Clonex

Clonex

Tablet

Adeka

Klozapin

Ambalaj: 25 mgx50 Tablet

: : 100 mgx50 tablet.

Eşdeğeri: Leponex Tablet: 25 mgx50 tablet, 100 mgx50 tablet(Novartis).

Endikasyon: Klasik nö-roleptiklereintolerans gösteren veya yanıt vermeyen, tedaviye dirençli şizofrenikhastalarda endikedir.

Kontra Endikasyon: Klozapinekarşı bilinen aşırı duyarlılık, geçmişinde ilaca bağlı toksik ya daidyosenkratik granülositopeni/agranülositoz (önceki bir kemoterapiile oluşmuş granülositopeni/agranülositoz dışında, bozulmuş kemikiliği fonksiyonu; kontrol altına alınamayan epilepsi; alkolik vediğer toksik psikozlar, ilaç intoksikasyonu, koma durumu; dolaşımkollapsı ve/veya herhangi bir neden ile oluşmuş MSS depresyonu; şiddetli,renal ve kardiyak yetmezlik durumlarında (örneğin miyokardit); midebulantısı, anoreksi ve sarılık ile birlikte seyreden aktif karaciğerhastalığı, ilerleyen karaciğer hastalığı ve hepatik yetmezlik durumlarındakontrendikedir.

Uyarılar: Kemik iliği fonksiyonunda önemliölçüde depresyon yaptığı bilinen ilaçlar klozapin ile birlikte kullanılmamalıdır.Ayrıca, uzun etkili depo antipsikotiklerin klozapinle be-raberkullanımı önlenmelidir. Daha önceden kalıcı karaciğer bozukluğuolan hastalar klozapin kullanabilirler ancak düzenli karaciğerfonksiyon testleri yapılarak izlenmeleri gereklidir. Klozapintedavisi sırasında hastalarda tedavinin ilk 3 haftası içinde vücutsıcaklığı geçi-ci olarak 38°C’nin üzerine çıkabilir. Bu ateş genellikleselimdir. Yüksek ateşin bulunduğu durumlarda, Nö-roleptik MalignSendrom (NMS) olasılığı da düşünülmelidir. Gebe kadınlarda olasıyararlanma beklentisi, olası riskle-ri geçmediği sürece ilaç gebeliktekullanılmamalıdır. Klozapin alan anneler emzirmemelidir.Özellikle tedavinin ilk haftalarında klozapinin sedasyona neden olması veepilepsi eşiğini düşürmesi nedeniyle araç ya da makine kullanımındankaçınılmalıdır.

Yan Etkileri: Granülositopenive agranülositoz bir risk faktö-rüdür. Lö-kositoz ve/ve-ya eozinofilioluşabilir.Çok nadiren trombositopeniye neden olabilir.Yorgunluk, sersemlik hali ve sedasyon en sık gö-rülen yan etkiler arasındadır.Baş dönmesi ve baş ağrısı da oluşabilir. Klozapin, diken ve dalga komplekslerininoluşumunu da içeren EEG değişikliklerine; doza bağımlı olarak epilepsieşiğini düşürür ve miyoklonik kasılmalara ya da jeneralize konvülsiyonlara;nadiren konfüzyon, yerinde duramama, ajitasyon ve deliryuma nedenolabilir. Rijidite, tremor ve akatizi bildirilmiştir. Ağız kuruluğu,görme bulanıklığı, terleme ve vücut ısısında düzensizlikler gözlenmiştir.Tükürük salgısında artış göreceli olarak sık raslanan bir yan etkidir. Özellikletedavinin ilk haftalarında senkop ile beraber veya senkop olmadantaşikardi ve postural hipotansiyon gö-rülebilir.Daha seyrek olmakla beraber hipertansiyon oluşabilir.Çok enderolarak dolaşım kollapsı bildirilmiştir. EKG değişiklikleri olabilir.İzole olgularda bazan ölümcül de olabilen kardiyak aritmi, perikarditve miyokardit (eozinofili ile birlikte olan ya da olmayan) bildirilmiştir.Nadir olgularda tromboembolizm rapor edilmiştir. İzole olgulardadolaşım kollapsı ile birlikte olan veya olmayan solunum depresyonuveya durması gö-rülmüştür. Nadiren disfajisi olan hastalarda veyaakut doz aşımının sonucu olarak, alınan yiyeceğin aspire edilmesigö-rülebilir. Bulantı, kusma, kabızlık ve çok nadiren ileus gö-rülebilir.Karaciğer enzimlerinde kısa süreli, asemptomatik artışlar ve nadirenhepatit ve kolestatik sarılık oluşabilir.Çok nadir olarak ani hepatik nekroz rapor edilmiştir.Nadir olgularda akut pankreatit rapor edilmiştir. İdrar tutamamave idrar retansiyonu, seyrek olarak priapizm rapor edilmiştir. İzoleolgularda, klozapin tedavisiyle ilişkili akut interstisyel nefrit bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Kemikiliği fonksiyonunu ciddi bir şekilde baskılayıcı etkisi olan ilaçlarlabirlikte klozapin kullanılmamalıdır. Klozapin, narkotikler, antihistaminiklerve benzodiyazepinler gibi MSS depresanları ile MAO inhibitörlerininve alkolün merkezi etkisini artırabilir. Benzodiyazepin veyaherhangi bir psikotropik ilaç alan (veya yakın zamanda almış) hastalardaklozapin tedavisi başlatıldığında dolaşım kollapsı riski artabileceğindenözel dikkat gösterilmesi önerilir. Aditif etkilerin oluşma olasılığınedeniyle, özellikle antikolinerjik, hipotansif veya respiratuvardepresan etkili ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.Lityum veya diğer MSS aktive edici ajanlarla birlikte kullanımı nöroleptikmalign sendromun (NMS) gelişme riskini artırabilir. Antiadrenerjiközellikleri nedeniyle klozapin norepinefrin veya diğer alfaadrenerjikajanların kan basıncını yükseltici etkilerini azaltabilir ve epinefrinin presöretkisini tersine çevirebilir. Klozapinin valproik asitle birlikte kullanıldığıolgularda bazan ender ancak ciddi epilepsi nöbetleri ve bu arada daha önceepileptik olmayan hastalarda bu tür nöbetlerin başladığı bildirilmiştir.Nikotin alışkanlığının birdenbire sona erdirilmesi, plazmadaki klozapin konsantrasyonlarınıyükselterek advers etkilerde artışa neden olabilir.

Doz Önerisi: Dozaj her hastanın durumuna göre ayrı ayrıdüzenlenmelidir. Her hasta için en düşük etkili doz kullanılmalıdır. Başlangıçtedavisinde ilk gün 1 veya 2 kez 12.5 mg (25 mg'lik tabletin yarısı), izleyen2. gün ise 1 veya 2 kez 25 mg tablet verilir. İyi tolere edildiğinde günlükdoz, 25 mg ile 50 mg'lik artışlarla yavaş bir şekilde 2-3 hafta içinde günde300 mg'ye ulaşacak düzeyde artırılır. Daha sonra eğer gerekirse günlük dozda,4 günlük veya tercihen 1 haftalık aralarla 50 mg ile 100 mg'lik artışlaryapılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.