Convulex

Convulex

Kapsül

Liba

Valproik asit

Ambalaj: 150 mgx60 Kapsül

: 300 mgx60 Kapsül

: 500mgx60 kapsül.

Convulex

Pediyatrik Şurup

Sodyum valproat 250mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Convulex CR

Tablet

Sodyum valproat

Ambalaj: 300 mgx50 tablet

: 500 mgx50 tablet.

Endikasyon: Jeneralizeveya parsiyel epilepsinin tedavisinde, ö-zellikle absans, miyoklonik,tonikklonik, atonik ve miks nö-bet şekillerinin gö-rüldüğü durumlarda(basit veya kompleks nö-betlerde, sekonder jeneralize nö-betler,spesifik sendromlar) endikedir.

Kontra Endikasyon: Hepatikyetmezlik ve hemorajik diatez durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Karaciğer fonksiyon testleri ö-zellikle risklihastalarda tedaviden önce ve tedavinin ilk 6 ayında periyodik olarakyapılmalıdır. 3 yaşın altındaki çocuklarda sodyum valproat uygulanacaksamonoterapi ö-nerilir, ancak tedaviye başlamadan önce karaciğerharabiyeti riski bu gruptaki hastalarda iyi değerlendirilmelidir.3 yaşın altındaki çocuklarda aynı zamanda salisilat kullanımı,karaciğer toksisitesi riski nedeniyle önlenmelidir.Antiepileptik tedavi gö-ren kadınıngebe kalması ö-nerilmez. Laktasyonda anne sütü ile beslenmiş çocuklardaklinik etkilere raslanmamıştır.

Yan Etkileri: Saç dö-külmesi,postural ince tremor, karaciğer fonksiyon testleri değişmeksizinhiperamoniemi görülebilir.anemi, lö-kopeni, trombositopeni veya pansitopenide bildirilmiştir. Bazan fatalite ile sonuçlanan pankreatit tanımlanmıştır.Vasküleratit gö-rüldüğü bildirilmiştir. Kilo artışı gö-rülebilir;amenore ve menstrüel düzensizlik bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: SSS depresanlarıve alkolle birlikte kullanıldığında santral depresan etkiler artar.Aspirin, karbamazepin ve dikumarol gibi ilaçlar serum düzeylerinindeğişmesine neden olur. Fenobarbital, primidon ve klorazepamlabirlikte kullanılmamalıdır. Fenitoinle birlikte kullanıldığındayeniden doz ayarlaması yapılmalıdır.

Doz Önerisi: Convulex Kapsül: Günlük doz başlangıçta 15mg/kg’dir. Bu doz bir haftalık dö-nemlerde 5-10 mg/kg/gün olmak üzere nö-betlerönlenene kadar artırılabilir. Maksimum günlük doz 60 mg/kg’dir. Totalgünlük doz 250 mg’yi aştığında 2-4 kısma bö-lünerek uygulanmalıdır.

: 36 mgx30tablet

: 54 mgx30tablet.

Endikasyon: 6 yaş üzerindeki çocuklarda veadölesanlarda diğer tedaviler tek başına yetersiz olduğunda, kapsamlı birtedavi programının parçası olarak Dikkat EksikliğiHiperaktivite Bozukluğu'nun(DEHB) tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: İlaç anksiyeteyi, gerginliği veajitasyonu ağırlaştırabileceğinden bu semptomların görüldüğü hastalarda;metilfenidata karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda; glokomu olanhastalarda; Tourette sendromu içeren bir aile hikayesi bulunan ya da Tourettesendromu tanısı konmuş hastalarda; MAO inhibitörleriyle yapılan tedavisırasında ve bir monoamin oksidazın kesilmesini izleyen en az 14 günlük birsüre boyunca (hipertansif nöbetler meydana gelebilir); hipertiroidilihastalarda, ağır angina pektorisli hastalarda, kardiyak aritmisi olanhastalarda, ciddi hipertansiyonu olan hastalarda, ağır depresyon, anoreksianevroza, psikotik semptomlar ya da intihar eğilimi gösteren hastalarda (ilaç budurumları kötüleştirebileceğinden); bilinen ilaç bağımlılığı ya da alkolizmiolan hastalarda ve gebelik sırasında kontrendikedir.

Uyarılar: Ağır depresyonun tedavisi içinve/veya normal bitkinlik durumlarının önlenmesi ya da tedavisi içinkullanılmamalıdır. Hipertansiyonlu hastalarda kullanırken dikkatli olunmalı,özellikle metilfenidat kullanan hipertansif hastalarda kan basıncı uygunaralıklarla izlenmelidir. Emzirme sırasında kullanılmamalıdır. Makinekullanırken ya da diğer potansiyel olarak tehlike içeren aktiviteler yerinegetirilirken dikkatli olunması gerekir.

Yan Etkileri: Hipertansiyon, iştah kaybı, bulantıve/veya kusma, dispepsi, kilo kaybı, baş dönmesi, uyku hali ve seğirme (tik),uykusuzluk, anksiyete, depresyon, duygusal labilite, düşmanca davranışlar vesinirlilik, döküntü görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Metilfenidatı özellikle terapötikpenceresi dar ilaçlarla birlikte kullanırken dikkatli olunması önerilir. Kanbasıncı üzerindeki olası etkilerinden dolayı vazopresör ajanlarla birliktedikkatli şekilde kullanılmalıdır. Metilfenidat kumarin antikoagülanların,antikonvülzanların (örneğin fenobarbital, fenitoin, primidon) ve bazıantidepresanların (trisiklikler ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri)metabolizmasını inhibe edebilir. Metilfenidatla birlikte verilecekleri zaman builaçların dozlarının azaltılarak ayarlanması gerekebilir.Halen ya da önceki 2hafta boyunca, nonselektif, geri dönüşsüz MAO inhibitörleriyle tedavi edilenhastalarda kullanılmamalıdır. Alkol, merkezi sinir sistemi yan etkileriniarttırabilir. Bu nedenle, tedavi esnasında hastaların alkol almaktankaçınmaları tavsiye edilir.

Doz Önerisi: Oral yolla günde bir kez sabahları uygulanır. Tabletlerbütün halinde sıvı ile yutulmalıdır; çiğnenmemeli, bölünmemeli ya daezilmemelidir.Besinlerle ya da beraberinde besin alınmaksızınuygulanabilir. Dozaj, 18 mg'lik artışlarla sabahları günde bir kez alınanmaksimum 54 mg/günlük bir doza kadar artırılarak ayarlanabilir. Genel olarakdozaj ayarlaması yaklaşık bir haftalık aralarla devam ettirilebilir. Tedaviçocuk ve/veya adölesan davranış bozuklukları konusunda uzman olan bir kişiningözetimi altında başlatılmalıdır.Concerta'nınhalen metilfenidat almayan ya da metilfenidat dışında başka stimülanlar almaktaolan hastalar için önerilen başlangıç dozu günde bir kez 18 mg'dir. Halen günde3x5 mg metilfenidat alanlara günde bir kez 18 mgConcerta, 3x10 mg alanlara günde bir kez 36 mgConcerta, 3x15 mg alanlara günde bir kez 54 mgConcertaönerilir. 54 mg'den daha yüksek bir günlük dozajönerilmemektedir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.