Delix

Delix

Tablet

SanofiAventis

Ramipril

Ambalaj: 2.5 mgx28 çentikli Tablet

: 5 mgx28 çentikli tablet.

Delix protect

Tablet

Ramipril

Ambalaj: 10 mgx28 çentikli Tablet.

Endikasyon: aCE inhibitö-rüolarak hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ramiprileaşırı duyarlıkta kontrendikedir. Anjiyonö-rotik ö-dem geçmişi olanhastalarda, renal akışın hızını azaltan daralmalar (hemodinamiketkili stenoz), bilateral renal arter stenozu veya tek bir böbrektearter darlığı olan kişilerde (hayatı tehdit edecek şekilde kan basıncındadüşme ve böbrek yetmezliği riski), kalbin aort veya mitral kapaklarındaakış hızı azaltıcı daralmalar ve hemodinamik ö-nemi olan subvalvuleraort stenozlu hastalarda (hayatı tehdit edecek şekilde kan basıncındadüşme ve böbrek yetmezliği riski) kontrendikedir. Çocuklarda, böbrekfonksiyonu bozulan (1.73 m2 vücut yüzeyi için kreatinin klirensidakikada 20 mL’den daha düşük) ve diyalizdeki hastalarda güvenirliğineve etkisine dair yeterli bilgi yoktur.

Uyarılar: Ramipril tedavisi düzenli tıbbi gö-zetim gerektirir.Gebelerdekullanılmamalıdır. Ramipril tedavisi emziren annelerde gerekliyse,anne bu sürede çocuk emzirmemelidir.

Yan Etkileri: Ö-zellikletedavi başlangıcında, bazan konsantrasyon bozukluklarıyla birlikteseyreden sersemlik, ve reaksiyonlarda zayıflama, halsizlik, zayıflamave baş dönmesi gibi semptomlar yüksek kan basıncının arzu edilen değereinmesinin sonucu olarak oluşabilir. Kan basıncındaki aşırı düşmeyitaşikardi, palpitasyon, dolaşım bozuklukları örn. ayakta dururkengüçsüzlük veya bayılma hissi (bozulmuş ortostatik düzen), kardiyakaritmi, bulantı, terleme, kulak çınlaması, işitme bozukluğu, görmegüçlüğü, baş ağrısı, anksiyete, sersemlik hissi ve aşırı uyku haligibi diğer semptomlar izleyebilir. Daha sonra geçici senkop oluşabilir.

İlaç Etkileşimleri: Allopürinol,immünosüpresif ilaçlar, kortikosteroidler, prokainamid, sitostatiklerve kan tablosunu değiştirebilen diğer ilaçlar kan tablosu değişikliğiolasılığını artırırlar. Antidiyabetik ajanlarla (örn. insülin,ve sülfonilüre türevleri) birlikte kullanıldığında kan şekerlerindekidüşme ihtimali dikkate alınmalıdır. Antihipertansif ajanlar(örn. diüretikler) veya antihipertansif etkili diğer ilaçlar(örn. nitratlar, trisiklik antidepresanlar, anestezikler) birliktekullanıldığında antihipertansif etkinin potansiyelize olma ihtimaligöz ö-nünde bulundurulmalıdır. Potasyum tamamlayıcılarla birlikteverilmemelidir. Potasyum tutucularla verildiğinde dikkatli olunmalıdır.Lityum atılımını azaltabilir. asetilsalisilik ve indometasingibi nonsteroidal antienflamatuvarlar ramiprilin kan basıncınıdüşürücü etkisini azaltabilirler. Ramipril alkolün etkisinipotansiyelize edebilir. Diyetle yüksek miktarda tuz alımı ramiprilinantihipertansif etkisini azaltabilir.

Doz Önerisi: Günlük başlangıç dozu 1x2.5 mg olup, diüretik -tedavisigö-ren veya renal yetmezliği olan hastalarda günde 1.25 mg kullanılır.Ortalama günlük doz 2.5-10 mg’dir.

Delix Plus

Tablet

Ramipril, hidroklorotiyazit

Ambalaj: 2.5 (2.5 mg+12.5 mg)x28 çentikli Tablet

: 5 (5mg+25 mg)x28 çentikli Tablet.

Endikasyon: Ramiprilve hidroklorotiyazit, kombine tedavinin endike olduğu esan-siyelhipertansiyonda kullanılır.

Kontra Endikasyon: Ramipril, hidroklorotiyazit, diğer tiyazit diüretiklerive sülfonamidlere aşırı duyarlık gösterenlerde; anjiyonö-rotiködem geçmişi olan hastalarda; şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğuolan hastalarda ve diyalizdeki hastalarda; renal arterin hemodinamiketkili stenozu (akış azaltıcı daralmalar), bilateral arter stenozuveya tek bir böbrekte arter darlığı olan kişilerde; ramipril/hidroklorotiyazitkombinasyonu tedavisinden sonra kö-tüleşebilecek belirgin vücutelektrolit içeriği bozukluğu olan hastalarda (örneğin hipokalemi,hiponatremi veya hiperkalsemi); şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğuolan hastalarda (sıvı ve tuz dengesizliği riski); gebelik sırasında;emziren annelerde.

Uyarılar: Bu kombinasyonla tedavi, düzenlitıbbi gö-zetim gerektirir.Genellikle tedaviye başlanmadan önce dehidratasyon,hipovolemi (kan hacminde azalma) veya tuz noksanlığının giderilmesiönerilir.

Yan Etkileri: Hipotansiyon semptomları, kardiyakaritmi, vasküler stenoza bağlı perfüzyon bozuklukları, miyokardiyalveya serebral iskemi; hidroklorotiyazitle tedavi sırasında interstisyelnefrit; hiperkalsemi, hipokloremi, hipomagnezemi, metabolik alkaloz;anjiyonö-rotik ödem; flaş, konjunktivit, kaşıntı, ürtiker, ekzanteminçeşitli formları ve enantem; fotosensitivite, alopesi, onikoliz,Raynaud fenomeni, anafilaktik/oid reaksiyon olasılığının ve şiddetininartması; kuru öksürük, rinit, sinüzit, bronşit ve özellikle kuru öksürüklühastalarda bronkospazm; allerjik reaksiyona bağlı olarak pnö-moni,akciğer ödemi; ağızda kuruluk, oral mukozanın irritasyonu veyaenflamasyonu, sindirim bozuklukları, pankreatit, karaciğer enzimlerindeartma, karaciğer fonksiyon bozukluğunun diğer formları ve hepatit;eritrosit sayısı ve hemoglobin değerinde, trombosit ve lö-kosit sayısındaazalma, agranülositoz, pansitopeni; baş ağrısı ve diğer santralve periferik sinir sistemi reaksiyonları, psişik reaksiyonlar;erektil impotens ve libido azalması; kas krampları, miyalji, artralji,ateş, eozinofili, vaskülit, antinükleer antikorlarda artış; gutatakları; serumdaki kolesterol ve trigliseridde olası bir artış.

İlaç Etkileşimleri: Antihipertansif etkili diğerilaçlar, nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar, presör aminler,kortikosteroidler, karbenoksolon, büyük miktarlarda meyan kö-kü,laksatifler, diğer kaliüretik ajanlar, potasyum tuzları, potasyumtutucu diüretikler, heparin, digitalis müstahzarları, lityum tuzları,allopürinol, immünosüpresif ilaçlar, prokainamid, sitostatiklerve kan tablosunu değiştirebilen diğer maddeler, metildopa, antidiyabetikajanlar, enteral uygulanmış iyon değiştiriciler, kürar tipi kasgevşeticiler ve alkolle etkileşebilir.

Doz Önerisi: Dozaj, istenilen antihipertansif etkiye hastanınilaca karşı olan toleransına bağlıdır.Delix Plustedavisi uzun sürelidir ve tedavisüresi hekim tarafından ayarlanır. Olağan başlangıç dozu 1Delix 2.5 Plusveya ½Delix 5 PlusTablettir. Gerekirse, doz 2-3haftalık aralıklarla yükseltilebilir. İzin verilen maksimum günlükdoz 4Delix2.5 Plusveya 2Delix 5 PlusTablettir. Genellikle tek birdoz olarak sabahleyin uygulanacak günlük doz önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.