DepoMedrol

DepoMedrol

Süspansiyon

Eczacıbaşı

Metilprednizolonasetat

Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 Flakon.

Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, bursit, tendinit, tenosinovit, epikondilitve tendon üzerindeki gangliyonların enflamasyonunda; lokalizenö-rodermit, hipertrofik liken planus, nummüler ekzema, nekrobiozislipoidika diabetikorum, alopesi areata, diskoid lupus eritematozusve bö-cek ısırıkları gibi deri hastalıkları; ülseratif kolit; adrenogenitalsendrom ve astımda kullanılır.

Kontra Endikasyon: Akut enfeksiyonlarda, lokal etki için yapılan eklemiçi, bursa içi, tendon içi vb. enjeksiyonlar kontrendikedir. Metilprednizolonasetat ile sistemik tedavi, diğer sürrenal korteks steroidlerindeolduğu gibi, iyileşmemiş tüberküloz, peptik ülser, akut psikoz, Cushingsendromu,Herpes simplekskeratiti, canlı virüs aşılarının (çiçek aşısıvb.) uygulanması sırasında ve su çiçeği hastalarında kontrendikedir.

Uyarılar: Aktif tüberküloz, diabetes mellitus, osteoporoz,kronik psikotik reaksiyonlar, trombofilebite eğilim, hipertansiyon,konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.Tıbbi birgerekçe olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır. Kortikoste-roid-lerplasentadan geçer. Prednizolon anne sütüne geçmektedir, ancak metilprednizolonasetat ile ilgili yeterli bilgi yoktur.

Yan Etkileri: Sıvı retansiyonu, sodyum retansiyonu,konjestif kalp yetmezliği, potasyum kaybı, hipo-kalemik alkaloz,hipertansiyon, kaslarda güçsüzlük, steroid kullanımına bağlı miyopati,kas kitlesinde azalma, osteoporoz, vertabralarda komp-resyon kırıkları,femur ve humerus başının aseptik nekrozu ve uzun kemiklerde patolojikkırıklar, peptik ülser, aktif peptik ülserin iyileşmesinde gecikme,perforasyon ve hemoraji, pankreatit, abdominal distansiyon, ülseratifözofajit, bulantı, kusma, anoreksi, kilo kaybı, diyare, kabızlık,yara iyileşmesinde gecikme, deride incelme ve duyarlık, peteşive ekimoz, allerjik reaksiyonlar (örneğin ürtiker), fasiyal eritem,aşırı terleme, deri testlerinde verilen yanıtlarda baskılanma,havale, baş ağrısı, vertigo, uykusuzluk, motor aktivitede artma,genellikle tedavi sonrası ortaya çıkan intrakraniyal basınç artışıve beraberinde papilö-dem (psö-domotor serebri), ruh halinde değişiklikler(örneğin öfori), depresyon ve anksiyete, glikoz toleransında azalma,hiperglisemi, çocuklarda büyümenin baskılanması, stres, travma,cerrahi girişim veya hastalık gibi durumlarda sekonder adrenokortikalve hipofizer yanıtsızlık, latent diyabetin manifest hale gelmesive diyabetik hastalarda insülin veya oral hipoglisemik ilaçlaragereksinimin artması gibi durumlar görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kortikosteroidler salisilatlarınrenal klirensini artırır. Barbitüratlar, fenilbutazon, fenitoinve rifampisin kortikosteroidlerin etkilerini azatır. Kortikosteroidlerantikoagülan ilaçlara olan yanıtı azaltır. Kortikosteroid tedavisigö-ren hastalara su çiçeği aşısı yapılmamalıdır. Diğer aşılar veyatoksoidler de kortikosteroid tedavisi gö-ren kişilere, nö-rolojikkomplikasyonların gö-rülebilme olasılığı ve antikor yanıtınınzayıf olması nedeniyle uygulanmamalıdır. Glukokortikoidler,diyabetik hastaların insülin veya oral hipoglisemik ilaçlaraolan gereksinimini artırır. Ülserojenik ilaçların (salisilatlar,indometasin gibi) kortikosteroidlerle birlikte kullanımı gastrointestinalülser riskini artırır.

Doz Önerisi: Olası fiziksel geçimsizliklerden dolayı,DepoMedrolseyreltilmemeli veya diğer çö-zeltilerlekarıştırılmamalıdır. Preparat, intravenöz veya intratekal olarakkullanılmamalıdır. Omuz, diz, ayak bileği gibi büyük eklemlerde20-80 mg; dirsek, el bileği gibi orta büyüklükteki eklemlerde 10-40mg; intrafalangeal, metakarpofalangeal, sternoklaviküler ve akromioklavikülereklemler gibi küçük eklemlerde 4-10 mg’lik dozlar önerilir.Tendon kılıfları üzerindekigangliyonların tedavisinde, süspansiyon doğrudan doğruya kistiçine enjekte edilir. Bu endikasyonlar içinDepoMedroldozu 4-30 mg’dir. Kronik durumlardaenjeksiyonların tekrarlanması gerekir. Lokalize nö-rodermit, hipertrofiklichen planus, nummuler ekzema, necrobiosis lipoidica diabeticorum,alopecia areata, diskoid lupus eritematozus ve bö-cek ısırıklarındaintrakeloidalDepoMedrolenjeksiyonu, lezyonların yumuşayarak kaybolmasınısağlayabilir.DepoMedrolsüspansiyonu lezyonun içine enjekte edilir.Büyük lezyonlarda enjeksiyon0.5-1 mL’lik dozlarda tekrarlanmalıdır.Normalde 1-4 enjeksiyon yeterlidir.Ülseratif kolitli hastalarda, 3-7 kez lavement a garder ya da rektumasürekli damlatma biçiminde 40-120 mgDepoMedrolile olumlu sonuçlar alınmıştır.Hastaların çoğunda, 30-300 mL su içindeki 40 mgDepoMedrolile birlikte diğer tedavi ajanlarınında kullanılması gerekir. Romatoid artritli hastaların sürek tedavisinde,her hafta 1-3 mL enjeksiyon gerekir. Dermatolojik hastalıklarda,1-4 hafta süreyle haftada bir kez 1-3 mL enjeksiyon gerekir. Zehirlisarmaşığa bağlı akut ve ağır dermatit olgularında 2-3 mL’lik tek dozunIM enjeksiyonundan 8-12 saat sonra iyileşme başlar. Kronik temasdermatitlerinde, 5-10 günlük aralarla enjeksiyonları yinelemekgerekir. Seboreik dermatit olgularında, haftada 2 mL yeterli etkiyisağlar. Astımlı hastalarda, 2-3 mL enjeksiyonundan 6-48 saat sonraiyileşme başlar ve birkaç gün ile birkaç hafta sürer. Aynı biçimde allerjikriniti olan hastalarda 2-3 mL IM uygulanmasından sonra nezle belirtileribirkaç gün ile birkaç hafta süreyle kaybolur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.