Claritine

Claritine

Şurup

ScheringPlough

Loratadin

Ambalaj: 1 mg/mLx100 mL’lik şişe

Eşdeğeri: Alarin Süspansiyon: 1 mg/mLx100 mL(Biofarma);Loritine Süspansiyon: 1mg/mLx100 mL(İlsan).

Claritine

Tablet

Loratadin

Ambalaj: 10mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri: Alarin Tablet: 10 mgx10 tablet(Biofarma);Hismen Tablet: 10 mgx10 tablet(Mustafa Nevzat);Lorantis Tablet: 10 mgx10 tablet(Yeni İlaç);Loritine Tablet: 10 mgx10 tablet(İlsan);Ritin Tablet: 10 mgx10 tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Mevsimselve perennial rinitte, aksırma, burun akıntısı, burunda ve gözlerdekaşıntı, göz-lerde yanma gibi semptomların giderilmesinde, kronikürtiker ve diğer allerjik kaynaklı dermatolojik reaksiyonlarıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Loratadinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Gebe kadınlarda güvenirliğive etkinliği henüz gösterilmemiş olduğundan, beklenen yararlaolası zarar dikkatle değerlendirilmeden kullanılmamalıdır. İlaçanne sütüne geçtiğinden laktasyon süresinde kullanılmamalıdır.Alkolle birlikte özellikle araç kullanan veya dikkat gerektiren işlerdeçalışanlar tarafından kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: En sık bildirilenyan etkiler, halsizlik, baş ağrısı, uyku artışı, ağız kuruluğu, bulantı,gastrit gibi gastrointestinal yakınmalar ve deri dö-küntüsü gibiallerji belirtileridir.

İlaç Etkileşimleri: Antihistaminlerin deri reaktivitesinigösteren pozitif reaksiyonları azaltması nedeniyle, deri testlerinden48 saat önce loratadin kullanımı kesilmelidir.

Doz Önerisi: Claritine Şurup: Erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki çocuklara günde1 kez 2 ölçek (10 mL), 2-12 yaş arasındaki çocuklara, 30 kg’den yukarıolanlara günde 1 kez 2 ölçek, 30 kg ve altındakilere günde 1 kez 1 ölçek.

Ambalaj: 300 mg/2 mLx1 Ampul

: : 600 mg/4 mLx1 ampul.

Eşdeğeri: 300 mg/2 mLx1 Ampul, 600 mg/4mLx1 ampul(İ.E.ulagay);KlindanAmpul: 300 mg/2 mLx1 Ampul, 600 mg/4 mLx1 ampul(Bilim);Klinoksin Ampul: 300 mg/2 mLx1 Ampul, 600 mg/4mLx1 Ampul(Deva);MeneklinAmpul: 300 mg/2 mLx1 Ampul, 600 mg/4 mLx1 ampul(TümEkip).

Cleocin

Kapsül

Klindamisin HCl

Ambalaj: 150 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri: Clin Kapsül: 150 mgx16 kapsül(İ.E.Ulagay);Klindan Kapsül: 150 mgx16 kapsül(Bilim);KlinoksinKapsül: 150 mgx16 kapsül(Deva).

Cleocin Pediyatrik

Granül

Klindamisin palmitat

Ambalaj: 75 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı tonsilit, farenjit,sinüzit, otitis media dahil üst solunum yolu enfeksiyonları ve kızıl;bronşit, pnömoni, ampiyem ve akciğer absesi dahil alt solunum yoluenfeksiyonları; akne, furonkül, selülit, impetigo, abse, yara enfeksiyonları,erizipel ve paronişi gibi spesifik deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelitve septik artrit dahil kemik ve eklem enfeksiyonları; endometrit, pelvikselülit, vajina kubbe enfeksiyonu ve tuboovariyel abse, salpenjit veenflamatuvar pelvik hastalık dahil jinekolojik enfeksiyonlar; peritonit veabdominal abse dahil intraabdominal enfeksiyonlar; septisemi ve endokardit;periodontal abse ve periodontit gibi dental enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Klindamisin ya da linkomisineduyarlı kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Böbrekhastalığı olanlarda klindamisin dozunun ayarlanması gerekli değildir. Ortave ağır karaciğer hastalığı olanlarda, klindamisinin yarılanma süresiuzamakla birlikte, 8 saat arayla uygulandığında klindamisin birikiminin nadirenoluşabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, karaciğer hastalığında dozunazaltılmasının gerekmediği kabul edilmektedir. Gebelik döneminde kullanımınıngüvenilirliği henüz gösterilme-miştir. Klindamisin anne sütünegeçmektedir.

Yan Etkileri: Karınağrısı, bulantı, kusma, diyare, makülopapüler döküntüler ve ürtiker gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Klindamisinile eritromisin bir arada kullanılmamalıdır. Klindamisin nö-romüskülerblok yapıcı etkiye sahip olduğundan diğer nö-romüsküler blok yapıcıilaçların etkisini artırabilir.Dolayısıyla, bu tip ilaçları alan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır.

Doz Önerisi: Cleocin Ampul: Erişkinler: Batın enfeksiyonları, kadınlarda pelvik enfeksiyonlar vediğer komplikasyonlu ya da ağır enfeksiyonlarda, IM ya da IV yoldan günde2400-2700 mg 2, 3 ya da 4 eşit doz halinde uygulanır. Daha duyarlımikroorganizmaların neden olduğu az komplikasyonlu enfeksiyonlarda, 3 ya da 4eşit doz halinde uygulanan günlük 1200-1800 mg’lik dozlar yeterli olabilir.Günde 4800 mg’ye kadar varan dozlar başarıyla uygulanmıştır. 600 mg’ninüzerindeki dozların tek bir IM enjeksiyon şeklinde uygulanması önerilmez.Bir aylıktan büyük çocuklar: IMya da IVyoldan 3 ya da 4 eşit doz halinde verilmek üzere günde 20-40 mg/kg.Bir aylıktan küçükyenidoğanlar: IMya da IV yoldan 3 ya da 4 eşit doz halinde verilmek üzere günde 15-20 mg/kg.Küçük prematüre yenidoğanlarda düşük dozlar yeterli olabilir.Seyreltme ve Enfüzyon Hızı: Cleocin Fosfat Ampul, IV yoldan uygulanmadan önce seyreltilmelidir.Enfüzyon için seyreltilerek hazırlanan solüsyondaki klindamisin konsantrasyonu18 mg/ml’yi ve enfüzyon hızı dakikada 30 mg’yi aşmamalıdır.Cleocin Fosfat, %5 dekstroz ve sodyum klorür solüsyonlarında en az 24 saatfiziksel ve kimyasal olarak stabildir.CleocinFosfat Ampul’ün bileşiminde bulunan benzilalkolün, prematüre bebeklerde fatal Gasping sendromuna yol açabildiği bildirilmiştir.Cleocin Kapsül: Büyüklerde hafif ve orta derecede ağır enfeksiyonlardaher 6 saatte 150-300 mg. ağır enfeksiyonlarda her 6 saatte 300-450mg.bhemolitik streptokok enfeksiyonlarında,akut romatizma ve glomerülonefrit olasılığını azaltmak için tedaviyeen az 10 gün devam edilmelidir. Ö-zofagus tahrişi olasılığını azaltmakiçinCleocinKapsül’ler bir dolubardak su ile alınmalıdır.Cleocin Pediyatrik: Anaerob bakterilere bağlı ağırenfeksiyonların tedavisinde genellikleCleocin Fosfat Ampulkullanılmakla birlikte, hekiminuygun gördüğü durumlarda tedaviye oral yoldanCleocinPediatrik Granülile başlanabilir ya da parenteraltedaviye oral yoldan devam edilebilir. Yemeklerle birlikte alınması,Cleocin’in emilimini etkilemez.Bir aylıktan büyük çocuklar: Üçya da dört eşit doz halinde verilmek üzere günde 8-25 mg/kg kullanılır. Vücutağırlığı 10 kg ve altında olan çocuklarda, önerilen en düşük doz sekiz saattebir ½ ölçektir (37.5 mg).Bir aylıktan küçükyenidoğanlar: Bir aylıktan küçük yenidoğanlarda IVya da IM yoldan 3 ya da 4 eşit doz halinde verilmek üzere günde 15-20 mg/kgCleocin Fosfat Ampulkullanılmalıdır. Küçük prematüre bebeklerde düşük dozlar yeterli olabilir.

CleocinT

Endikasyon: Haemophilusvajiniti,Gardnerellavajiniti, nonspesifik vajinit,Corynebacteriumvajiniti ya da anaerob vajinozolarak bilinen bakteriyel vajinozların tedavisinde endikedir.Gebe olmayan ve gebeliğin ikinci ya da üçüncü trimesterindeki kadınlarıntedavisinde kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Klindamisine,linkomisine duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Oral ya daparenteral yoldan uygulanan klindamisin, hemen hemen tüm antibiyotikler gibidiyare ve bazı olgularda antibiyotik kullanımına bağlı kolite neden olabilir.Hastalara,Cleocin Vajinal Kremtedavisi sırasında cinsel ilişkiye girmemeleri, tampongibi vajinal ürünleri kullanmamaları önerilmelidir. Emziren annelerde vajinalklindami-sin tedavisine karar vermeden önce, olası riskler ve yararlar çokiyi değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri: Vajinalmoniliyaz, vulvovajinal rahatsızlık, vulvovajinit, trikomonas vajiniti,vajinit/vajinal enfeksiyon, adet düzensizlikleri, vajinal ağrı, metroraji,disüri, vajinal akıntı, idrar yolu enfeksiyonu, doğum eyleminin normalseyretmemesi, endometriyoz, glikozüri, proteinüri, moniliyaz, fungal enfeksiyon,lokalize ya da yaygın karın ağrısı, bakteriyel enfeksiyon, abdominal kramp,başağrısı, pelvik ağrı, nefeste koku, enflamatuvar ödem, üst solunum yoluenfeksiyonu, yaygın ağrı, sırt ağrısı, abdominal distansiyon, mikrobiyolojiktestlerde anormallik, alerjik reaksiyonla, diyare, bulantı, kusma, konstipasyon,dispepsi, meteorizm, gastrointestinal yakınmalar, kaşıntı, döküntü,makülopapüler döküntü, eritem, ürtiker, göz kararması, baş dönmesi,hipertiroidizm, burun kanaması, tat duyusu bozuklukları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Klindamisinin, nö-romuskülerblokaj yapıcı etkisi nedeniyle, aynı etkiyi gösteren ilaçlarınetkisini artırdığı bilinmektedir. Bu tip ilaçları kullananlardaklindamisin dikkatli kullanılmalıdır.

Doz Önerisi: Üç ya da yedi gün boyunca bir aplikatör dolusu (yaklaşık5 gram)Cleocin%2 Vajinal Krem, tercihen yatmadan önce vajina içine uygulanır.Cleocin %2 Vajinal Krem, kondom ve vajinal kontraseptifdiyaframlar gibi lateks ya da kauçuk ürünlere zarar verebilecek maddeleriçerir. Bu nedenle, preparatın uygulamasını izleyen 72 saat içinde bu tür ürünlerinkullanılması önerilmez.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.