Clopixol

Clopixol

Oral Damla

Lundbeck

Zuklopentiksol

Ambalaj: 20 mg/mLx20 mL (20 damla=1 mL)

Clopixol

Film Tablet

Zuklopentiksol

Ambalaj: 2 mgx50 tablet

: 10 mgx50 tablet

: 25 mgx50 tablet.

ClopixolAcuphase

Ampul IM

Zuklopentiksol

Ambalaj: 50mg/1 mLx1 ampul.

ClopixolDepot

Ampul IM

Zuklopentiksol

Ambalaj: 200 mg/1 mLx1 ampul.

Endikasyon: Akut vekronik şizofreni ve benzeri psikozlar, özellikle de hallüsinasyonlar,delüzyonlar ve düşünce bozuklukları ile birlikte ajitasyon, huzursuzluk,düşmanlık duyguları ve saldırganlık gösteren olgularda endikedir. Ayrıca,manik depresif hastalığın manik fazında, psikomotor hiperaktivite, ajitasyon,şiddet veya diğer davranışsal bozukluk gösteren mental geriliklerde, paranoidfikirler, konfüzyon ve/veya dezoriyentasyon veya davranışsal bozukluklarıneşlik ettiği senil demanslarında da endikedir.

Kontra Endikasyon: Akut alkol,barbitürat ve opiyat entoksikasyonları, komatöz durumlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Konvülzifhastalığı olanlarda, ilerlemiş hepatik veya kardiyovasküler hastalığıolanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun dönemli tedavi görecek olgulardikkatli bir gözlem altında tutulmalıdır. Malin nöroleptik sendrom, nö-roleptikuygulanması sırasında çok seyrek olarak ortaya çıkmakla birlikte, oluştuğundafatal olabilen bir sendromdur. Bu ilacın uygulanması süresinde otomobil veyamakine kullanma yeteneği bozulabilir.Gebelik ve laktasyon dö-nemlerinde mümkünseuygulanmamalıdır.

Yan Etkileri: Ekstrapiramidalsemptomlar, özellikle de tedavinin erken dönemlerinde ortaya çıkabilir. Uzundönemli tedavilerde çok seyrek olarak tardif diskinezi ortaya çıkabilmektedir.Ayrıca sersemlik, ağız kuruluğu, akomodasyon sorunları, işeme zorluğu,konstipasyon, taşikardi, ortostatik hipotansiyon ve baş dönmesi görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Alkolünsedatif etkilerini, barbitüratların ve diğer santral sinir sistemidepresanlarının etkilerini güçlendirebilir. Guanetidin veya benzeriantihipertansiflerle birlikte verilmemelidir. Levodopa ve adrenerjik ilaçlarınetkilerini azaltabilir. Metoklopramid ve piperazin ile birlikte kullanımı iseekstrapiramidal semptomların şiddetlenmesine neden olabilir.

Doz Önerisi: Oligofrenik olgularda ajitasyonda peroral tedavi 6-20 mg/gün dozundayapılır, gerektiği hallerde günde 25-40 mg’ye çıkılabilir. Yaşlı olgulardaajitasyon ve konfüzyonda peoral tedavide tercihen günün geç saatlerindeverilmek üzere 2-6 mg/gün. Yine gerekmesi halinde bu doz 10-20 mg/gün’eçıkılabilir.

Endikasyon: Kanbasıncı monoterapiyle yeterince kontrol altına alınamayan hastalardakihipertansiyonun tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlık, gebelik, şiddetli karaciğerbozukluğu, safra sirozu ve kolestaz, anüri, şiddetli böbrek yetmezliği(kreatinin klirensi <30 mL/dak), tedaviye yanıt vermeyen hipokalemi,hiponatremi, hiperkalsemi ve semptomatik hiperürisemi durumlarındakontrendikedir.

Uyarılar: Hastalar, araç ve makine kullanırken dikkatli olmalıdır.

Yan Etkileri: Sersemlik,yorgunluk, sinüzit, farenjit, üst solunum yolları enfeksiyonu, öksürük,sırt ağrısı, ishal, viral enfeksiyon, göğüs ağrısı, bulantı, rinit, dispepsi,idrar yolları enfeksiyonu, karın ağrısı, idrara çıkma sıklığı, kol ağrısı, bronşit,nefes darlığı, bacak ağrısı, burkulma ve incinme, görme bozukluğu, artrit,bacak krampları, impotens, uykusuz-luk, döküntü görülebilir. Ödem, asteni vebaş dönmesi nadir olarak görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diğerantihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılması, antihipertansif etkisiniartırabilir. Potasyum takviyesi, potasyum atılmasına yol açmayan diüretikler,potasyum içeren yapay tuzlar veya potasyum düzeylerini artıran heparin gibidiğer ilaçlarla birlikte dikkatle kullanılmalıdır. ACE inhibitörleri vetiyazit grubu diüretiklerle birlikte kullanılması sırasında serum lityumkonsantrasyonlarında reversibl artış-lar ve toksisite bildirilmiştir.Tiyazit grubu diüretikler, kürar türevlerinin etkisini güçlendirir.Salisilik asit türevleri, indometasin gibi nonsteroidal antienflamatuvarilaçların birlikte kullanılması, hidroklorotiyazidin diüretik veantihipertansif etkilerini zayıflatabilir. Aynı zamanda mev-cut hipovolemi,akut böbrek yetmezliğini başlatabilir. Potasyum atılmasına yol açan diüretikler(kaliüretikler), kortikosteroidler, ACTH, amfoterisin, karbenoksolon, penisilinG ve salisilik asit türevleri, diüretiklerin hipokalemik etkileriniartırabilir. İnsülin ve oral antidiyabetik ajanların dozlarının yeniden ayarlanmasınagereksinim doğabilir. Birlikte tiyazit grubu diüretiklerin kullanılması,allopurinole karşı gelişecek aşırı duyarlık reaksiyonlarının insidansınıyükseltebilir, amantadine bağlı advers etkilerin gelişme riskini artırabilir,diazoksitin hiper-glisemik etkisini şiddetlendirebilir ve siklofosfamid,metotreksat gibi sitotoksik ilaçların böbreklerden atılmasını azaltabilirve bunların miyelosupresif etkilerini güçlendirebilir. Atropin, biperidengibi antikolinerjik ilaçlar, gastrointestinal motilite ve mide boşalma hızındaazalma nedeniyle, tiyazit grubu diüretiklerin biyoyararlanımınıartırabilir. Hidroklorotiyazit ve metil-dopanın birlikte kullanılmasındankaynaklanan hemolitik anemi görülebilir. Kolestiramin, tiyazit grubudiüretiklerin emilimini azaltır. Tiyazit grubu diüretiklerin D vitamini veyakalsiyum tuzlarıyla birlikte verilmesi, serum kalsiyumundaki yükselmeyiartırabilir. Birlikte siklosporin kullanılması, hiperürisemi ve gut tipikomplikasyon gelişme riskini artırabilir.

Doz Önerisi: Önerilen günlük doz 1 tablettir. Maksimalantihipertansif etki 2-4 hafta içinde görülür. Bu sabit doz kombinasyonu,ikinci basamak tedavisi olarak kullanılmalıdır. Hafiforta şiddetteki böbrekyetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi >30 mL/dak) veya safrakökenli olmayan, kolestazın eşlik etmediği hafiforta şiddette karaciğeryetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.