Tablet: Siprofloksasin Aç veya tok karnına alınabilir.Yemeklerden 2 saat sonra bol su ile alınması önerilir.Üriner sistem enfeksiyonları: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde 2 kez 250 mg (12 saatte bir), ağır veya komplikasyon yapan enfeksiyonlar günde 2 kez 500 mg (12 saatte bir).Solunum sistemi, deri ve yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde 2 kez (12 saatte bir) 500 mg, ağır veya komplikasyon yapan enfeksiyonlar günde 2 kez (12 saatte bir) 750 mg.Enfeksiyöz diyarede: Hafif, orta veya ağır enfeksiyonlarda günde 2 kez (12 saatte bir) 500 mg.ağır enfeksiyonlarda: Karın boşluğunun ciddi enfeksiyonları,osteomyelit vs.’de günde 2 kez 750 mg.akut gonorede (kadın ve erkek): 250 mg tek doz.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...