Cymevene

Cymevene

Flakon IV

Roche

Gansiklovir sodyum

Ambalaj: 500mgx1 Flakon ve 0.22 mikron milipor filtre.

Endikasyon: İmmün uyuşmazlığı bulunan şahıslardakiyaşamı veya görmeyi tehdit ediciCytomegalovirus(CMV) enfeksiyonlarında endikedir.Edinsel bağışıklık yetersizliği sendromu (AIDS) olan kişiler ve organnakli yapılan hastalarda CMV enfeksiyonlarını önlemek amacıylakullanılır.

Kontra Endikasyon: Gebelikteve gansiklovir veya asiklovire aşırı duyarlı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.

Uyarılar: İntravenöz olarak gansiklovirverilen hastaların yaklaşık %40’ında nötropeni gö-rülmektedir.Bundan dolayı gansiklovir, önceden sitopenisi bulunan, diğerilaçlara karşı sitopenik reaksiyon gösterdikleri rapor edilen yada ışın tedavisi uygulanmış veya bilinen miyelosupresif ilaçlarveya kimyasal maddeler verilmiş olan hastalarda dikkatli bir şekildekullanılmalıdır. Çocuk sahibi olma potansiyeline sahip erkek vekadınlara tedavi süresince etkin bir koruyucu kullanmaları önerilmektedir.Erkeklere, tedaviden sonra 90 gün süre ile bariyer kontrasepsiyonuygulamaları önerilmelidir. Renal fonksiyonu bozuk olan hastalardadikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.Gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.Emziren annelerde kullanılmamalıdır. Emzirmeye, gansiklovirinson dozundan 72 saat sonra başlanmalıdır.

Yan Etkileri: Sık olarak hem nötropeni hem detrombositopeni gözlenmiştir.Anemi ve eozinofili de meydana gelmiştir. Ateş,dö-küntü ve anormal karaciğer fonksiyon testleri görülebilir. Kırıklık,sepsis, fasiyal ödem, boğaz ağrısı, burun kanaması, senkop, hipotansiyon,taşikardi, hipertansiyon, kanama, ödem, aritmi, gö-ğüs ağrısı, kalpdurması, miyokard enfarktüsü, filebit, baş ağrısı ve baş dönmesi,eksitabilitede artış (sıkıntı nevrozu), eksitabilitede azalma(uyuşukluk ve koma), düşünce bozuklukları (konfüzyon, halüsinasyonlar)ve ataksi, parestezi ve nö-betler dahil nö-rolojik fenomenler debildirilmiştir. Sağırlık, retina dekolmanı, karın ağrısı, toklukhissi, anoreksi, konstipasyon, diyare, hemoraji, melana, asidoz,plazmada alkalen fosfataz, bilirubin, LDH, AST düzeylerinde artış,glukoz, potasyum veya tuz düzeylerinde azalma, eklem romatizması,miyalji, kas seğirmesi, astım, öksürük, dispne, kaşıntı, ürtiker,alopesi, anüri, hematüri, idrar tutamama görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Dapson, pendamidin, flusitozin,vinkristin, vinblastin, adriamisin, amfoterisin B, trimetoprim/sülfametoksazolkombinasyonları veya diğer nükleosid analogları gibi ilaçlarınbirlikte kullanılmaları ile ilave toksik durumun ortaya çıkmasındandolayı bu ilaçların gansiklovir terapisi ile kombinasyonu yalnızcaelde edilebilecek yararların zarardan daha fazla olması halindeuygulanmalıdır. Zidovudin ve gansiklovirin her ikisi de nötropeniyeneden olabileceklerinden, gansiklovir ile indüksiyon tedavisisırasında bu iki ilacın birlikte verilmemeleri önerilir.Gansiklovir ile birlikte imipenem/silastatinlerkullanıldığında, jeneralize nö-betlerin oluştuğu rapor edilmiştir.

Doz Önerisi: Önerilen doz, kullanma sıklığı veya enfüzyonoranları aşılmamalıdır. Her bir hastanın tedavi edilmesi ayrı ayrıdeğerlendirilmelidir. Dozdaki değişiklikler düzenli olarak yapılacakklinik/hematolojik değerlendirmelere dayanmalıdır. Renal fonksiyonunormal hastalar için 14 ile 21 gün süre ile her 12 saatte bir, 1 saattenfazla sürecek sabit bir hızla, 5 mg/kg IV enfüzyon şeklinde uygulanır(10 mg/kg/gün). CMV retinit relaps riski olan immün yetmezliği bulunanhastalarda bir sürek tedavisi süresi uygulanabilir. Önerilendoz, her hafta 5 gün süre ile günde 6 mg/kg veya haftada 7 gün günde 5mg/kg’dir. AIDS’li hastalarda süresiz bir tedavi gerekebilir ancak,aralıksız bakım tedavisiyle bile hastalarda retinit ilerleyebilir.12 yaşın altındaki hastalarda, sitomegalovirüs enfeksiyonlarınınCymeveneile tedavisinde sınırlı birklinik deneyim bulunmaktadır. Çocuklarda bildirilen yan etkiler,tedavi gö-ren erişkinlere gö-re farklı değildir. IM veya SC enjeksiyon,gansiklovir solüsyonunun yüksek pH değerine bağlı olarak aşırı dokutahrişine neden olabilir.Hızlı ve bolus tarzında IV enjeksiyondan kaçınılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.