Ciflosin

Ciflosin

Enfüzyon IV

Deva

Siprofloksasin

Ambalaj: 200 mg/100 mLx1 Flakon

: : 400mg/200 mLx1 Flakon.

Eşdeğeri: Cipro IV Enfüzyon: 200 mg/100 mLx1 Flakon(Biofarma);Ciproxin IV Enfüzyon: 200mg/100 mLx1 Flakon, 400 mg/200 mLx1 Flakon(Bayer).

Ciflosin

Film Tablet

Siprofloksasin

Ambalaj: 250 mgx14 Tablet

: : 500 mgx10 tablet

: : 750mgx14 Tablet.

Eşdeğeri: Cipro Film Tablet: 250 mgx14 Tablet(Biofarma);CiproxinFilm Tablet: 500 mgx10Tablet(Bayer);Roflazin Film Tablet: 250 mgx14 Tablet(Münir Şahin);RoxinFilm Tablet: 750 mgx14Tablet(İ.E.Ulagay);Sanset Film Tablet: 250 mgx14 Tablet, 500 mgx10 Tablet, 750 mgx14 Tablet(Sanovel);SiprosanFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 750 mgx14 tablet(Drogsan).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gö-ren hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.

Kontra Endikasyon: Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapö-tiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte gö-rüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.

Yan Etkileri: Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, dö-küntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythe-ma ex-sudativum multiforme (minör), StevensJohnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lö-kositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi gö-rülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasinve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.

Doz Önerisi: CiflosinIV Enfüzyon: Erişkinlerde, Solunum SistemiEnfeksiyonları: Günde 2 kez 200-400 mg.Komplikasyonlu Üriner Sistem Enfeksiyonları: Günde 2kez 200 mg. Streptokokal pnömoni, kistik fibrozda nüks eden enfeksiyonlar,kemik ve eklem enfeksiyonları, septisemi, peritonit gibi ağır ve hayati tehlikeyaratan enfeksiyonlarda (özellikle enfeksiyon amili pseudomonas, stafilokokveya streptokok olduğunda): Günde 3 kez 400 mg. Belirtilen diğerenfeksiyonlar: Günde 2 kez 200-400 mg. İntravenöz tedavi döneminden sonra,tedavi oral yoldan sürdürülebilir. Yaşlı hastalarda doz hastalığın şiddeti vekreatinin klirensi göz önüne alınarak tayin edilmeli, mümkün olduğunca düşükancak etkin dozlar uygulanmalıdır.Tedavi Süresi: Tedavi süresi hastalığın ciddiyetine bağlıdır ve ateşdüştükten ve klinik semptomlar kaybolduktan sonra 3 gün daha ilaca devamedilmelidir. Çeşitli enfeksiyonlar için ortalama tedavi süreleri: Akut ve komplisayonsuzgonore ve sistit: 1 gün. Böbrek, idrar yolları ve karın içi enfeksiyonları: 7gün. İmmün sistemi zayıflamış hastalar: Tüm nötropenik dönem.Osteomyelit: Maksimum 2 ay.Diğer Enfeksiyonlar: 7-14 gün.Chlamydiaenfeksiyonlarında ve streptokokalenfeksiyonlarda (sonradan komplikasyon görülebileceği için) tedavi en az 10gün sürdürülmelidir.Böbrek Fonksiyon Bozukluğunda Doz Ayarlaması: Doz, kreatinin klirensine göreayarlanmalıdır, maksimum günlük IV doz 400 mg olmalıdır. Hemodiyaliz uygulananhastalara da bu doz uygulanmalı ancak diyaliz günlerinde ilaç, diyalizden sonraverilmelidir. Böbrek fonksiyonları azalmış CAPD (ayakta sürekli peritonaldializ) hastaları: Önerilen doz intraperitoneal olarak dializatın her litresiiçin 50 mg olup, 6 saatte bir (günde 4 kez) uygulanır.Uygulanışı: 100 mg’lik doz 30 dakikada, 200mg’lik doz 60 dakikada, 400 mg’lik doz 60 dakikanın üstünde bir sürede, intravenözenfüzyon şeklinde verilmelidir. Enfüzyonun geniş bir vene ve yavaş olaraktatbiki, venöz irritasyon riskini azaltır.Ciflosin IV İnfüzyon Solüsyonu, direkt olarak veya aşağıda yer alanveCiflosinile geçimli olduğu kanıtlananinfüzyon solüsyonlarına ilave edilerek uygulanabilir: Serum fizyolojik, %5veya %10'luk dekstroz çö-zeltisi, Ringer solüsyonu, laktatlı Ringersolüsyonu, %0.225 veya %0.45 sodyum klorür içeren %5'lik dekstroz çözeltisi,%10 fruktoz solüsyonu.Ciflosin İnfüzyon Solüsyonuışığa duyarlıdır. Bu nedenleflakonlar kullanımdan hemen önce kutudan çıkartılmalıdır.CiflosinFilm Tablet: Siprofloksasinaç veya tok karnına alınabilir.Yemeklerden 2 saat sonra bol su ile alınması ö-nerilir.Ü-rinersistem enfeksiyonları: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde2 kez 250 mg (12 saatte bir), ağır veya komplikasyon yapan enfeksiyonlardagünde 2 kez 500 mg (12 saatte bir).Solunum sistemi, deri veyumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlardagünde 2 kez (12 saatte bir) 500 mg, ağır veya komplikasyon yapan enfeksiyonlardagünde 2 kez (12 saatte bir) 750 mg.Enfeksiyöz diyarede: Hafif, orta veya ağır enfeksiyonlardagünde 2 kez (12 saatte bir) 500 mg.ağır enfeksiyonlarda: Karın boşluğunun ciddi enfeksiyonları,osteomyelit vs.’de günde 2 kez 750 mg.akut gonorede (kadın ve erkek): 250 mg tek doz.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.