Coversyl

Coversyl

Tablet

Servier

Perindopril

Ambalaj: 2 mgx30 Tablet

: 4 mgx30 tablet

: 8 mgx30 tablet.

Endikasyon: aCE inhibitö-rüolarak arteriyel hipertansiyonda endikedir.

Kontra Endikasyon: Çocuklardakullanılması kontrendikedir. İnsanlar üzerinde yeterli çalışmamevcut olmadığından gebelerde kullanılması kontrendikedir.Hayvanlarda perindopril az miktardaanne sütüne geçmektedir.

Uyarılar: Perindopril tedavisinden önceuygulanan bir diüretik tedavisi varsa en az 3 gün öncesinden diüretikkesilmeli ve sonra gerekiyorsa devam edilmelidir. Böbrek yetmezliğindedoz, böbrek yetmezliğinin derecesine gö-re ayarlanmalıdır.

Yan Etkileri: Genellikletedavinin başlangıcında baş dönmesi, uyku bozuklukları ve huzursuzlukgibi hafif ve geçici yan etkiler gö-rülebilir. Ayrıca tat alma bozuklukları,spazm gibi spesifik olmayan sindirim şikayetleri, vertigo ve deridö-küntüleri bildirilmiştir. Bazı olgularda kuru, irritatif, hastayıfazla rahatsız etmeyen kuru öksürük bildirilmiştir. Çok daha nadirolarak da ağız kuruluğu ve seksüel bozukluklar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Perindoprilinpotasyum tuzları ve potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılması,ö-zellikle böbrek yetmezliği durumunda, hiperkalemi riski açısındansakıncalıdır. Hipokalemi durumları hariç, bir aCE inhibitö-rüylehiperkalemik bir diüretik birlikte kullanılmamalıdır. Nö-roleptiklerve imipraminik antidepresanlar ile beraber kullanımında ortostatikhipotansiyon riskinin artacağı unutulmamalıdır.

Doz Önerisi: Yemeklerden önce, günlük tek doz olarak verilir. Normalşartlar altında ve hekim kontrolünde; etkili doz, sabahları alınmak üzere günde4 mg’dir. Tedaviye alınan cevaba göre, dozaj tedricen olmak üzere 3-4 haftaiçinde günlük tek seferde 8 mg’ye çıkartılır.

Coversyl Plus

Tablet

Perindopril 4 mg,indapamid 1.25 mg

Ambalaj: 30 tablet.

Endikasyon: Esansiyel hipertansiyonun tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Potasyum tutucu diüretiklerle potasyum ve lityumtuzları ile birlikte kullanım, bilateral renal arter stenozu veyaişlev gö-ren tek böbrek bulunması, artmış potasyum düzeyleri. Perindoprileaşırı duyarlık, önceden anjiyotensin dö-nüştürücü enzim inhibitörtedavisiyle ilişkili gö-rülen anjiyonö-rotik ödem (Quincke ödemi)öyküsü, gebelik, emzirme.Sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık, ağır böbrekyetersizliği, karaciğer ensefalopatisi veya ağır karaciğer yetersizliği,düşük potasyum düzeyleri.

Uyarılar: ACE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda,nadiren yüzde, ekstremitelerde, dudaklarda, dilde, glottisteve/veya larenkste anjiyonö-rotik ödem gö-rülebilir. Anjiyonö-rotiködem larenks ödemiyle birlikte ise öldürücü olabilir. Karaciğerhastalığı bulunan hastalarda tiyazit diüretikler ve ilişkili maddelerkaraciğer ensefalopatisine yol açabilir.İlacın dozu, böbrek yetersizliğininderecesine gö-re ayarlanmalıdır.

Yan Etkileri: Baş ağrıları, asteni, sersemlikhissi, duygulanım dalgalanmaları ve/ve-ya uyku bozuklukları,kramplar, ortostatik olan veya olmayan hipotansiyon, cilt dö-küntüleri,gastralji, iştahsızlık, bulantı, karın ağrısı, ACE inhibitörlerinebağlı ilacın kesilmesiyle kaybolan öksürük, çok nadir olarak anjiyonö-rotiködem, karaciğer yetersizliği olanlarda karaciğer ensefalopatisiriski, konstipasyon ve çok nadiren pankreatit.

İlaç Etkileşimleri: Lityum, spironolakton, triamteren,potasyum tuzları, astemizol, bepridil, eritromisin IV, halofantrinpentamidin, sultoprid, terfenadin, vinkamin ile birlikte kullanılmasıönerilmez. İnsülin, hipoglisemik sülfonilüreler, baklofen, NSAİilaçlar, yüksek doz salisilatlar, trisiklik andidepresanlar, nö-roleptikler,kortikosteroidler, tetrakosaktid, amfoterisin B (İV), glukokortikoidler,mineralokortikoidler (sistemik yolla verilen), uyarıcı laksatifler,kalp glikozidleri, amilorid, kinidin, hidrokinidin, disopramid,amiodaron, bretilyum, sotalol, metformin, iyodine (veya iyotlanmış)kontrast maddeler, kalsiyum (tuzları), siklosporinler ile birliktekullanımında dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: Tedaviye oral yoldan, tercihen sabahları olmak üzere,günde tek dozCoversyl Plusile başlanır. Yaşlılarda tedaviye, sabahları alınmaküzere günde tek tabletPreteraxile başlanılması önerilir. Ağır böbrek yetersizliğiolan hastalarda tedavi kontrendikedir. Kreatinin klirensi 30 mL/dak’dan büyükveya eş olan ve 60 mL/dak’ın altında olan hastalarda tedaviye, sabahlarıalınmak üzere tek dozPreteraxile başlanılması önerilir. Normal tedavi sırasındakreatinin ve potasyum düzeylerinin periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.